Archiv článků

Zdravotní stav vylučující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku (kontraindikace)

14.09.2012 09:01
a) duševní poruchy, poruchy chování a poruchy intelektu se závažnou poruchou, s narušením rozpoznávacích a ovládacích schopností, stavy závislosti na návykové látce nebo návykových látkách, způsobují-li nemožnost užívání pomůcky,   Výklad Z důvodů výše uvedených duševních poruch a...

II. Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

14.09.2012 08:42
Posuzování zdravotního stavu pro účely výše uvedeného zákona zahrnuje:   A.  Posuzování schopnosti zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace pro účely příspěvku na mobilitu.   B.  Posuzování, zda jde pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku o osobu...

I. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

14.09.2012 08:38
§ 8 Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti         (1)  Okresní správy sociálního zabezpečení posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost fyzických osob pro účely sociálního zabezpečení a pro účely poskytnutí dávek a mimořádných výhod podle jiných...

PŮVOD CHRONICKÉ BOLESTI

13.09.2012 21:58
Pro pochopení, jak je možné ovlivnit chronickou bolest, je účelné stručně zopakovat známé fyziologické mechanismy.Vznik bolesti je za normálních okolností spjat spoškozením tkáně. Z buněkse uvolňuje draslík, adenosin, nekontrolovaným metabolismem vznikají prostaglandiny, objevuje se histamin,...

FIBROMYALGIE 2009 – KDE, JAK A PROČ MŮŽE POMOCI FYZIKÁLNÍ LÉČBA

13.09.2012 21:51
Článek pojednává o novinkách v chápání fibromyalgie, jako onemocnění neurologického charakteru, na podkladě chronické anebo intermitentní ischémie zejména ve vertebrobazilárním povodí s následnou poruchou jak kmenové, tak míšní regulace bolesti, vysvětlující i rozvoj ostatních nespecifických...

Příloha k zákonu č. 329/2011 Sb.

13.09.2012 11:28
Zdravotní  postižení  odůvodňující  přiznání  příspěvku  na  zvláštní  pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání I. Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku 1. Za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí se...

Povinnosti žadatele o dávku

13.09.2012 11:20
Žadatel o dávku je povinen podrobit se vyšetření zdravotního stavu lékařem plnícím  úkoly okresní správy sociálního zabezpečení, popřípadě lékařem  určeným Českou správou sociálního zabezpečení, podrobit se vyšetření zdravotního stavu ve zdravotnickém zařízení určeném okresní správou...

ZPŮSOB HODNOCENÍ SCHOPNOSTI ZVLÁDAT ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBY

13.09.2012 09:03
Vyhláška č. 505/2006  Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů   § 1         (1)  Schopnost  osoby  zvládat  základní  životní  potřeby  se ...

Sociální šetření

13.09.2012 08:39
Zákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – stav k 1. lednu 2012. § 25         (1) Krajská pobočka Úřadu práce provádí pro účely posuzování stupně  závislosti podle odstavce 3 sociální šetření, při kterém se zjišťuje...

Hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby u osoby do 18 let věku

13.09.2012 08:18
 Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – stav k 1. lednu 2012. § 10 U osoby do 18 let věku se při hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby podle §  9  odst. 1 a při hodnocení potřeby mimořádné péče porovnává   rozsah,...

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby:

10.09.2012 10:52
 a) mobilita,  b) orientace,  c) komunikace,  d) stravování,  e) oblékání a obouvání,  f) tělesná hygiena,  g) výkon fyziologické potřeby,  h) péče o zdraví,  i) osobní aktivity, j) péče o domácnost. Výklad Za základní životní potřeby jsou...

Podmínky nároku na příspěvek na péči

10.09.2012 10:34
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – stav k 1. lednu 2012. § 7 (2)  Nárok na příspěvek má osoba uvedená  v  §  4  odst.  1,  která  z  důvodu dlouhodobě  nepříznivého  zdravotního  stavu ...

Vymezení některých pojmů

09.09.2012 11:18
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších  předpisů – stav k 1. lednu 2012. § 3 Vymezení některých pojmů Pro účely tohoto zákona se rozumí c)   dlouhodobě  nepříznivým  zdravotním  stavem  zdravotní  stav,  který podle...

Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti

09.09.2012 09:57
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, Okresní správy sociálního zabezpečení posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost fyzických osob pro účely sociálního zabezpečení  a pro účely poskytnutí dávek a mimořádných výhod...

Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb.

07.09.2012 10:52
15. kapitol členěných podle jednotlivých skupin zdravotních postižení v konkrétních položkách zdravotních postižení, uvádí „obvyklé /průměrné“ míry poklesu pracovní schopnosti v procentech, které provázejí zdravotní postižení a příslušný  rozsah funkční poruchy.  V případě některých...

