Povinnosti žadatele o dávku

13.09.2012 11:20

Žadatel o dávku je povinen podrobit se vyšetření zdravotního stavu lékařem plnícím  úkoly okresní správy sociálního zabezpečení, popřípadě lékařem  určeným Českou správou sociálního zabezpečení, podrobit se vyšetření zdravotního stavu ve zdravotnickém zařízení určeném okresní správou sociálního   zabezpečení anebo jinému odbornému vyšetření, předložit určenému zdravotnickému zařízení  lékařské  nálezy  ošetřujících  lékařů, které mu byly vydány,  sdělit a doložit další údaje, které jsou významné pro vypracování posudku, nebo poskytnout jinou součinnost, která je potřebná k vypracování posudku,  je-li k tomu okresní správou sociálního zabezpečení vyzván, a to ve lhůtě, kterou  okresní správa sociálního zabezpečení určí,

Výklad
K  posuzování  zdravotního  stavu  je  nezbytná  součinnost  posuzovaného žadatele o dávku s příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení při zjišťování zdravotního stavu. Proto se mu stanovuje povinnost  podrobit  se vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření, povinnost  předložit určenému zdravotnickému zařízení lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které mu byly  vydány, sdělit  a  doložit  další  údaje,  které  jsou  významné  pro  vypracování  posudku,  nebo poskytnout  jinou  součinnost,  která  je  potřebná  k  vypracování  posudku,  je-li k tomu okresní správou sociálního zabezpečení vyzván, a to ve lhůtě, kterou okresní správa sociálního zabezpečení určí. Mechanismus součinnosti v oblasti zjišťování  zdravotního  stavu  zajišťuje  i  zainteresovanost  pojištěnce  na  kvalitě  a  spolehlivosti  posudkového procesu.

pos_sluzba.pdf (1 MB)