Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti

09.09.2012 09:57

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,

  • Okresní správy sociálního zabezpečení posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost fyzických osob pro účely sociálního zabezpečení  a pro účely poskytnutí dávek a mimořádných výhod podle  jiných  právních předpisů při zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídkách. Za tím účelem posuzují g) stupeň závislosti fyzické osoby pro účely příspěvku na péči.
  • Úkoly okresní správy sociálního zabezpečení uvedené v odstavci 1 může plnit pouze lékař.  
  • Při  posuzování  podle  odstavce  1  vychází  okresní  správa  sociálního  zabezpečení zejména z nálezu ošetřujícího lékaře, popřípadě výsledků funkčních vyšetření a výsledků vlastního  vyšetření  lékaře,  který plní úkoly okresní   správy sociálního zabezpečení podle odstavce 1, a z podkladů  stanovených  jinými  právními  předpisy.  Při posuzování  podle  odstavce 1lze vycházet  také  z  podkladů  vypracovaných  lékařem  určeným Českou správou sociálního zabezpečení.

Výklad
Právní   úprava   dává   kompetenci   k posuzování  stupně  závislosti  okresním  správám sociálního zabezpečení s tím, že uvedený úkol může plnit pouze lékař.  Do procesu posuzování mohou být zapojeni i lékaři, kteří nejsou „kmenovými“ pracovníky okresní správy sociálního zabezpečení, ale pro orgán sociálního zabezpečení pracují – jdeo  lékaře,  které  orgán  sociálního  zabezpečení  určuje  k plnění  určitých  cílených  pracovních úkolů a povinností, spojených s posudkovým procesem. Současně  se   také   vymezují   základní   vstupní   informace,   z nichž  se  při  posuzování  vychází.

pos_sluzba.pdf (1 MB)