Individuální pracovní schopnost

02.09.2012 14:01

Každý  pojištěnec  má  svoji  „individuální pracovní schopnost“, která se během jeho života mění, a to nejen v souvislosti se změnami  jeho zdravotního stavu (pozitivními i negativními), ale také se změnami v důsledku věku, vzdělání, zkušeností a znalostí, zejména nabýváním nových pro práci užitečných poznatků a dovedností.

Pracovní schopnost je soubor všech schopností - tělesných, smyslových a duševních, ale také i zkušeností a znalostí pojištěnce  včetně jeho vzdělání a kvalifikace, potřebných pro práci jako společensky užitečnou činnost (bez ohledu na konkrétní druh práce, zaměstnání, výdělečné činnosti nebo v případě mladistvých soustavné  přípravy  pro  pracovní  uplatnění,  soustavného  studia).   

Zahrnuje tedy nejen tzv. „fyzický  potenciál“- tělesné, smyslové a duševní schopnosti, ale také „kvalifikační potenciál“- zkušenosti a znalosti pracovní i  nepracovní, nabyté výchovou, vzděláním, životními zkušenostmi, včetně těch, které byly získány při předchozích výdělečných činnostech, v jiných   zaměstnáních, výkonem různých výdělečných činností a  „potenciál rehabilitační“- který může být záměrně ovlivňován, schopnosti, které lze rozvíjet, zlepšovat (např. léčebnou rehabilitací, pracovní rehabilitací, rekvalifikací, motivací aj.).
Poklesem pracovní schopnosti se pak rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem DNZS. Pokles pracovní schopnosti se tedy hodnotí ve vztahu ke stavu před vnikem  DNZS a  projevuje se v oblasti omezení schopností nutných pro práci,  tj. v omezení tělesných, smyslových a duševních schopností.  Současně a neoddělitelně má své konsekvence v oblasti pracovní - pracovního začlenění a schopnosti výkonu soustavné  výdělečné  činnosti. Ty se mohou  projevovat  např.  existencí  určitých omezení  při  práci,  snížením  schopnosti   nebo   neschopností   vykonávat   dosavadní práci, výdělečnou činnost, neschopností pracovat v takovém rozsahu a intenzitě jako před vznikem DNSZ nebo neschopností využívat z důvodu DNZS vzdělání, zkušenosti,  znalosti,   kvalifikaci  včetně zkušeností a znalostí z předchozích výdělečných  činností  nebo  v případě  mladistvých  neschopností  soustavné  přípravy pro pracovní uplatnění (za obvyklých, standardních podmínek).
Ve věci dosaženého vzdělání, zkušeností,  znalostí  a  předchozích  výdělečných činností  musí  vést  posudkový orgán za součinnosti posuzovaného  pojištěnce zjišťování. Jde o skutečnosti, které mají přímý vliv na stanovení  míry poklesu pracovní schopnosti a také vypovídají o event. dopadu  zdravotního   postižení na tělesné, smyslové a duševní schopnosti včetně stabilizace nebo adaptace. Pokud pojištěnec pracuje s využitím svého vzdělání,  zkušeností,    znalostí, vykonává výdělečnou činnost v plném rozsahu a adekvátní své kvalifikaci, je účasten soustavné  přípravy  pro  pracovní  uplatnění  (za  obvyklých,  standardních podmínek), svědčí to o posudkově málo významném dopadu zdravotního postižení na tělesné,  smyslové a duševní schopnosti a tím o   nepodstatném dopadu na pracovní schopnost pojištěnce.

 

pos_sluzba.pdf (1 MB)