Lhůty pro posouzení zdravotního stavu

14.02.2011 21:51

Lékaři posudkové služby České správy sociálního zabezpečení - LPS ČSSZ

vypracovávají posudky pro systémy důchodového a nemocenského pojištění, pro účely sociální péče, státní sociální podpory, sociálních služeb, hmotné nouze a zaměstnanosti.

Obecná lhůta pro vydání posudku je 45 dnů, jestliže orgán, který o posouzení požádal, nestanoví lhůtu delší.

  • V případě, že vydání posudku ve lhůtě brání závažné důvody, lhůta se prodlužuje o 30 dnů, nestanoví-li orgán, který o posouzení požádal, lhůtu delší.