Opioidní analgetika snižují bolest u < 50 % pacientů s chronickou nenádorovou bolestí.

02.06.2014 08:40

Pacienti s dobrou reakcí na opioidy hlásí 30% snížení bolesti oproti výchozímu stavu.
Neexistuje žádný přesvědčivý důkaz o dlouhodobé účinnosti opioidů.
Opioidy nejsou dle dostupných studií v úlevě od bolesti hodnoceny lépe než NSAID, tricyklická antidepresiva nebo antikonvulziva.
Rovnoměrně vyváženou účinnost opioidů není možné zaručit ani při udržování kontinuální dlouhodobé léčby opioidy, a to ani u pacientů se stabilním základním onemocněním i přes zvyšování dávky.
Důkazy pro zlepšení fyzické, emocionální nebo kognitivní funkce u pacientů s dlouhodobou léčbou opioidy jsou neprůkazné.
Pravděpodobně může existovat vyšší riziko nehod u řidičů nebo zhoršení psychomotorických funkcí u pacientů, kteří v nedávné době začali s léčbou nebo kterým v nedávné době byla navýšena základní dávka opioidů.
Léčba opioidy je u většiny pacientů spojena s výskytem mnohočetných vedlejších účinků.
Dlouhodobá léčba opioidy způsobuje u mužů i žen hypogonadotropní hypogonadismus.

Je prokázána souvislost mezi denní dávkou opioidů a náhlým úmrtím.
Léčba vysokými denními dávkami a používáním krátkodobě působících schémat opioidní léčby zvyšuje riziko pozdějšího zneužívání opioidů.
Rizikové faktory pro zneužívání jsou mladší věk, bílá rasa, spíše muži, anamnéza předchozí psychiatrické léčby, nebo pokud už se v rodinné anamnéze objevilo zneužívání návykových látek.


Chronická léčba bolesti opioidními analgetiky: přínosy i rizika dlouhodobé terapie - znalecké posudky
2014 MUDr. Jitka Fricová, Ph.D., Karlova Univerzita, 1. LF VFN, KARIM - Centrum pro léčbu bolesti, Praha
 

 
English (auto-detected) » Hungarian