Podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku

01.01.2014 11:10

Náleží osobě, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, těžké sluchové postižení nebo těžké zrakové postižení. Nárok na příspěvek na motorové vozidlo nebo zádržní systém má ten, kdo má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou či hlubokou mentální retardaci. Okruh zdravotních stavů odůvodňujících a vylučujících přiznání příspěvku uvádí příloha k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Podmínkou pro získání příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že:

 • Osoba je starší tří let (motorové vozidlo, úprava bytu), patnácti let (vodicí pes), jednoho roku (všechny ostatní pomůcky).
 • Zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo jí potřebuje k  realizaci pracovního uplatnění, k  přípravě na budoucí povolání, k  získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím.
 • Osoba může zvláštní pomůcku využívat.
 • Zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen pojišťovnou. A  nesmí jít o  zdravotnický prostředek, který nebyl uhrazen z  veřejného zdravotního pojištění či zapůjčen pojišťovnou kvůli nedostatečné zdravotní indikaci.
 • Pokud je pomůckou motorové vozidlo, osoba se musí opakovaně každý měsíc dopravovat. Také platí podmínka, že je schopna řídit motorové vozidlo či v něm může být převážena.
 • Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek obsahuje vyhláška. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, jež v ní uvedena není, pokud ji ÚP ČR považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, kterou vyhláška zmiňuje.

Pokud jde o výši příspěvku na zvláštní pomůcku, zákon rozlišuje, zda jde o pomůcku v ceně do nebo přesahující 24 000 Kč. Obecně je stanovena 10% spoluúčast osoby se zdravotním postižením na ceně pomůcky, nejméně 1 000 Kč (neplatí pro motorové vozidlo a  pro případy, kdy je míra spoluúčasti určována individuálně). Maximální výše příspěvku je 350 000 Kč (400 000 Kč v případě pomůcky schodišťová plošina). V případě pořízení motorového vozidla je maximální výše příspěvku 200 000 Kč. Ve výši se odráží důvod a četnost dopravy, příjem osoby (osob s ní společně posuzovaných) a celkové sociální a majetkové poměry.

 
Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že:
 • Osoba je starší 3 let (motorové vozidlo, úprava bytu), 15 let (vodicí pes), 1 roku (všechny ostatní pomůcky).
 • Zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím.
 • Osoba může zvláštní pomůcku využívat.
 • Zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. Také nesmí jít o zdravotnický prostředek, který nebyl osobě uhrazen z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčen zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní indikace.
 • Pokud je pomůckou motorové vozidlo, je také podmínkou, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být vozidlem převážena.
 • Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve vyhlášce. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a to za podmínky, že jí krajská pobočka ÚP považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je.


Povinnost vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku

https://www.mpsv.cz/cs/8#dsp

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

 

 Zákon č. 366/2011 Sb.  

§ 9

(1) Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného  nebo  pohybového  ústrojí  nebo  těžké  sluchové  postižení  anebo těžké  zrakové postižení  charakteru  dlouhodobě  nepříznivého  zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.
(2) Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového       ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav  nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. 
(3) Za  dlouhodobě  nepříznivý  zdravotní  stav  se  pro  účely  tohoto  zákona považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok.
(4) Zdravotní postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odůvodňující  přiznání  příspěvku  na  zvláštní  pomůcku  a  zdravotní  stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.

Výklad
Z medicínského hlediska se jedná o následující okruhy zdravotních postižení určených pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku: 
- těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo 
- těžké sluchové postižení anebo
- těžké zrakové postižení. 
Pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla:
- těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo 
- těžkou nebo hlubokou mentální retardaci. 
Základní podmínkou zdravotního postižení je jeho nepříznivost vycházející z charakteru a tíže postižení a dlouhodobost. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav znamená tedy přítomnost obou komponent, tj. nepříznivosti a dlouhodobosti, která trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy je předpoklad, že bude trvat déle než  1 rok.  Stavy  s předpokladem  úpravy  nepříznivých  funkčních  důsledků zdravotního postižení do 1 roku do výše uvedených kategorií nepatří. Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou taxativně uvedeny v příloze k zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. To znamená, že není možné využít institut srovnatelnosti funkčního dopadu zdravotního postižení  osoby,   které  není  v příloze  uvedeno,  s  funkčním dopadem zdravotního postižení, které v příloze uvedeno je. Zdravotní stav vylučující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku uvedený v písmenu a) je obecnou kontraindikací, a tov případě,  způsobuje-li nemožnost  samostatného účelného užívání pomůcky.  
Kontraindikace uvedené v písmenu b) a c) platí jen ve vztahu k vodicímu psovi.

pos_sluzba.pdf (1 MB)