Hierarchie analgezie

16.08.2012 11:12
Světová zdravotnická organizace (WHO) vyvinula třístupňový analgetický „žebříček“, založený na vzrůstající síle analgetik, jehož cílem je podpoření postupného používání analgetik a rezervování silných opiátů pro perzistentní intenzivní bolest.
Tento postupný přístup však není vhodný pro všechny pacienty, v  některých případech může být nezbytné začít se silnými opiáty, především  pokud se bolest rychle zhoršuje
Ať je zvoleno jakékoli analgetikum, doporučuje WHO podávat  lék v  pravidelném režimu a  nečekat na znovuobjevení bolesti.
V  praxi  to  znamená,  že  bez  ohledu  na  teoretické  trvání  analgetického účinku, by interval pro podání měl být přizpůsoben  pozorované délce analgetické účinnosti.

 

Paracetamol:  první  stupeň  analgezie.

Paracetamol  a  nesteroidní antirevmatika (NSAID – nonsteroidal antiinflammantory drugs)  jsou  základními  analgetiky  prvního  stupně. 
Paracetamol je u  dospělých obvykle podáván perorálně v  dávce od 1 g do3 – 4 g denně4/. Celková denní dávka paracetamolu 4 g, užívaná v  jednotlivé  dávce 1 g  minimálně  po  4 hodinách  je relativně bezpečnou možností. Přesto musí být dávka snížena při jaterním poškození,  malnutrici,  dlouhodobém  hladovění  nebo  při  ztrátě chuti k jídlu. S výjimkou předávkování má paracetamol jen málo nežádoucích účinků. Paracetamol je také používán s ostatními  analgetiky.  Studie,  ve  které  byl  paracetamol  přidáván k silným opiátům, ukázala zlepšení v  úlevě od bolesti a  celkové pohodě pacienta (wellbeing).

 

Nesteroidní antirevmatika: ibuprofen a naproxen, další analgetika prvního stupně.

Nesteroidní  antirevmatika  mají více nežádoucích účinků než paracetamol. Zdá se, že ibuprofen v  dávce 1200 mg/den rozdělen do tří dávek (v případě potřeby maximální dávka 2400 g/den) a naproxen v dávce 500 mg/den (do  maximální  dávky  1000  mg/den)  vykazují  nejlepší  poměr  přínosů  a  rizik4,7/.  Nežádoucí  účinky  NSAID  jsou  závislé  na dávce: nejčastější   jsou   gastrointestinální,  renální a kardiovaskulární  onemocnění,  která  mohou  v  některých  případech být  způsobena  i  lékovou  interakcí. NSAID  mohou  být  také  kombinována  s  jinými  analgetiky (zvláště opiáty).

 

Kodein, slabý opiát: standardní analgetikum druhého stupně.

Slabý  opiát  kodein  je  základní  analgetikum  druhého stupně. Perorální  kodein v maximální denní dávce 240 mg podávaný ve 3­6 dávkách představuje možnost volby v případě,  že paracetamol a NSAID neúčinkují. Dávka přesahující 240 mg/den nezvyšuje analgetický účinek. Kodein je často kombinován s  paracetamolem: 60 mg  kodeinu  a  600 –1000 mg  paracetamolu  je účinnější  než paracetamol samotný. Nežádoucí  účinky  jsou  u  kodeinu  obdobné  jako u ostatních opiátů a zahrnují nauzeu, zvracení, zácpu, ospalost, zmatenost a závrať.

Dihydrokodein je  alternativou kodeinu  a  má podobnou účinnost. Užívá se perorálně v dávce 240 mg denně ve dvou dávkách (ve formě s řízeným uvolňováním). Tramadol  je  dalším  slabým  opiátem,  který  není  účinnější  než kodein. Nese sebou stejné nežádoucí účinky, navíc však může způsobit  křeče  a  hypoglykémii. S  tramadolem  je  spojeno  větší  riziko  vzniku  lékových  interakcí  než  s  kodeinem,  které mohou vést i k rozvoji serotoninového syndromu   morfin a  fentanyl, silné opiáty: základní analgetika třetíhostupně  analgezie.  

 

Třetí stupeň analgezie představují silné opiáty. Morfin je standardním silným opiátem a fentanylje jeho alternativou.

Morfin je v ČR pro perorální podání dostupný ve formě potahovaných tablet s rychlým a prodlouženým uvolňováním, dále v  injekční formě a v rámci   specifického léčebného programu je dostupný také jako autoinjektor.

