Druhy afázie

01.10.2010 20:51

Brocova (motorická) afázie je neplynulá, pacienti říkají méně než 10 slov za min., přestávky v řeči jsou delší než doba po kterou hovoří.

Řeč je namáhavá s charakteristickým přízvukem. Základním příznakem je agramatismus - neschopnost tvorby vět podle gramatických pravidel a chybné používání morfémů (to jsou spojky, přípony, pomocná slovesa atd.). Pacienti obtížně rozlišují znělé a neznělé hlásky , např. B a P, D a T. Mluvené i čtené řeči rozumějí, úroveň psaní je podobná jejich úrovni mluvené řeči.

 

Wernickeova (senzorická) afázie je charakterizována plynulou řečí, špatným pojmenováváním, chápáním i opakováním.

Řeč je vyslovována dobře, věty jsou přiměřeně dlouhé, rytmické a melodické. Objevují se však zcela nesmyslné slabiky či slova (parafázie), proto je řeč někdy nesrozumitelná. Úroveň psaní se podobá úrovni mluvené řeči.

Konduktivní (kondukční) afázie má relativně dobře zachovanou mluvenou řeč, jíž pacient rozumí, podobně jako rozumí řeči psané.

Není však schopen dobře opakovat řeč slyšenou, hlavně víceslabičná slova. Psaní je úměrné mluvě.

Transkortikální motorická afázie se podobá Brockově afázii malým počtem slov za delší čas a také omezením složitosti řeči.

Pacienti však dobře opakují, čtou nahlas a pojmenovávájí předměty. Slušně rozumějí mluvené a čtené řeči.

Transkortikální senzorická afázie se projevuje plynulou řečí, dobrým opakováním slyšené řeči.

Ve spontánní řeči se však objevují parafázie a potíže s pojmenováním předmětů. Slyšená řeč je chápána s poruchami. Pacienti můžou číst nahlas, ale špatně chápou co čtou. Psaní je horší než spontánní řeč.

Anatomická (anomická) afázie je součástí všech afázií, zejména se vyskytuje v rekonvalescenci afázie Wernickeovy.

Projevuje se neschopností pojmenovávat předvedený předmět a vůbec neschopností pojmenovávat věci, děje během spontánní řeči. Porozumění slyšené i čtené řeči je zachováno, stejně jako čtení nahlas a opakování. Plynulou mluvenou řeč přerušuje hledání slov.

Globální afasie se projektuje téměř úplnou ztrátou tvorby řeči nebo chápání jazyka.

Schopnost něco řečí sdělit je minimální, ale automatismy jako například kletby, fungují bez větších poruch. Může, ale nemusí být doprovázená pravostranným ochrnutím tváře a končetin.

Thalamickou afasii může způsobit jak jeho destrukce nebo diskonekce (špatné zapojení) jeho jader a je vždy součástí většího syndromu.

Zkřížené afázie se objevují při ložiskových poškození pravé hemisféry u praváků.

Přibližně ve dvou třetinách je jejich klinický obraz stejný jako u afázií klasických.

Aprosodie jsou poškozením prosodie.

Která je využitím řečové melodie, časových následností, pomlk, různého stupně hlasitosti a zabarvení hlasu ke sdělení citového obsahu řeči a postojů mluvícího jedince.