Náležitosti posudku o invaliditě

05.09.2012 17:15

Posudek o invaliditě obsahuje:
   a)   označení orgánu sociálního zabezpečení, který posoudil zdravotní stav a  pracovní  schopnost  pojištěnce,  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení a titul příslušného lékaře a jeho podpis a razítko tohoto orgánu,
   b)  jméno,  popřípadě  jména  a  příjmení  pojištěnce,  rodné  číslo  pojištěnce, popřípadě  není-li  přiděleno,  datum  narození  pojištěnce,  adresu  místa  
trvalého  pobytu  pojištěnce,  popřípadě,  jde-li o   cizince, adresu místa pobytu na území České republiky a nemá-li ji, adresu bydliště v cizině,
   c)   účel posouzení a datum posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti pojištěnce,
   d)   výčet rozhodujících  podkladů  o  zdravotním  stavu  pojištěnce, z nichž orgán sociálního zabezpečení vycházel při posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti pojištěnce, e)   skutková  zjištění,  ke  kterým  orgán  sociálního  zabezpečení  dospěl  při posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti pojištěnce,  
   f)   výsledek posouzení zdravotního stavu a míry poklesu pracovní schopnosti se stanovením
   1.   zda se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav,
   2.   procentní míry poklesu pracovní schopnosti,
   3.   stupně invalidity,
   4.   dne  vzniku  invalidity,  dne  změny  stupně  invalidity  nebo  dne  zániku invalidity,
   5.   schopnosti využití zachované pracovní schopnosti podle  §  5 u pojištěnce, jehož míra poklesu pracovní schopnosti činí nejméně 35 % a nejvíce 69 %,
   6.   zda je pojištěnec v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek,
   7.   doby platnosti posudku pro účely prokázání, že fyzická osoba, která byla uznána invalidní, je osobou se zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti, pokud tato osoba není poživatelem invalidního důchodu,
   g)   odůvodnění výsledku posouzení zdravotního stavu a míry poklesu pracovní schopnosti.

 Výklad
Náležitosti posudku o invaliditě obsahují informace o účastnících procesu posouzení (identifikační  údaje  pojištěnce  a  posudkového  orgánu), datum posouzení a účel posouzení. Náležitosti posudku o invaliditě jsou přehledem o východiscích posudkového procesu (výčet rozhodujících podkladů o zdravotním stavu), učiněných skutkových  zjištěních  a  výsledku  posouzení  s ohledem  na  posudkově  rozhodné kategorie, uvedené v právních úpravách vztahujících se k posuzování zdravotního stavu, pracovní schopnosti a invalidity. Při vypracování posudku je třeba respektovat závěry judikatury Nejvyššího správního soudu o úplnosti a přesvědčivosti posudku. Za stěžejní lze považovat skutková zjištění, ke kterým orgán sociálního zabezpečení dospěl  při  posuzování  zdravotního  stavu  a  pracovní  schopnosti  pojištěnce,  tzn.  ve vztahu ke všem posudkovým kategoriím obsaženým v příslušných právních 
úpravách.  Jde o  zjištění  vypovídající  o  zdravotním  stavu  a  zdravotních  postiženích charakteru DNZS, o kvalifikačním  potenciálu,  o rozhodující  příčině  DNZS,  více příčinách DNZS a jejich vlivu,  o funkčních schopnostech, zachovaných i ztracených, o dopadu  DNZS  na  kvalifikační  a  rehabilitační  potenciál,  o  prokázání/neprokázání stabilizace  či  adaptace,  popř.    schopnosti/neschopnosti  rekvalifikace,  o  zjištění vlastního poklesu pracovní schopnosti či zachované pracovní schopnosti. Skutková zjištění musí být dostatečně vypovídající, věcně logická, odůvodněná. Výsledek posouzení zdravotního stavu a míry poklesu pracovní schopnosti je pak právním  vyjádřením  posudkového  zhodnocení –  skutkových  zjištění.  To  se  rovněž 
promítá  i  do  odůvodnění  výsledku  posouzení  zdravotního  stavu  a  míry  poklesu pracovní schopnosti. Výsledek posouzení zdravotního stavu a míry poklesu pracovní schopnosti musí být v souladu s odůvodněním výsledku posouzení. Posudkový orgán je povinen stanovit den vzniku invalidity, kterým je den, kdy se prokáže, že  míra poklesu  pracovní schopnosti z důvodu  DNZS  dosáhla  stupně invalidity  a  odůvodnit,  z čeho  – z jakého  důkazu/popř.  důkazů  bylo  vycházeno. Dnem vzniku invalidity může být den vydání odborného lékařského nálezu, svědčícího o posudkově rozhodném rozsahu a tíži důsledků zdravotního postižení na  pracovní schopnost, den vydání posudku o ztrátě zdravotní způsobilosti k práci, den převedení  pojištěnce  na  jinou  práci,  den  ukončení/přerušení    výdělečné  činnosti, soustavné přípravy pro pracovní uplatnění  aj.  Tzn., že den vzniku invalidity nemusí být  podložen  jen  konkrétním  lékařským  nálezem,  ale  také spolehlivým údajem o  převedení  na  jinou  zdravotně  vhodnou  práci,  zkrácením  pracovního  úvazku, 
změnou zaměstnání, ukončením zaměstnání nebo soustavné přípravy pro pracovní uplatnění, popř. sociálním šetřením. Pro stanovení dne změny stupně invalidity jsou rozhodné lékařské nálezy dokládající posudkově významnou změnu zdravotního stavu (zlepšení nebo zhoršení), ale také údaje vztahující se k práci a soustavné přípravě pro pracovní uplatnění.  Den změny stupně  invalidity   nebo  den   zániku   invalidity   je   zpravidla   den   jednání  posudkového
orgánu  (lékaře  OSSZ/PSSZ),  kdy  dojde  k  vyhodnocení  posudkově  rozhodných skutečností o zdravotním stavu a pracovní schopnosti pojištěnce.  Den změny nebo zániku invalidity lze ve výjimečných případech na základě provedeného dokazování stanovit  i  zpětně,  a  to  zejména  v případě  prokázání  posudkového  omylu  nebo v případech,     kdy   nebyly    dlouhodobě     prováděny     kontrolní    lékařské   prohlídky a  posudkový orgán spolehlivě zjistí, že k podstatným změnám ve zdravotním stavu, pracovní schopnosti a invaliditě došlo již v minulosti. Nedílnou  součástí  posudku  je  odůvodnění  výsledku   posouzení   zdravotního   stavu a míry poklesu pracovní schopnosti, a to v souladu se všemi zjištěnými posudkově rozhodnými  skutečnostmi promítnutými  k příslušné  právní  úpravě. Finální výstupy musí korelovat se všemi výše uvedenými skutkovými zjištěními. 

pos_sluzba.pdf (1 MB)