Perorální morfin s rychlým uvolňováním začíná účinkovat po 20 minutách, vrcholu dosahuje přibližně o hodině a účinek končí po 4 hodinách. Při podávání  po 4 hodinách je stabilní plazmatické koncentrace dosaženo po 12 až 15 hodinách. Účinek morfinu se u různých pacientů liší. Při perorálním podávání se úvodní dávka hydrochloridu morfinu pohybuje od 2,5 mg do 30 mg každé 4 hodiny v závislosti na intenzitě bolesti, věku pacienta a předcházejícímu použití slabých opiátů. Pokud bolest trvá nebo se znovu objeví, může být zváženo podání další dávky (šestina celkové denní dávky) při respektování minimálně  hodinového odstupu mezi dávkami. Výpočet dávky morfinu na další den vychází z dávky předcházejícího dne a jejího účinku. Pro jakoukoli cestu podání  morfinu není stanovena maximální doporučená dávka, pokud se dávka zvyšuje postupně a dokud jsou nežádoucí účinky akceptovatelné. Když je účinná  denní dávka  nastavena, je možné ke snížení počtu podání použít formy s řízeným uvolňováním (SR). Pokud se mezi dvěma SR dávkami objeví bolest, může být podána dávka morfinu  s okamžitým uvolňováním (jedna šestina až pětina celkové denní dávky). U starých lidí musí být dávka nižší, protože distribuční objem je menší a eliminace je pomalejší. Když je pacient závislý na vysokých dávkách opiátů musí být zahajovací dávka přizpůsobena obvyklé spotřebě opiátů. Léčba buprenorfinem musí být 24 hodin před jeho výměnou za morfin kvůli antagonistickému účinku přerušena. Mnohé léky zvláště ritonavir, rifampicin a opiátoví antagonisté snižují účinek morfinu.


Zácpa, nauzea a  zvracení: hlavní nežádoucí účinky opiátů.


Nepřeceňujte riziko respiračního útlumu.

Přechodná únava  či otupělost je v průběhu počáteční fáze častá. Pokud přetrvává, může být známkou vysoké dávky. V kombinaci se sedativy může vést k zhoršení letargie. Morfin může způsobit neumůže vést k zhoršení letargie. Morfin může způsobit neuropsychologické poruchy jako je zmatenost, závrať či delirium . Tyto příznaky a hyperestézie (bolest při dotyku na kůži) mohou také být příznakem předávkování. Pokud je morfin nasazován postupně, je riziko respiračního útlumu malé. Postupné zvyšování dávky je zvláště důležité, jestliže pacient užívá současně benzodiazepiny. Pokud se objeví respirační útlum  s hypoventilací, která vyžaduje okamžitou léčbu, může být použit antagonista opiátů naloxon. Morfin může někdy způsobit retenci moči, která vyžaduje katetrizaci .

 

Fentanyl: alternativa k morfinu

Fentanyl  je  další  silné  opiátové  analgetikum. Fentanyl je v  ČR dostupný ve formě transdermálních náplastí, sublingválních tablet a nasálního spreje. U pacientů se stabilní intenzivní bolestí jsou fentanylové náplasti alternativou subkutánního nebo perorálního morfinu. Náplasti uvolňují 12 mikrogramů  fentanylu za hodinu, což odpovídá denní dávce 30 mg perorálního morfinu. Čas dosažení plasmatické koncentrace dostatečné k analgetickému účinku se u jednotlivých pacientů liší. Průměrný je 24 hodin. Náplasti jsou vyrobené tak, že mohou zůstat na místě 72 hodin. Fentanyl je dostupný v několika různých  formách určených k perorálnímu podání v případě průlomové bolesti, včetně “lízátek” (lozenges on a stick), rozpustných gingiválních a sublingválních tablet. Jednotlivé formy nemají stejnou biologickou dostupnost, to znamená, že dávka musí být při přechodu na jinou formu vždy upravena. Nasální fentanyl (Instanyl) nepřináší žádnou výhodu a jeho balení není bezpečnéne. Nežádoucí účinky entanylu (především transdermální formy). Fentanyl má stejné  nežádoucí účinky jako morfin. Navíc transdermální náplasti představují podstatné riziko předávkování. Používané náplasti stále obsahují velké množství aktivní  látky. Hlavní možné situace přinášející riziko předávkování jsou záměna mezi dvěma dostupnými silami, zapomenutí  odstranit staré náplasti, když je aplikována nová, použití více než jedné náplasti současně, stříhání náplasti. Intoxikací jsou ohroženi i  lidé, kteří jsou s pacientem v  kontaktu, kvůli  náhodnému  přenosu  náplasti  na jinou osobu, polknutí či samoléčbě. Zvýšení teploty kůže (teplota, vyhřívací dečky, teplákoupel) zvyšuje absorpci fentanylu a tím riziko předávkování. Příznaky předávkování zahrnují respirační útlum, hypotenzi, letargii, zmatenost, křeče, koma a plicní edém  Na rozdíl od morfinu je fentanyl metabolizován cytochromem  P450 izoenzym CYP 3A4. Jeho aktivita je redukována induktory tohoto enzymu, mezi které patří některá  antiepileptika (zvláště karbamazepin), rifampicin, některé antiretrovirové léky a třezalka.