Hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby u osoby do 18 let věku

13.09.2012 08:18

 Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – stav k 1. lednu 2012.

§ 10
U osoby do 18 let věku se při hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby podle §  9  odst. 1 a při hodnocení potřeby mimořádné péče porovnává   rozsah, intenzita a náročnost péče, kterou  je třeba věnovat posuzované osobě se zdravotním postižením, s péčí, kterou  je  třeba věnovat zdravé fyzické osobě téhož věku. Při stanovení stupně závislosti u osoby do 18 let věku se nepřihlíží k potřebě péče, která vyplývá z věku osoby a tomu odpovídajícímu  stupni biopsychosociálního vývoje. Mimořádnou péčí se rozumí  péče, která svým rozsahem, intenzitou nebo náročností podstatně přesahuje péči poskytovanou osobě téhož věku.

Výklad
Hodnocení každodenní potřeby mimořádné péče jako posudkové kritérium odpovídá funkčním  dopadům  zdravotních  postižení  u  jednotlivých  věkových  kategorií  dětí (osob do 18 let věku). Především malé děti z důvodu stupně své biopsychosociální zralosti resp. nezralosti samy nevykonávají řadu ZŽP nebo  je fyziologicky vykonávají s pomocí  a  dohledem  jiné  osoby, ale děti se zdravotním postižením  potřebují „vícepéči“, tedy mimořádnou péči. Právní předpis dále předepisuje z důvodu vývoje schopností u osoby do 18 let věku při hodnocení zvládání základní životní potřeby  a  při  hodnocení  potřeby každodenní mimořádné  péče  porovnávat  rozsah,  intenzitu  a  náročnost  péče,  kterou  je  třeba věnovat posuzované osobě se zdravotním postižením, s péčí, kterou je třeba věnovat zdravé fyzické osobě téhož věku. Přitom se nepřihlíží k potřebě péče, která vyplývá z nízkého  věku  osoby  a  tomu  odpovídajícímu  nižšímu  stupni  biopsychosociálního vývoje a nižší úrovně dovedností a schopností.  Při porovnávání je tedy nutno vycházet ze  znalostí  „věkových  milníků“  fyziologického  vývoje  dítěte  jak  v oblasti   duševních, tělesných a smyslových schopností, tak i vývoje jeho dovedností sociálních. Zohledňuje se  však situace, kdy z důvodu DNZS je třeba posuzované osobě  při zvládání ZŽP poskytovat každodenně péči navíc, podstatně většího rozsahu, intenzity nebo náročnosti,  která tím nabývá charakteru  mimořádnosti. Mimořádnou  péčí  se  rozumí  péče,  která  svým  rozsahem,  intenzitou  nebo  náročností podstatně přesahuje péči poskytovanou osobě téhož věku. Podstatností se rozumí zvýšení  rozsahu,  intenzity  nebo  věcné  náročnosti péče o cca více  než jednu třetinu oproti dítěti bez zdravotního postižení. Jde tedy o takový typ péče, která se v daném věku dítěti bez zdravotního  postižení neposkytuje vůbec (např. každodenní rehabilitace Vojtovou metodou, každodenní léčebná opatření, zajišťování pohybu  na vozíku, komunikace znakováním, pomoc při oblékání  nebo výkonu fyziologické potřeby  kdy se již stejně staré zdravé dítě obléká samo a s přiměřenou spolehlivostí zachovává čistotu a zvládá WC) nebo se poskytuje každodenně v podstatně větším rozsahu, intenzitě nebo náročnosti (např. dieta náročná na složení potravy,  intenzivní a velmi  frekventní dohled  na  dítě se závažnou duševní poruchou, kdy zdravé dítě vyžaduje jen dohled pravidelný). Podstatnost je nutno odlišovat od případné péče „ jen lehce zvýšené“, která pramení z nutnosti  individuálních přístupů k dítěti bez  zdravotního postižení nebo i k dítěti se zdravotním postižením, např. stavy vyžadující jen dispenzarizaci, stavy s minimálními nároky na léčebná opatření (ordinace 1 tab. denně nebo 1x denně ošetření lokálních malých ložisek na kůži),  stavy dětské obezity (s opatřením nepřejídání se) nebo vadné držení těla (s připomínáním správného sezení  a zaujímání poloh),  příležitostný  dohled nad denním režimem kompenzovaného epileptika apod. V uvedených případech tedy nejde o mimořádnou péči. Potřeba každodenní mimořádné péče se z fyziologických důvodů může měnit v závislosti  na  věku, stupni sociální zralosti a v závislosti na vývoji  zdravotního postižení, disability a sociálních dovedností dítěte. V některých případech se s vyšším věkem dítěte a díky znalostem, schopnostem a dovednostem, které dítě získalo věkem, výchovou a vzděláváním, potřeba péče snižuje nebo se minimalizuje rozsah,  intenzita  či  náročnost  péče  do  té  míry,  že  ztrácí  charakter  každodenní mimořádné péče. V důsledku  toho pak dochází k snížení či zániku závislosti. Jsou možné i opačné případy, kdy se progresí zdravotního postižení a disability závislost zvyšuje, event. se zvyšuje z důvodu větších potřeb dítěte při rozšiřování jeho sociálních aktivit, což může prohloubit omezení.  

pos_sluzba.pdf (1 MB)