Náležitosti posudku o invaliditě

05.09.2012 17:15
Posudek o invaliditě obsahuje:    a)   označení orgánu sociálního zabezpečení, který posoudil zdravotní stav a  pracovní  schopnost  pojištěnce,  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení a titul příslušného lékaře a jeho podpis a razítko tohoto...

Zcela mimořádné podmínky

05.09.2012 16:52
Zcela mimořádnými podmínkami, za nichž je pojištěnec schopen výdělečné činnosti v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %, se rozumí zásadní úprava pracovních podmínek, pořízení a využívání zvláštního vybavení pracoviště, zvláštní úpravy stávajících strojů, nástrojů, používání...

Způsob zhodnocení a využití zachované pracovní schopnosti u invalidity I. a II. stupně

05.09.2012 16:39
V případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 69 % se stanoví, zda je pojištěnec schopen: a) vykonávat po vzniku invalidity prvního nebo druhého stupně výdělečnou činnost jen 1. s podstatně menšími nároky na tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti, 2. s podstatně menšími...

Procentní míry poklesu pracovní schopnosti

05.09.2012 15:56
Vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity) § 1 Procentní míry poklesu pracovní schopnosti (1) Procentní míry...

Invalidní důchod v mimořádných případech

02.09.2012 15:00
Na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně má nárok též osoba, která dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území České republiky a je invalidní pro invaliditu třetího stupně, jestliže tato invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojištění...

Zdravotní postižení

02.09.2012 14:42
Za zdravotní postižení se považuje soubor všech funkčních poruch, které s ním souvisejí. Tzn., že při posuzování poklesu pracovní schopnosti se vychází nejen z etiopatogeneze stavu (tj. jaký patologický proces, jakým způsobem a které systémy či orgány poškodil), ale hodnotí se také stav...

Určování poklesu pracovní schopnosti

02.09.2012 14:15
Při určování poklesu pracovní schopnosti se vychází ze zdravotního stavu pojištěnce doloženého výsledky funkčních vyšetření; přitom se bere v úvahu,         a)  zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní...

Individuální pracovní schopnost

02.09.2012 14:01
Každý  pojištěnec  má  svoji  „individuální pracovní schopnost“, která se během jeho života mění, a to nejen v souvislosti se změnami  jeho zdravotního stavu (pozitivními i negativními), ale také se změnami v důsledku věku, vzdělání, zkušeností a znalostí, zejména...

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav

01.09.2012 21:53
Zákon č.155/1995  Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů § 26 Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje zdravotní  stav,  který  omezuje  tělesné,  smyslové ...

Chodítka

01.09.2012 17:28
SKUPINA 12 – KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ Předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti REH, ORT, NEU, ORP, PRL, GER, v závislosti na typu ZP, na Poukaz. Opravy: záruční opravy hradí výrobce, další opravy hradí uživatel. Pomůcky označené v poli UPO "R" zůstávají v majetku...

Ortopedické vložky do bot

01.09.2012 16:59
SKUPINA 16 Vložky ortopedické individuálně zhotovované pojištěnci do 18 let věku (dětská) maximálně 2 páry ročně, nejvýše do 600,- Kč za 2 páry. Vložky ortopedické individuálně zhotovované pojištěnci od 18 let věku - maximálně 1 pár ročně, nejvýše do 100,- Kč za 1 pár. Vložky...

Kompenzační pomůcky pro tělesně postižené SKUPINA 12

01.09.2012 16:30
Pomůcky kompenzační pro tělesně postižené pojištěnce předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti REH, ORT, NEU, ORP, PRL, GER, v závislosti na typu ZP, na Poukaz. Opravy: záruční opravy hradí výrobce, další opravy hradí uživatel. Pomůcky označené v poli UPO "R" zůstávají v majetku...

Zdravotnické prostředky předepisované na poukaz

01.09.2012 16:16
V Číselníku jsou uvedeny Zdravotnické prostředky, které pojišťovna hradí za účelem: a) pokračování v léčebném procesu, b) podpoření  stabilizace zdravotního  stavu pojištěnce, jeho  výrazného  zlepšení  či vyloučení  jeho zhoršení, c)  kompenzace ...

Za zdravotnický prostředek se považuje i výrobek:

01.09.2012 15:38
a) určený k podání léčiva, b) který obsahuje jako integrální část látku, která při samostatném použití může být považována za léčivo, a která působí na tělo účinkem doplňujícím účinek zdravotnického prostředku, c) který je činidlem, výsledkem reakce, kalibrátorem, kontrolním materiálem, sadou,...

