PRACOVNÍ REHABILITACE

01.01.2014 00:00

 

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením.

Uskutečňuje se na základě Individuálního plánu pracovní rehabilitace, který v  součinnosti s  osobou se zdravotním postižením sestavuje ÚP ČR.

Individuální plán pracovní rehabilitace obsahuje mimo jiné i jednotlivé formy pracovní rehabilitace a je ve své podstatě harmonogramem naplňování dohodnutého postupu vedoucího k pracovnímu uplatnění.

Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.

Mezi formy pracovní rehabilitace patří také příprava k práci a specializované rekvalifi kační kurzy.

Pracovní rehabilitaci na základě podané žádosti osoby se zdravotním postižením zabezpečuje krajská pobočka ÚP ČR místně příslušná podle bydliště osoby se zdravotním postižením.

Náklady spojené s pracovní rehabilitací hradí ÚP ČR.

 

Účastníkovi pracovní rehabilitace lze v jejím průběhu hradit:

•prokázané jízdní výdaje z místa bydliště do místa konání pracovní rehabilitace a zpět,
•prokázané výdaje na ubytování, pokud se pracovní rehabilitace koná mimo bydliště účastníka (maximálně však do výše 1000 Kč na den),
•stravné ve dnech účasti na pracovní rehabilitaci, pokud se koná mimo bydliště účastníka,
•pojištění pro případ škody způsobené účastníkem v rámci pracovní rehabilitace, popř. další pojištění spojené s pracovní rehabilitací v zahraničí.

 

Formulář žádosti o pracovní rehabilitaci a poučení účastníka pracovní rehabilitace je možné získat přímo na ÚP ČR.

Formuláře jsou také k dispozici je na portále MPSV na odkazu https://portal.mpsv.cz/forms.

 

www.mpsv.cz/files/clanky/16881/Prirucka_OZP.pdf

 

 

Na pracovní rehabilitaci mohou být na základě doporučení ošetřujícího lékaře vydaného jménem poskytovatele zdravotních služeb zařazeny fyzické osoby, které jsou uznány za dočasně neschopné práce, a na základě doporučení okresní správy sociálního zabezpečení vydaného v rámci kontrolní lékařské prohlídky též fyzické osoby, které přestaly být invalidními. Zařazení těchto fyzických osob na pracovní rehabilitaci nesmí být v rozporu s jejich zdravotní způsobilostí; krajská pobočka Úřadu práce je povinna zařazení písemně oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení s uvedením data zahájení, místa výkonu, denního rozsahu a celkové délky trvání pracovní rehabilitace, a do 5 kalendářních dnů písemně oznámit její ukončení.


Výklad
Zákon o zaměstnanosti umožňuje, aby na pracovní rehabilitaci byli zařazeni dočasně práce neschopní pojištěnci, a to na základě doporučení jejich ošetřujícího lékaře. 
Obdobnou kompetenci, tj. vydávat doporučení o potřebě pracovní rehabilitace mají okresní správy sociálního zabezpečení při posuzování zdravotního stavu, pracovní schopnosti a invalidity. Doporučení se z posudkově medicínského hlediska vydává v situaci, kdy pojištěnec byl několik let  invalidní (zpravidla 4-5 let a popř. i více), nepracoval, ztratil pracovní návyky a dovednosti a případně došlo také ke ztrátě jeho kvalifikace.  Vzhledem k tomu, že jde o doporučení,  mělo by být vydáváno v těch situacích, kdy to dle odborné úvahy lékaře OSSZ pojištěnec potřebuje, ale současně i za situace, kdy pojištěnec má zájem takové doporučení využít a obrátit se na úřad práce. Jde o nástroj, který  má  napomoci k zaměstnávání  osob  se  zdravotním postižením a  k jejich návratu na trh práce. Není v kompetenci OSSZ, aby doporučovala  konkrétní  nástroje  pracovní  rehabilitace. Ke zdravotní způsobilosti k provádění pracovní rehabilitace je kompetentní se vyjádřit ošetřující lékař pojištěnce. 
pos_sluzba.pdf (1 MB)

 

– zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen „zákon“)
vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen „vyhláška“)

 

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením.

 

Je určena osobám se zdravotním postižením. Tuto skutečnost doloží potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení, osoby zdravotně znevýhodněné  rozhodnutím úřadu práce.
Na pracovní rehabilitaci může být na základě doporučení ošetřujícího lékaře zařazena i fyzická osoba, která je uznána za dočasně neschopnou práce a předpokládá se, že bude uznána osobou se zdravotním postižením. Na základě doporučení okresní správy sociálního zabezpečení vydaného v rámci kontrolní lékařské prohlídky též fyzická osoba, která přestala být invalidní.


Pracovní rehabilitaci zabezpečuje úřad práce místně příslušný podle místa bydliště osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky na základě její žádosti. Náklady s ní spojené hradí úřad práce, který ji zabezpečuje. Přitom se řídí prováděcím právním předpisem vydaným Ministerstvem práce a sociálních věcí – vyhláška č. 518/2004 Sb., v platném znění.


Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace.

Při jeho sestavování je zohledněna její zdravotní způsobilost, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, kvalifikace a situace na trhu práce; přitom se vychází z vyjádření odborné pracovní skupiny (§ 7 odst. 5 zákona).


Individuální plán pracovní rehabilitace obsahuje předpokládaný cíl pracovní rehabilitace, stanovené formy pracovní rehabilitace, předpokládaný časový průběh pracovní rehabilitace, termíny a způsob hodnocení účinnosti stanovených forem pracovní rehabilitace.

Členy odborné pracovní skupiny jsou zejména zástupci organizací zdravotně postižených a zástupci zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením. Odborné pracovní skupiny vytvářejí úřady práce za účelem posouzení vhodné formy pracovní rehabilitace.

Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména:

- poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti,
- teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost,
- činnost zaměřenou na zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání nebo změnu povolání,
- vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.

 

Kde mohu získat formulář pro podání žádosti o pracovní rehabilitaci?
Formulář si můžete stáhnout nebo přímo vyplnit v sekci Formuláře pro služby zaměstnanosti. Zde je také k dispozici Základní poučení účastníka pracovní rehabilitace – dokument obsahující informace o možnosti zařazení osoby se zdravotním postižením na pracovní rehabilitaci podle zákona o zaměstnanosti.
Formulář "Žádost o pracovní rehabilitaci"
Základní poučení účastníka pracovní rehabilitace (formát PDF)


Mohu podat žádost o pracovní rehabilitaci ve správním obvodu Úřadu práce v Chomutově?
Žádosti o pracovní rehabilitaci přijímá na Úřadu práce v Chomutově vedoucí oddělení evidence a správního řízení – kancelář č. 158. Na detašovaných pracovištích úřadu práce v Jirkově, Kadani, Klášterci nad  Ohří a Vejprtech vedoucí detašovaných pracovišť.

Musí žádost o pracovní rehabilitaci obsahovat nějaké přílohy?
Přílohou žádosti o pracovní rehabilitaci musí být jeden z těchto dokladů:
- potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení (stupeň zdravotního postižení) případně rozhodnutí úřadu práce (uznání osobou zdravotně znevýhodněnou),
- nebo doporučení ošetřujícího lékaře vydaného jménem zdravotnického zařízení,
- nebo doporučení okresní správy sociálního zabezpečení vydané v rámci kontrolní lékařské prohlídky.
Bližší informace k žádostem o uznání osoby zdravotně znevýhodněné získáte ZDE