Kompetence lékařské posudkové služby v nepojistných sociálních systémech

14.09.2012 20:46

Přijetím zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,  zákona č. 366/2011 Sb.,  kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, jakož i zákona č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo s účinností od 1. 1. 2012 rovněž ke  změnám kompetencí lékařské posudkové služby pro posuzování v nepojistných sociálních systémech.

Dávky osobám se zdravotním postižením 
Jde o zcela novou kompetenci LPS, která je odrazem nového systému dávek osobám se zdravotním postižením. LPS zde posuzuje tyto posudkové kategorie:
a)  schopnost zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace

Tato posudková kategorie je za stanovených podmínek posuzována samostatně  pro účely příspěvku na mobilitu, a to podle stejných posudkových kritérií, jako schopnost zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace pro účely příspěvku na péči (§ 6 a 8 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů – dále jen ZPDOZP). Zmíněná kritéria jsou konkrétně upravena zejména v  § 9 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a také novelou prováděcí vyhlášky, pokud jde o písm. a) a b) přílohy č. 1 k vyhlášce č. 505/2006 Sb.  
Dále lze tuto posudkovou kategorii samostatně posuzovat také  pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením (§ 35 odst. 3 ZPDOZP), a to rovněž podle stejných posudkových kritérií jako  schopnost zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace pro účely příspěvku na péči. Kompetence OSSZ k samostatnému posuzování schopnosti zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace pro účely příspěvku na mobilitu a pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením vychází z § 8 odst. 1 písm. e) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (ZOPSZ). Pokud jde o kompetenci posudkových komisí (PK) MPSV k posuzování této kategorie pro účely odvolacího správního řízení, vychází z § 4 odst. 2 ZOPSZ.
     
b) těžké vady nosného nebo pohybového ústrojí
Tato posudková kategorie je v návaznosti na § 9 odst. 4 ZPDOZP  nově vymezena v části I bodě 1 přílohy k ZPDOZP.  
Je posuzována pro účely: 
•  příspěvku na zvláštní pomůcku (§ 9 odst.1 ZPDOZP); 
•  příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla (§ 9 odst. 2 ZPDOZP);
•  výpůjčky zvláštní pomůcky  (§ 13 odst. 1 ZPDOZP), pro kterou jsou ovšem významné jen těžké vady  nosného nebo pohybového ústrojí, uvedené v části I bodě 1 písm. a), b) nebo d) až i) přílohy k ZPDOZP.  
 
Kompetence OSSZ k tomuto posuzování vychází z § 8 odst. 1 písm. e) ZOPSZ, kompetence PK MPSV k posuzování pro účely odvolacího správního řízení
vychází z § 4 odst. 2 ZOPSZ.
 
c)  těžké sluchové postižení nebo těžké zrakové postižení
Tato posudková kategorie je v návaznosti na § 9 odst. 4 ZPDOZP vymezena v části I bodech 2 a 3 přílohy k ZPDOZP. 
Je posuzována pro účely  příspěvku na zvláštní pomůcku  (§  9 odst.1 ZPDOZP). Kompetence OSSZ k tomuto posuzování vychází z § 8 odst. 1 písm. e)
ZOPSZ, kompetence PK MPSV k posuzování pro účely odvolacího správního řízení vychází z § 4 odst. 2 ZOPSZ.
 
d)  těžká nebo hluboká mentální retardace
Tato posudková kategorie  je v návaznosti na § 9 odst. 4 ZPDOZP vymezena v části I bodě 4 písm. b) přílohy k ZPDOZP.  
Je posuzována pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla (§ 9 odst. 2 ZPDOZP). 
Kompetence OSSZ k tomuto posuzování vychází z § 8 odst. 1 písm. e) ZOPSZ, kompetence PK MPSV k posuzování pro účely odvolacího správního řízení
vychází z § 4 odst. 2 ZOPSZ.
 
e)  zdravotní stav vylučující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku (tzv. kontraindikace)
 Kontraindikace jsou v návaznosti na § 9 odst. 4 ZPDOZP vymezeny v části II přílohy k ZPDOZP. 
Jsou posuzovány pro účely: 
•  příspěvku na zvláštní pomůcku (§ 9 odst.1 ZPDOZP); 
•  příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla (§ 9 odst. 2 ZPDOZP).
Kompetence OSSZ k posuzování kontraindikací vychází z § 8 odst. 1 písm. e)ZOPSZ, kompetence PK MPSV k jejich posuzování pro účely odvolacího správního řízení vychází z § 4 odst. 2 ZOPSZ.
 
f)  stupeň závislosti 
Tato posudková kategorie je posuzována pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením (§ 35 odst. 3 ZPDOZP) podle stejných
posudkových kritérií jako stupeň závislosti pro účely příspěvku na péči (jde o kritéria novelizovaná podle právních předpisů účinných od 1. 1. 2012 – viz v části 3 tohoto článku).
Kompetence OSSZ k tomuto posuzování pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením vychází z § 8 odst. 1 písm. g) ZOPSZ, a pokud jde o kompetenci PK MPSV k posuzování této kategorie pro účely odvolacího správního řízení, z § 4 odst. 2 ZOPSZ.
 