Neuropatická bolest je obtížně zvladatelná a opiáty jsou považovány za málo účinné

16.08.2012 17:26
Některá  tricyklická antidepresiva jako jsou imipramin a amitriptylin mohou být účinná při úlevě od neuropatické  bolesti.  Amitriptylin je v dávce 150 mg/den nejlépe zhodnocené tricyklické antidepresivum pro tento typ bolesti. Při léčbě neuropatické bolesti u HIV neuropatie...

Hierarchie analgezie

16.08.2012 11:12
Světová zdravotnická organizace (WHO) vyvinula třístupňový analgetický „žebříček“, založený na vzrůstající síle analgetik, jehož cílem je podpoření postupného používání analgetik a rezervování silných opiátů pro perzistentní intenzivní bolest. Tento postupný přístup však není vhodný pro všechny...

Firma Linde nabízí CO2

15.08.2012 20:12
Oxid uhličitý medicinální   Použití: Insuflace, chirurgie CO2 koupele Složka smesí pro...

Technické informace o CO2

15.08.2012 20:04
Oxid uhličitý se skladuje a převáží v tlakových lahvích především ocelových a bezešvých o vodním objemu 10 až 50 litrů při tlaku od 2 do 7 MPa. Tlakové lahve jsou konstruovány pro odběr oxidu uhličitého buď jako plynu, tzn. že plyn je odebírán z vnitřního prostoru mimo kapalinu přes...

Nemluvte jen o svých zdravotních potížích

14.08.2012 09:17
  Nástup fibromyalgie vede u pacienta ke změně životního stylu. Jeho aktivity jsou omezovány vzrůstajícími bolestmi a řadou zdravotních obtíží. Člověk je situací zmaten. Nezvládá to co dříve a začíná stále více mluvit jen o svých obtížích. Několik let stráví chozením k lékařům s minimálním...

Poruchy spánku u dětí

13.08.2012 20:53
Důsledky poruch spánku na dětský organismus Kombinace příznaků hyperaktivity, nesoustředěnosti a impulzivity může zcela napodobovat diagnózu poruchy koncentrace s hyperaktivitou (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD). Poruchy dýchání ve spánku mohou být pravděpodobně spojeny...

Novinky v Příspěvku na zvláštní pomůcku

02.08.2012 19:34
V nejbližší době se schodolez, stropní zvedací systém, schodišťová plošina a schodišťová sedačka bude žadatelům poskytovat v rámci tohoto příspěvku.   Maximální výše příspěvku by měla být stejná, tedy 350 000,-Kč, s výjimkou schodišťové plošiny, na kterou by se mohl...

Paní s Bechtěrevovou nemocí a fibromyalgií vytvořila zajímyvý projekt

01.08.2012 15:52
 Art Apple A Day   Jennifer Dye Visscher https://artappleaday.com/wordpress/ www.facebook.com/TheFeedingEdge https://artappleaday.com/wordpress/?p=1557 ... Lžíce se stala symbolem solidarity pro osoby s CFS / ME, lupus, fibromyalgie a mnoha dalších chronických...

NAŘÍZENÍ VLÁDY, kterým se provádí zákoník práce NV č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah JINÝCH DŮLEŽITÝCH OSOBNÍCH PŘEKÁŽEK V PRÁCI

01.08.2012 08:29
  Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci  1. Vyšetření nebo ošetření a) PRACOVNÍ VOLNO S NÁHRADOU MZDY nebo platu se poskytne NA NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU, bylo-li VYŠETŘENÍ NEBO OŠETŘENÍ provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní...

Zaměstnavatelé jsou povinni - ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

01.08.2012 08:27
  ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI § 72… (2) Příprava k práci osoby se zdravotním postižením se provádí a) na pracovištích jejího zaměstnavatele INDIVIDUÁLNĚ PŘIZPŮSOBENÝCH ZDRAVOTNÍMU STAVU TÉTO OSOBY; PŘÍPRAVA K PRÁCI MŮŽE BÝT PROVÁDĚNA S PODPOROU ASISTENTA, § 80 Zaměstnavatelé jsou povinni a)...

Zákon č. 262/2006 Sb., ZÁKONÍK PRÁCE myslí i na osoby se zdravotním postižením

01.08.2012 08:23
§ 103 (5) Zaměstnavatel je povinen pro zaměstnance, který je osobou se ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, ZAJIŠŤOVAT NA SVŮJ NÁKLAD TECHNICKÝMI A ORGANIZAČNÍMI OPATŘENÍMI, ZEJMÉNA POTŘEBNOU ÚPRAVU PRACOVNÍCH PODMÍNEK, ÚPRAVU PRACOVIŠŤ, zřízení chráněných pracovních míst , zaškolení nebo zaučení těchto...

