Pečovatelská služba

08.07.2010 11:55

505/2006 Sb.

 

§ 6 vyhlášky 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách se pod pojmem Pečovatelská služba rozumí toto:

 

(1) Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3. pomoc při použití WC,

 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

2. dovoz nebo donáška jídla,

3. pomoc při přípravě jídla a pití,

4. příprava a podání jídla a pití;

tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4,

 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1. běžný úklid a údržba domácnosti,

2. údržba domácích spotřebičů,

3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,

4. donáška vody,

5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,

6. běžné nákupy a pochůzky,

7. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,

8. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,

9. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,

 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,

2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

 

(2) Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby činí

 

a) 100 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a) a b), písm. c) bodech 3 a 4 a písm. d) bodech 1 až 6 a písm. e); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,

 

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) bodě 1

1. 150 Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,

2. 75 Kč za oběd,

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,

 

c) 20 Kč za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) bodě 2,

 

d) 100 Kč za úkon uvedený v odstavci 1 písm. d) bodě 7,

 

e) 50 Kč za kilogram prádla za úkony uvedené v odstavci 1 písm. d) bodech 8 a 9.

 

Samozřejmě výška úhrady a kvalita se liší. V seznamu poskytovatelů pečovatelské služby si vyberte toho jež vám nejvíce vyhovuje a u toho si můžete nakoupit některé z výše uvedených úkonů.