Hyperbarická oxygenoterapie (HBO)

09.12.2012 16:47

Na základě poznatků o hypoxii svalů a fascií u fibromyalgiků, byl zkoumán vliv hyperbarické oxygenoterapie na bolest u těchto pacientů. Ve svalech fibromyalgických pacientů byla zjištěna nižší denzita kapilár, silnější kapilární endotel a nižší svalové prokrvení, než u normálních subjektů. Tyto místní  změny mohou být způsobeny lokalizovanou hypoxií, nebo tuto hypoxii naopak samy způsobovat.
Terapie  spočívá ve vdechování 100% kyslíku v přetlaku (tlak vyšší než 1 atmosféra). 

Yildiz et al. (2004) provedli kontrolovanou randomizovanou dvojitě zaslepenou studii, ve které zjišťovali efekt hyperbarické oxygenoterapie na percepci bolesti u pacientů s fibromyalgií.

Terapie byla prováděna v 15 sezeních, pětkrát týdně, po dobu 90 minut. V léčené skupině (26  pacientů) byl tlak v hyperbarické komoře 2,4 atmosfér a dýchali 100%  kyslík. V kontrolní skupině (24 pacientů) byl tlak v komoře 1 atmosféra a vdechovali vzduch.

Zkoumané parametry: práh bolesti (měřeno tlakovým algometrem), počet bolestivých bodů a škála bolesti, se po ukončení první i poslední terapie statisticky významně lišily u skupiny, která byla léčena hyperbarickou oxygenoterapií.

Autoři studie usuzují, že hyperbarická  oxygenoterapie je dobrou alternativní metodou u pacientů s chronickou bolestí, která může pomoci přerušit bludný kruh bolesti a tkáňové hypoxie (Yildiz et al., 2004).

 

HBO terapie má důležitou roli v léčbě FM.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15174219

www.fibromyalgia-symptoms.org/forums/fibromyalgia_general_discussion/hbo_therapy/