Pěstování léčebného konopí

19.07.2012 11:49
– analýza zahraničních zkušeností z regulačního a ekonomického hlediska.   Studie došla k závěru, že se cena v zahraničí pěstovaného léčebného konopí pohybuje mezi maloobchodní a velkoobchodní cenou konopí na černém trhu. V zemích, kde neexistuje průnik mezi preskripcí léčebného konopí...

Návštěva lékaře či doprovod blízké osoby k němu

09.07.2012 07:40
K lékaři musí čas od času každý. A někdy to nejde jinak než v pracovní době. Pamatuje na to i zákoník práce a navazující předpisy. Vyčíslují, na jakou dobu vás musí zaměstnavatel uvolnit kvůli návštěvě lékaře (nejen vaší, ale i člověka, který je na vás závislý) a kolik z ní musí...

Revmatoidní faktor

07.06.2012 08:39
Zvýšená hodnota může indikovat revmatoidní artritidu - autoimunitní zánět kloubů, obvykle symetrický, s výrazným postižením menších kloubů (ruky), zánět má zhoršující se průběh s poškozením kloubních struktur, vznikem deformit a znehybnění kloubů; pacienti s vyššími hodnotami RF...

Kognitivní rezerva

05.06.2012 21:06
Mozková rezerva neboli rezerva poznávacích funkcí. Kognitivní rezerva označuje odolnost vůči neuropatologickým škodám, ale důraz se zde klade na způsob, jakým mozek využívá své poškozené zdroje. Vyšší vrozená inteligence nebo větší aspekty životních zkušeností, jako je vzdělávání nebo profesní...

BOLEST SPOJENÁ S MEDITAČNÍ POZICÍ

03.06.2012 21:55
Bolest a praxe všímavosti loupat-cibuli.wz.cz/bolest-a-praxe-vsimavosti.html

Methylsulfonylmethan - MSM

03.06.2012 21:47
Komerční prezentace výrobců přípravků obsahujících MSM přisuzují této látce celou řadu příznivých účinků na lidský organismus, o kterých neexistuje dostatek klinických údajů, které by tyto účinky spolehlivě potvrdily, nebo vyvrátily. V prvé řadě jsou účinky protizánětlivé, kvůli nimž je MSM...

Nový druh léčivého konopí

01.06.2012 16:55
V Izraeli neutralizovali účinky THC a zvýšili působení další substance CBD, neboli cannabidiolu, která je účinná při léčbě cukrovky a různých psychiatrických potíží.Izraelské zákony zakazují užívání marihuany s výjimkou léčebných účelů. Zhruba 6 000 Izraelců trpících různými nemocemi ji smí...

Únava u dětí

01.06.2012 14:54
I děti se mohou cítit unavení stejně jako dospělý a jejich stížnosti není dobré brát na lehkou váhu.   Příznaky Většina únavy je způsobená nepravidelným stravováním – hladem, poruchami spánku, psychickými problémy a vlivem onemocnění. U většiny onemocnění únava není...

Reaktivita T lymfocitů u FM a ME/CFS

15.05.2012 21:40
Tato studie ukazuje, abnormální reaktivity na běžné slizniční mikrobiálních antigenů u pacientů s CFS a / nebo FM. Aktivované T buňky mohou produkovat cytokiny , jako je gama- interferon, který může vyvolávat příznaky chřipky obvykle pozorované u pacientů s CFS nebo FM. Interferon může vysvětlit...

Sdružení, výzkum, léčba, podpůrné skupiny.

12.05.2012 07:33
en.wikipedia.org/wiki/Fibromyalgia www.fibromyalgie-fms.de/fibromyalgie/therapie/ www.sanego.de/Krankheiten/Fibromyalgie/wiki/index/Was-ist-Fibromyalgie/ fibromialgico.blogspot.com/ https://www.nfra.net/ www.fibromialgia.nom.es/ www.fibromialgialasafor.es.tl/INICIO.htm https://www.skufmslovenija.org/

TNX-102 nový lék na FM

03.05.2012 22:44
Tonix Pharmaceuticals holding Corp. je specializovaná farmaceutická společnost zabývající se vývojem léčebných metod pro těžké poruchy centrálního nervového systému dokončuje farmakokinetickou studii léku TNX-102 pro léčbu FM. TONIX vyvíjí nové formulace cyclobenzaprine které jsou určeny pro...

