Podmínky nároku na příspěvek na péči

10.09.2012 10:34

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – stav k 1. lednu 2012.

§ 7

(2)  Nárok na příspěvek má osoba uvedená  v  §  4  odst.  1,  která  z  důvodu dlouhodobě  nepříznivého  zdravotního  stavu  potřebuje  pomoc  jiné  fyzické  
osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče uvedený v §  83 nebo poskytovatel sociálních  služeb, který je zapsán  v  registru  poskytovatelů  sociálních služeb podle § 85 odst.1 nebo dětský  domov),  anebo  speciální  lůžkové  zdravotnické  zařízení  hospicového typu;  nárok  na  příspěvek  má  tato  osoba  i  po  dobu,  po  kterou  je  jí  podle zvláštního právního předpisu poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu.

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

§ 8
(1) Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a)   stupni   I   (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři základní životní potřeby,
b)   stupni    II  (středně     těžká    závislost),    jestliže z  důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb,
c)  stupni  III  (těžká  závislost),  jestliže  z  důvodu  dlouhodobě  nepříznivého  zdravotního stavu není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb,
d)  stupni  IV  (úplná  závislost),  jestliže  z  důvodu  dlouhodobě  nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

(2) Osoba  starší  18  let  věku  se  považuje  za  závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

a)   stupni   I   (lehká   závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby,
b)   stupni    II  (středně    těžká   závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních
životních potřeb,
c)   stupni   III  (těžká  závislost),  jestliže z  důvodu  dlouhodobě  nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb,
d)  stupni  IV  (úplná  závislost),  jestliže  z  důvodu  dlouhodobě  nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat devět nebo deset základních životních
potřeb, a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby.

Výklad
Zákon o sociálních službách  mimo  jiné upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím příspěvku na péči (dále jen „příspěvek“). Od 1. 1. 2012 jsou nově upravena kritéria pro uznání stupně závislosti pro účely přiznání příspěvku zavedením kategorie  základní životní potřeby, která nahradila  úkony  péče o vlastní osobu a  úkony soběstačnosti a další skutečnosti.   
Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu  nezvládá samostatné provedení předepsaného počtu základních  životních potřeb a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby nebo každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby při jejich zvládání v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. 

Stupeň závislosti je tedy dán třemi kumulativními podmínkami, a to:
- DNZS,
- každodenním nezvládáním určitého počtu základních životních potřeb a
- každodenní potřebou mimořádné pomoci/ pomoci, dohledu, péče.


Každodenností  se  myslí,  že  základní  životní  potřeby  se  u  většinové  populace vykonávají pravidelně každý den, i když v případě různých životních potřeb a aktivit s různou denní frekvencí a  jejich nezvládání  tedy vyžaduje každodenní mimořádnou péči, pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby.  
V ojedinělých  případech  s ohledem  na  osobitý  životní  styl  některých  osob  (např. nepřizpůsobivé  osoby,  bezdomovci)  nemusí  být  některé  základní životní potřeby v praktickém  životě  každodenně  realizovány,  ale  jsou  realizovány  nesporně  často, s určitou soustavností  (např. tělesná hygiena).  I  v  takových případech  je  nutno při hodnocení schopnosti zvládání základních životních potřeb vycházet z toho, zda osoba má či nemá dostatečné schopnosti, aby byla schopna konkrétní základní životní  potřeby  každodenně  zvládat,  včetně předpokladu každodennosti pomoci, dohledu nebo péče.
Nárok  na  příspěvek  nemá  osoba  mladší  jednoho  roku,  neboť  všechny  děti  do jednoho  roku  věku  jsou  zcela  závislé  na  péči  druhé  osoby  a  vyžadují  k zajištění svých fyziologických potřeb stejný či obdobný okruh péče druhé osoby, bez ohledu na jejich zdravotní stav. Jednotlivé stupně závislosti  I-IV, tj. lehká, středně těžká, těžká  a úplná závislost, se definují    samostatně  pro  osoby  do  18  let  věku a pro osoby starší  18  let  věku, s odlišným  vymezením  vstupů  (počtu  nezvládaných  základních  životních  potřeb) a  charakteru  dopadů  neschopnosti  zvládat  základní  životní  potřeby.  Jednotlivé stupně  závislosti  se  v případě  osob  do  18  let  věku  vymezují  prostřednictvím  počtu základních  životních  potřeb,  které  osoba  z důvodu DNZS         není schopna zvládat a  vyžaduje  každodenní  mimořádnou  péči  jiné  fyzické  osoby.  Jednotlivé  stupně závislosti se v případě osob starších 18 let věku   vymezují  prostřednictvím počtu základních  životních  potřeb,  které  osoba  z důvodu  DNZS  není  schopna  zvládat a  vyžaduje  každodenní  pomoc, dohled  nebo  péči  jiné  fyzické  osoby. Rozdílnost podmínek pro uznání  některého ze stupňů  závislosti pramení z toho, že v případě osob do 18 let věku se hodnotí o jednu skutečnost – jednu  základní životní potřebu méně, a proto je i vstup do stupně závislosti I u citované věkové skupiny podmíněn výlučně neschopností zvládat tři základní životní potřeby. pos_sluzba.pdf (1 MB)