Sociální služby 
V systému sociálních služeb LPS nadále posuzuje posudkovou kategorii stupeň závislosti  (§ 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů), a to pro účely příspěvku na péči. 
 Posudková kritéria,  která stupeň závislosti vymezují, se ovšem podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2012 výrazně změnila, a to jak v důsledku změn zákona, tak změn prováděcí vyhlášky (§ 7, § 9 a 10 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MPSV č. 391/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). 
Kompetence k tomuto posuzování je pro OSSZ nadále založena v § 8 odst. 1 písm. g) ZOPSZ, a pokud jde o kompetenci PK MPSV k posuzování této kategorie pro účely odvolacího správního řízení, v § 28 odst. 2  zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v § 4 odst. 2 ZOPSZ.
 
Státní sociální podpora      
V systému státní sociální podpory LPS i po 1. 1. 2012 posuzuje posudkovou kategorii  dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte a jeho neschopnost
vykonávat z důvodu tohoto zdravotního stavu výdělečnou činnost. Tato kategorie je vymezena v § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, ve znění čl. V bod 8 zákona č. 366/2011 Sb.,
 Uvedená posudková kategorie je nadále jednou z alternativních podmínek pro účely hodnocení dítěte do 26 let věku jako dítěte nezaopatřeného, a to s důsledky pro poskytnutí některých dávek státní sociální podpory.
Kompetence OSSZ k tomuto posuzování je nadále založena v § 8 odst. 1 písm. b) ZOPSZ a pokud jde o kompetenci PK MPSV k posuzování této kategorie
pro účely odvolacího správního řízení, v § 4 odst. 2 ZOPSZ.
    
Ostatní tři posudkové kategorie, doposud posuzované LPS pro účely systému státní sociální podpory v návaznosti na vyhodnocení stupně zdravotního postižení z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu –  tj. osoba dlouhodobě těžce zdravotně postižená, osoba dlouhodobě zdravotně postižená a dítě dlouhodobě nemocné – byly s účinností od 1. 1. 2012 zrušeny a jejich posuzování bylo proto ke stejnému datu z posudkových kompetencí OSSZ podle § 8 odst. 1 ZOPSZ vypuštěno.   
  
Pomoc v hmotné nouzi 
V systému pomoci v hmotné nouzi LPS  i po 1. 1. 2012 zůstala LPS kompetence k posuzování posudkové kategorii  dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte a jeho neschopnost vykonávat z důvodu tohoto zdravotního stavu výdělečnou činnost. Tato kategorie je v návaznosti na § 18 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, posuzována i pro účely systému pomoci v hmotné nouzi nadále podle v § 11 odst. 1 písm. c) ZSSP. Uvedená posudková kategorie zůstává i po 1. 1. 2012 jednou z alternativních podmínek pro účely hodnocení dítěte do 26 let věku jako dítěte nezaopatřeného, a to s důsledky, nově upravenými novelou zákona č. 111/2006 Sb. od 1. 1. 2012. 
 
Kompetence OSSZ k tomuto posuzování je nadále založena v § 8 odst. 1 písm. b) ZOPSZ a pokud jde o kompetenci PK MPSV  k posuzování této kategorie pro účely odvolacího správního řízení, v § 4 odst. 2 ZOPSZ. Dosavadní posuzování schopnosti osoby zvýšit si příjem vlastní prací vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu bylo  –  v návaznosti na změny zákona č. 111/2006 Sb., provedené  od 1. 1. 2012  –  ke stejnému datu z posudkových
kompetencí OSSZ podle § 8 odst. 1 ZOPSZ vypuštěno.   
 
Zaměstnanost 
V návaznosti na změny, provedené v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 367/2011 Sb., došlo i ke
změnám v kompetenci LPS.  Konkrétně šlo o nové vymezení osob se zdravotním postižením, provedené od 1. 1. 2012 v § 67 zákona o zaměstnanosti a spojené se zrušením dosavadní kategorie osoby zdravotně znevýhodněné. Z uvedeného důvodu bylo k témuž datu posuzování osoby zdravotně znevýhodněné z posudkových kompetencí OSSZ podle § 8 odst. 1 ZOPSZ vypuštěno.   
          
Sociální péče
  Vzhledem ke zrušení tohoto systému, resp. k jeho nahrazení systémem dávek osobám se zdravotním postižením, došlo k datu 1. 1. 2012 také  k vypuštění kategorií, které byly LPS doposud pro účely poskytování dávek a mimořádných výhod těžce zdravotně postiženým občanům hodnoceny, z posudkových kompetencí OSSZ podle § 8 odst. 1 ZOPSZ.    
 
 pos_sluzba.pdf (1 MB)