Snažte se být pacient realista

02.05.2012 14:07
Důvěřujte v úspěšné vyřešení situace se snahou o přizpůsobení se v souvislosti s komplikacemi.   optimistický pacient – bagatelizuje skutečný dosah, závažnost a intenzitu bolesti,   pesimistický pacient – trpí nadměrně zvýšenými obavami z nebezpečí, očekává komplikace,...

Léčba bolesti u dětí pomocí náplastí a krémů

02.05.2012 13:53
Vyznačují se jednoduchou aplikací. Zkratkou EMLA je označovaná směs lidokainu a prilokainu. Na jejich vzájemné kombinaci je založen krém, který se aplikuje do kůže a znecitlivuje příslušné místo. Aplikuje se zejména dětem, které by opakovaně měly dostávat injekce. Léčivé přípravky z náplastí...

Farmakologická léčba bolesti

02.05.2012 13:44
Léčba bolesti by měla být přizpůsobená stavu základního onemocnění, měla by být kontinuální, kompaktní. Neměly by se vyskytovat opakované změny terapie a nepromyšlené zásahy do léčby. Pacient potřebuje jasný obraz o plánu, včetně srozumitelných vysvětlení každé změny léčby. Nevysvětlené a náhlé...

Blokáda nervů - poslední možnost při nesnesitelné bolesti

02.05.2012 12:27
Jedná se o chirurgické řešení s trvalými následky. * Kordotomie – blokuje se bolest a vnímání teploty pod úrovní přerušení spinotalamického anterolaterálního traktu. Obvykle se provádí při bolestech v dolních končetinách a trupu. * Rizotomie – přerušuje přední nebo zadní nervové kořeny...

Terapeutický dotyk

02.05.2012 12:25
Jde o přenášení energie z jedné osoby na druhou s cílem posilnit uzdravovací proces nemocného nebo zraněného (Kozierová,1995, s. 976). U zdravého člověka je (podle léčitelů) proud energie stálý a hladký. Bolest, choroba, stav ohrožení nebo fyzické či psychické poruchy tento proud energie...

Gabapentin

15.04.2012 21:00
Původně byl vyvinut pro léčbu epilepsie; v současné době se také užívá ke zmírnění neuropatické bolesti. Poskytuje významnou úlevu od bolesti asi třetině lidí s FM. Gabapentin je předchůdce pregabalinu, např. Lyriky. Ve srovnání s gabapentinem, pregabalin je mnohem...

41% lidí s Hereditární hemochromatózou (HFE) má i FM

14.04.2012 15:13
www.imalab.cz/clanek/187-hereditarni-hemochromatoza-hfe.aspx www.blackwellpublishing.com/acrmeeting/abstract.asp?MeetingID=774&id=89468

57% pacientů s HCV - hepatitidou C má FM

14.04.2012 14:58
Naprostá většina případů chronických hepatitid B a C je klinicky zcela němá, nebo se projevuje jen nespecifickými příznaky jako jsou únava, nevýrazné tlaky v oblasti jater, zažívací potíže apod. Proto je chronická VH většinou zachycena náhodně, při odběru krve z důvodů preventivních nebo při...

Nízké hladiny vitaminu B u FM je důvod, proč jsou pacienti unavení

11.04.2012 21:16
Rheumatolg Carol Beals, M.D. doporučuje užívat 100 mg B1, 100 mg B6 a Karnitin 330 mg třikrát denně. Co se týče stravy, doporučuje jíst malé množství bílkovin třikrát nebo čtyřikrát denně. Bílkoviny dávají lidem více energie a pomáhají jim vyhýbat se cukru. Více na:...

15 mg hydrokortizonu denně pomůže s odpolední únavou u FM

11.04.2012 20:50
Ráno hladina kortizolu je u pacientů s FM obvykle normální, ale odpoledne někteří pacienti nemají vůbec žádný a cítí se úplně vyčerpaní. Podáváním malé dávku hydrokortizonu v poledne a další v dopoledních hodinách nejvýše však 15 mg denně dojde ke...

Vědci došli k závěru, že FM může být středně nebo dlouhodobý rizikový faktor pro TMK.

02.04.2012 23:10
Výzkumníci testovali 60 lidí s fibromyalgií: 80% respondentů uvedlo bolesti žvýkacích svalů 83% respondentů uvedlo bolest čelistního kloubu 33% mělo zvuky v kloubu při otevírání a zavírání úst 97% respondentů uvedlo bolesti hlavy (běžná TMK...

OI - Ortostatická intolerance

02.04.2012 00:33
Je podkategorií dysautonomie - porucha autonomního nervového systému. Jedná se o prudký pokles krevního tlaku, snížení průtoku krve a srdečního tepu při vstávání. Snížený průtok krve přispívá ke vzniku fibromyalgií.   Příznaky ortostatické nesnášenlivosti a sníženého průtoku...

