České dráhy a ZTP, ZTP/P

15.02.2011 18:41

Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů a jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu ve 2. vozové třídě za zvláštní jízdné dle platného ceníku Českých drah.

Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají nárok na zakoupení In-karty , která je opravňuje k uplatňování 75% slevy na zákaznické jízdné.

Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na zvláštní jízdné ještě nárok na:
1. bezplatnou přepravu svého průvodce ve 2. vozové třídě a to i tehdy, uplatňuje-li držitel průkazu ZTP/P jiné jízdné; průvodcem nevidomého může být i vodící pes,
2. bezplatnou přepravu jednoho vozíku pro invalidy jako cestovní zavazadlo nebo spoluzavazadlo,
3. bezplatnou přepravu dětského kočárku jako cestovní zavazadlo nebo spoluzavazadlo, je-li držitelem průkazu ZTP/P dítě.

Funkci průvodce držitele průkazu ZTP/P nemůže zastávat jiný držitel průkazu ZTP/P a, s výjimkou průvodce nevidomého, ani dítě mladší 10 let.

Průvodce držitele průkazu ZTP/P zaplatí při použití 1. vozové třídy rozdíl mezi obyčejným nebo zákaznickým jízdným 1. a 2. vozové třídy podle nároku držitele průkazu ZTP/P. Pokud je sám držitelem In-karty, zaplatí rozdíl mezi zákaznickým jízdným 1. a 2. vozové třídy. Vodící pes nevidomého se přepraví bezplatně i v 1. vozové třídě.

Při použití 2. vozové třídy vlaku SuperCity zaplatí držitel průkazu ZTP, ZTP/P zvláštní jízdné dle ceníku ČD, při použití 1. vozové třídy obyčejné jízdné SuperCity dle ceníku ČD. Průvodce držitele průkazu ZTP/P je povinen zaplatit při použití vlaku SC v 1. a 2. vozové třídě cenu místenky SC dle ceníku ČD.

Nárok na zvláštní jízdné pro důchodce (sleva 50%) ve 2. vozové třídě mají osoby:
1. pobírající starobní důchod
2. pobírající invalidní důchod III.stupně
3. starší 60 let pobírající vdovský nebo vdovecký důchod nebo měsíčně se opakující peněžité dávky sociální péče z důvodu hmotné nouze
Nárok na zvláštní jízdné pro důchodce lze prokázat průkazem na zvláštní jízdné, který vám vystaví na počkání u pokladní přepážky za 50 Kč na základě předložení potřebných náležitostí (fotografie průkazového formátu (35 x 45 mm), OP, "Rozhodnutí o přiznání důchodu" nebo ústřižek poštovní poukázky pro příjemce: "Důchody - výplatní doklad" nebo potvrzení o pobírání důchodu nebo správního rozhodnutí o přiznání měsíčně se opakující penežité dávky z důvodu hmotné nouze vystaveného obecním úřadem).
Průkaz na zvláštní jízdné pro důchodce v invalidním důchodu III. stupně, který je mladší 60 let, platí nejvýše 2 roky ode dne vystavení. Po uplynutí této doby, pokud držitel nadále pobírá plný invalidní důchod, může být na jeho žádost platnost průkazu prodloužena o další 2 roky vylepením cenné známky. Platnost takovéhoto průkazu lze prodloužit pouze jednou.
Průkaz na zvláštní jízdné pro cestující starší 60 let, pobírající mesíčně se opakující penežité dávky sociální péče z důvodu hmotné nouze, lze vystavit s platností max. na 3 měsíce, prodloužení platnosti takového průkazu není možné.
Průkazy na zvláštní jízdné pro ostatní důchodce platí bez časového omezení.

 

 

Jízdenku lze zakoupit u průvodčího za hotové i předplacenou In - kartou.

U vlaků kategorie SC s povinnou rezervací místa tuto službu využít nelze.

Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu

 

Schváleno dne: 25. října 2010 pod č.j.: 58 501 / 2010-O28

 

Kapitola IV

Manipulační přirážka, přirážka k jízdnému a dodatečné prokázání nároku na slevu75

 

Bez manipulační přirážky nebo přirážky k jízdnému si lze ve vlaku zakoupit jízdenku nebo doplatek k jízdnému:

a) při prvním odbavení a při prvním doplatku k platnému předem zakoupenému jízdnímu dokladu nebo místence po nástupu do vlaku v neobsazené stanici (označené v platném jízdním řádu symbolem 3) nebo v prostoru stanice přístupném pouze s platným jízdním dokladem, pokud se cestující o zaplacení sám přihlásí u pověřeného zaměstnance ČD nejpozději v okamžiku, kdy bude vyzván k předložení jízdních dokladů,
b)
c) při doplatku jízdného do 1. vozové třídy, za jízdu oklikou, při jízdě za původní cílovou stanici a při vystavení jízdného pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P po nástupu do vlaku v obsazené stanici nebo v prostoru stanice přístupném pouze s platným jízdním dokladem, pokud se cestující o zaplacení sám přihlásí u pověřeného zaměstnance ČD nejpozději v okamžiku, kdy bude vyzván k předložení jízdních dokladů,
d) při vystavení žákovského jízdného z pohraničního bodu pro držitele žákovského průkazu, studujícího na zahraniční škole, pokud se o zaplacení sám přihlásí u pověřeného zaměstnance ČD nejpozději v okamžiku, kdy bude vyzván k předložení jízdních dokladů, d) pokud nemohl být cestující v nástupní obsazené stanici odbaven do požadované cílové stanice nebo požadovaným druhem jízdného a o zaplacení nebo doplacení jízdného se sám přihlásí u pověřeného zaměstnance ČD nejpozději v okamžiku, kdy bude vyzván k předložení jízdních dokladů.

75.1.Manipulační přirážku ani přirážku neplatí cestující při úhradě přepravného za psa ve vlaku