Invalidní důchod v mimořádných případech

02.09.2012 15:00

Na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně má nárok též osoba, která dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území České republiky a je invalidní pro invaliditu třetího stupně, jestliže tato invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojištění popotřebnou dobu (§ 40). Za invaliditu třetího stupně se pro účely věty první považuje též takové omezení tělesných, smyslových nebo duševních schopností,   které má za následek neschopnost soustavné přípravy k  pracovnímu  uplatnění. 

Při  posuzování  invalidity  pro  účely  nároku  na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně podle věty první se neprovádí  srovnání se stavem, který byl u osoby uvedené ve větě první před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (§ 39 odst. 3 věta druhá).

Výklad
Pro   účely   nároku   na   invalidní   důchod   v mimořádných   případech   se   vymezuje invalidita třetího stupně odchylným způsobem oproti  § 39 odst. 2 písmeno c) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, jako takové omezení tělesných, smyslových nebo duševních schopností, které má za následek neschopnost soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění.
Jde   o   situace,   kdy   zdravotní   postižení   a jím  způsobená  invalidita  třetího  stupně vznikne před dosažením 18 let věku a taková osoba do té doby nebyla pojištěncem, nebyla  účastna  důchodového  pojištění  po  potřebnou  dobu. Případné  nejasnosti o  tom,  zda  posuzovaná  osoba  je  nebo  byla  účastna  důchodového  pojištění,  musí posudkovému orgánu na vyžádání   sdělit   příslušný   věcný   útvar   důchodového pojištění,   zejména   v situaci,   kdy osoba absolvuje/absolvovala aktivity   (včetně vzdělávacích aktivit), z nichž není zřejmé, zda  je možno je považovat za soustavnou přípravu pro pracovní uplatnění, která zakládá účast na důchodovém pojištění. Z hlediska zdravotního jde vždy o velmi těžká zdravotní postižení, vrozená, vzniklá během  porodu  nebo  po  porodu,  během  předškolního  věku  nebo  povinné  školní docházky, s těžkým omezením tělesných, smyslových nebo duševních schopností.
Zdravotní postižení neumožňuje, aby osoba absolvovala povinnou školní docházku nebo  aby  se  po  ukončení  povinné  školní  docházky  soustavně připravovala  na pracovní  uplatnění  bez  ohledu  na  typologii  přípravy  (praktická  nebo  teoretická příprava pro zaměstnání, studium). Taková osoba nemá žádnou pracovní schopnost nebo  žádnou  měřitelnou  úroveň  pracovní  schopnosti,  a  proto  nemůže  zahájit  ani soustavnou přípravu pro pracovní uplatnění a v důsledku toho  nemá ani potřebnou dobu  pojištění.  Proto  nelze  ani  provádět  porovnání  rozsahu  pracovní  schopnosti oproti stavu před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a zjistit míru poklesu pracovní schopnosti v procentech.

pos_sluzba.pdf (1 MB)