POST - Syndrom posturální ortostatické tachykardie

01.04.2012 23:54
Léčba POTS u FM pacientů často zlepší myofascialní a neuropatické bolesti.   Charakteristickým znakem příznakem POTS je zvýšení tepové frekvence z vleže do vzpřímené polohy více než 30 tepů za minutu nebo na srdeční frekvenci vyšší než 120 tepů za minutu v rámci 12 minut. Tento...

Vliv těhotenství na CFS / ME

01.04.2012 22:22
Matky s CFS / ME potřebují zvláštní odpočinek během těhotenství a některé mohou potřebovat klid na lůžku po většinu času. Existuje teoretická možnost, že virus, který by mohl způsobit CFS / ME, by mohl být přenesen na plod během těhotenství či porodu nebo během kojení. Nedávný...

Plicní hypertenze

01.04.2012 11:54
Příznaky jsou často lehké a netypické, a lze je zaměnit za projevy jiného onemocnění srdce a plic. Syndrom charakterizovaný vysokým krevním tlakem v plicním oběhu. Vzniká jako důsledek některých systémových onemocnění pojiva. Nejčastější příznaky plicní hypertenze...

Plicní hypertenze

01.04.2012 11:48
Syndrom charakterizovaný vysokým krevním tlakem v plicním oběhu. Vzniká jako důsledek některých systémových onemocnění pojiva. Nejčastější příznaky plicní hypertenze jsou: * Dušnost, únava, závratě při posazování a postavování * Mdloby, namodralé zbarvení rtů a kůže * Otoky kotníků nebo...

Chiariho malformace a fibromyalgie

18.03.2012 20:54
Chiariho malformace je nejběžnější vrozený strukturální defekt mozečku s výskytem 1 na 1000 porodů, častěji postihující ženy než muže. Mezi nejčastější příznaky patří bolesti krční páteře, nystagmus, necitlivost a svalová slabost, závratě, otupělost, problémy s rovnováhou, silné bolesti hlavy,...

Schválí FDA první lék na ME/CFS?

18.03.2012 20:28
phoenixrising.me/archives/8819 forums.phoenixrising.me/showthread.php?16847-Ampligen-study-published-in-PLoS-One-14mar2012&highlight=ampligen     Ampligen® www.hemispherx.net/content/rnd/drug_candidates.htm

Gen SCN9A může souviset s těžkým stupněm FM

18.03.2012 18:45
Gen SCN9A se podílí na tvorbě sodíkových kanálů v nervových buňkách, které přenášejí nervové vzruchy do mozku. Pokud dojde k mutaci tohoto genu, ovlivní se i funkce sodíkových kanálů. Porucha tohoto genu způsobuje snadné otevírání Na+ kanálů nebo jejich trvalé otevření. Lidé s touto poruchou...

Asistent sociální péče

08.03.2012 16:43
    Péči o osoby závislé na péči jiné fyzické osoby mohou podle zákona o sociálních službách poskytovat profesionální poskytovatelé sociálních služeb, osoby blízké nebo asistent sociální péče. Asistent sociální péče je jinou fyzickou osobou než osobou blízkou, která může...

7 způsobů jak nejíst cukr

07.03.2012 14:52
newhope360.com/blood-sugar-management/reduce-sugar-cravings-7-ways

Co lze platit z Pnp, kontrola využití, informace pro pečující

07.03.2012 13:57
Na co je příspěvek určen Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které...

Čím horší máte paměť, tím pozitivnější je vliv her na mozek

06.03.2012 13:25
 I krátkodobé hraní může být prospěšné a není na to třeba speciálních her. bonusweb.idnes.cz/cim-horsi-mate-pamet-tim-pozitivnejsi-je-vliv-her-na-mozek-p3n-/Novinky.aspx?c=A120305_170755_bw-novinky_anb

Nesteroidní antiflogistika u FM

05.03.2012 14:04
NSAID nesteroidní antiflogistika působí analgeticky již v nižších dávkách, ve kterých se ještě neprojevuje jejich protizánětlivý (antiflogistický) účinek. Často se předepisují místo analgetik, což však odborníci na léčbu bolesti považují za nesprávný postup (z důvodu nežádoucích...

Polymyalgickými příznaky může začít FM

05.03.2012 13:24
Polymyalgie revmatická –  FM je v diferenciální diagnostice. Zánětlivé revmatické onemocnění neznámé etiologie. Klinický syndrom vyskytující se u lidí ve věku nad 50 let charakterizovaný bolestí a ranní ztuhlostí svalů v oblasti pletence ramenního a/nebo pánevního a v oblasti svalů šíje....

Myalgická encefalomyelitida: Mezinárodní konsensus Kritéria G93.3

01.03.2012 17:49
Stupně závažnosti ME: mírná (přibližné 50% snížení běžných aktivit), střední (většinou vázaný doma), těžká (většinou upoután-a na lůžko), velmi těžká (zcela upoután-a na lůžko, potřebujete pomoci se základními funkcemi).   Kritéria ME: Povinné - 1) Ponámahové...

Důkaz pro zánět a aktivaci buněčné imunity u ME / CFS

01.03.2012 10:32
Výsledky ukazují, že ME / CFS se vyznačuje nízkým stupněm zánětu a aktivaci CMI.  Výsledky naznačují, že typické příznaky ME / CFS, jako jsou únava, vegetativní příznaky jako u chřipky, nevolnost, může být způsobeno zánětlivými mediátory, např. IL-1 a TNF. Je prokázáno, že zánětlivé cesty...

Orthokine – nový bojovník proti zánětům a bolestem kloubů

01.03.2012 09:51
   V současné době trpí degenerativním chronickým onemocněním kloubů v České republice přes 1,5 milionu lidí. Patří mezi ně i spousta rekreačních a také vrcholových sportovců, u kterých dochází k enormnímu zatěžování pohybového aparátu. Většině z nich nyní svítá naděje v lepší...

Posudek o zdravotním stavu

19.02.2012 20:19
musí vycházet ze spolehlivě zjištěného zdravotního stavu posuzovaného občana a musí odpovídat posudkovým kritériím, která jsou uvedena v příslušných právních předpisech. Při posuzování posudkový orgán vychází zejména z nálezu ošetřujícího lékaře, výsledků funkčních vyšetření a popřípadě...

Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby od 1.1.2012

19.02.2012 18:18
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2006 Sb.   a) Mobilita: Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň...

Antidepresiva

16.02.2012 21:17
Používají se SSRI, aby se zvýšila hladina neurotransmiteru serotoninu, chemické látky, kterou epifýza mění v melatonin.

Fototerapie

16.02.2012 20:44
Účinek je výrazný u 70–90 % nemocných s SAD. Plná remise se objevuje po fototerapii již po 1–2 týdnech aplikace. Její použití je bezpečné, ovšem efekt přetrvává jen krátce po době aplikace. Vhodná je udržovací léčba antidepresivy. doc. MUDr. Ján Praško, CSc....

Melatonin

16.02.2012 20:25
Na pokles počtu hodin denního světla v podnebích vyšších zeměpisných šířek reaguje mozek tvorbou hormonu melatonin. Tato látka nám pomáhá při usínání a udržuje nás ve spícím stavu po celou noc. Hladina melatoninu se obvykle začne zvyšovat večer a maxima dosahne mezi 2-3 hod. ranní. Dalším...

Neuronové vymazání paměti

16.02.2012 19:33
Nová léčba artritídy, fibromyalgie a chronické bolesti. Nedávné práce ukázaly, že protein kináza M zeta hraje zásadní úlohu při vytváření a udržování paměti posílením spojů mezi nervovými buňkami zapojených do bolesti. Nová studie ukazuje, že protein je také klíčem k pochopení toho, jak je...

Možnou příčinou RS je i nedostatek vitaminu D

15.02.2012 19:58
Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění nervového systému. Onemocnění spočívá v úbytku tukové vrstvy, kterou známe pod pojmem myelin a která obaluje nervy, čímž je chrání před poškozením. Nervy bez této ochrany začnou postupně odumírat. Výskyt onemocnění je vyšší v oblastech mírného...

Sérologicky negativních je 5% pacientů s Lupusem.

15.02.2012 19:02
Otázka: Je možné, že mám lupus nebo jiné onemocnění pojiva a při tom mám negativní výsledky vyšetření krve? Mám velké množství zdravotních problémů a myslím si, že je to systémové onemocnění. Odpověď: Ano, jsou i pacienti u kterých jsou...

Život s kognitivními obtížemi. Jak na to.

15.02.2012 18:15
U mnoha lidí s fibromyalgií nebo chronickým únavovým syndromem se čas od času vyskytnou kognitivní problémy. Tento náhlý výpadek paměti nebo neschopnost mluvit a myslet, je jednoznačně ponižující a způsobuje stud a beznaděj jinak inteligentního a moudrého člověka. Kognitivní problémy, (dále...

Bezpečnost a účinnost Vagus nervové stimulace - VNS při léčbě FM

07.02.2012 23:04
VNS může být užitečným doplňkem léčby u pacientů s FM odolných vůči konvenční léčbě, ale je ještě třeba lépe porozumět jeho skutečné roli v léčbě FM. www.biomedexperts.com/Abstract.bme/21812908/Safety_and_efficacy_of_vagus_nerve_stimulation_in_fibromyalgia_a_phase_I_II_proof_of_concept_trial

Kouření a oxidační stres u FM

07.02.2012 20:45
Oxidační stres a kouření i to pasivní zřejmě hraje roli při vzniku onemocnění. Zhoršuje příznaky FM a ME/CFS. chronicfatigue.about.com/b/2012/02/07/smoking-oxidative-stress-fibromyalgia-chronic-fatigue-syndrome.htm   Výzkumy: Vliv kouření u pacientů s multidisciplinárním programem...

Pokroky ve studiu a léčení bolesti

06.02.2012 15:04
...pro určité typy chronických bolestí, jako je třeba komplexní regionální bolestivý syndrom KRBS nebo fibromyalgie, genetika existuje. Studium genetického přenosu bolesti je sice teprve v počátcích, nicméně tento typ studia by umožnil určitou cílenou léčbu  bolesti, týká se to např. genů...

Léčba Guaifenesinem

06.02.2012 12:36
Guaifenesin protokol en.wikipedia.org/wiki/Guaifenesin_protocol   Léky s guaifenesinem v...

Léčba dětí Guaifenesinem

06.02.2012 11:57
Začíná se 2krat 300mg denně a pomalu se zvyššují dávky dokud se nezmírní příznaky či potíže neustoupí. U školáků je vhodné naplánovat terapii na začátku prázdnin. Předškolní dítě může odpočívat, mít teplé koupele, děti všech věkových skupin mohou při silných bolestech užít Ibuprofen, nebo...

Kde se léčí děti s FM

06.02.2012 11:54
Pokud máte podezření, že u vašeho dítěte jsou první známky FM (pozor, aby se neopičilo po někom kdo FM má). Anebo již nemoc má diagnostikovanou a nevíte, kde získat informace o léčbě nabízím kontakty na: MUDr. Pechanová, Centrum bolesti Bulovka, Praha 8 MUDr. Hakl, Brno a na netu jsem...

V jakém věku se FM objeví

06.02.2012 11:41
První příznaky se projeví ve velmi ranném věku, často i předškolním. U většiny dětí mezi 8 - 10 rokem. Dr. Amand léčil za svojí praxi 4 děti od 2 let a 15 dětí od 4 let. Bolesti se mohou objevit a pak vymizet na pár měsíců nebo roků a pak se zase objevit. Před pubertou mají dívky i chlapci...

50% Fibromyalgiků si vzpomene na takzvané "růstové bolesti" v dětství

06.02.2012 11:01
Často se těmto bolestem říká - růstové bolesti, ale růst není bolestivý. Zhruba 50% Fibromyalgiků si vzpomene na takzvaná "růstové bolesti" v dětství, ale také na vysílení, podrážděná střeva nebo na příznaky podrážděného močového měchýře, které mohou být už jako první...

Jak poznám u dítěte FM

06.02.2012 10:41
Na co si mám jako rodič dávat pozor? Děti velmi zřídka předstírají bolesti a když už, velmi rychle to prokoukneme. Malé děti neumí bolest popsat nebo nazvat; možná malé miminka, které při pláči protahují nožičky pravděpodobně reagují na bolest bříška. Zatím žádná studie se dětem...

Hot pack

06.02.2012 01:03
Hot packy mohou uvolnit kloubní bolest z hypermobility. Informace jsou v komentářích a hodnocení. www.mall.cz/drobne-vychytavky/markill-ohrevny-sacek   Tato firma vyrábí opravdu pěkné kousky. Např. podložku na klávesnici či k myši - za to vám budou vaše zápěstí hodně vděčné. A je...

Rodinné konstelace - osobně doporučuji.

06.02.2012 00:58
S rodinou jste spojeni skrze celé generace. Nevědomky formuje to, jak vidíte svět, jak cítíte, myslíte a jednáte. Rodina je jednou z hlavních příčin kvality Vašich vztahů, zdraví a života. Rodinné konstelace Vám pomohou objevit, jak jste ovlivněni osudy dalších členů rodiny včetně Vašich...

Jak zjistím nejlevnější lék s účinnou látkou jenž potřebuji

04.02.2012 11:58
Nebojte se změny léku, když přípravků se stejnou účinnou látkou a lékovou formou je celá řada. Účinná látka léku je základní léčivá látka, která je nositelem vlastních účinků léku. Bývá uváděna jako podtitul obchodního názvu léku. Lék obvykle obsahuje vedle vlastních účinných látek i pomocné...
Záznamy: 301 - 400 ze 664
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>