Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby:

10.09.2012 10:52

 a) mobilita,
 b) orientace,
 c) komunikace,
 d) stravování,
 e) oblékání a obouvání,
 f) tělesná hygiena,
 g) výkon fyziologické potřeby,
 h) péče o zdraví,
 i) osobní aktivity,
j) péče o domácnost.


Výklad
Za základní životní potřeby jsou považovány: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. Jde o aktivity z Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, které uceleným způsobem sledují rozhodující oblasti života každého jedince ve vztahu k schopnosti péči o sebe a schopnosti sociálního začlenění  v domácnosti, vztazích, sociálním a občanském životě.
          (2) Schopnost zvládat základní životní potřebu uvedenou v odstavci 1 písm. h) se hodnotí ve vztahu ke konkrétnímu zdravotnímu postižení a režimu
stanovenému ošetřujícím lékařem.
         (3)  Schopnost  zvládat  základní  životní  potřebu  uvedenou  v  odstavci 1 písm. j) se nehodnotí u osob do 18 let věku.
         (4)  Při hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby se hodnotí funkční dopad dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat základní životní potřeby;  přitom se nepřihlíží k pomoci, dohledu nebo péči,  která nevyplývá z funkčního dopadu dlouhodobě nepříznivého, zdravotního stavu.
         (5)  Pro  uznání  závislosti  v  příslušné  základní  životní  potřebě  musí existovat  příčinná  souvislost  mezi  poruchou  funkčních  schopností  z  důvodu nepříznivého zdravotního stavu a pozbytím schopnosti zvládat základní životní potřebu v přijatelném standardu. Funkční schopnosti se hodnotí s využíváním zachovaných  potenciálů  a  kompetencí  fyzické  osoby  a  využíváním  běžně dostupných  pomůcek,  prostředků,  předmětů  denní  potřeby  nebo  vybavení v domácnosti, veřejných prostor nebo s využitím zdravotnického prostředku.
        (6) Bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení st anoví prováděcí právní předpis.

Výklad
Právní úprava stanovuje základní  pravidla  posuzování  základních  životních  potřeb (dále    jen  „ZŽP“)  ve   vztahu   k schopnosti  jejich  zvládání  a  potřeby každodenní mimořádné péče jiné fyzické osoby  nebo  potřeby  každodenní    pomoci,  dohledu nebo  péče  jiné  fyzické  osoby.  Mimořádná  péče  ve  vztahu  k  „dětem“  je  vlastně vyjádřením  dohledu,  pomoci  a  péče  včetně  podpůrného a  výchovného  rozměru přístupů pečující osoby.  
U  osob  do  18  let  věku  se  hodnotí  schopnost  zvládat  jen  9  základních  životních potřeb, neboť se nehodnotí schopnost zvládat ZŽP -  péče o domácnost. Důvodem citovaného  přístupu  je  skutečnost,  že  vykonávání  každodenních  aktivit  spojených s péčí o domácnost se neděje z důvodu nezralosti u dětí předškolního věku;  u dětí školního věku se tak děje, ale ve velmi variabilní frekvenci a intenzitě, protože péče o domácnost není z důvodů   jejich sociální role pro ně každodenní  nutností a potřebou. Z fyziologických důvodů se tedy u osob  mladších 18 let věku hodnotí nižší  počet  ZŽP.  Stupeň  závislosti  se  nestanovuje  u  osob  mladších  jednoho  roku věku, protože tyto osoby nárok na příspěvek nemají. Péče  o  zdraví  se  hodnotí  jen  ve  vztahu  ke  konkrétnímu zdravotnímu postižení a režimu stanovenému ošetřujícím lékařem – léčebnému a ošetřovatelskému režimu, neboť  z hlediska  schopnosti samostatného života osoba musí cíleně  zvládat  to,  co její zdravotní stav vyžaduje.
Při  hodnocení  schopnosti  zvládat  ZŽP se  vychází z existence DNZS a zhodnocení dopadu DNZS na schopnost zvládání ZŽP. Pro uznání neschopnosti    zvládnout základní  životní  potřebu  v přijatelném  standardu   musí   existovat  příčinná  souvislost mezi:
•  poruchou funkčních schopností z důvodu nepříznivého zdravotního stavu
•  pozbytím schopnosti zvládat základní životní potřebu v přijatelném standardu. 

Neschopnost zvládnout ZŽP lze tedy uznat jedině tam, kde neschopnost vyplývá ze zdravotního  postižení charakteru DNZS. Nelze tedy uznat závislost  v případě, že nezvládání ZŽP je dáno tím, že posuzovaná osoba potřebu, resp. aktivitu, která je součástí  ZŽP,  nikdy  nevykonávala, protože nemusela, nikdy  se její provedení nenaučila např. z důvodu nepodnětného prostředí či nezájmu nebo hyperprotektivní péče.  Závislost nelze také uznat, pokud osoba disponuje dostatečnými schopnostmi, ale není motivována určité aktivity vykonávat .
Dalším důležitým posudkovým hlediskem  je skutečnost, že k uznání neschopnosti zvládnutí   ZŽP   a   tedy   závislosti   se   vyžaduje   prokázání   neschopnost zvládnutí ZŽP v přijatelném standardu. Nevyžaduje se tedy každodenní zvládání ve 100% kvalitě, zcela bezchybně ani úplné nezvládání ZŽP.  Podstatné je, zda posuzovaná osoba je schopna/neschopna   ZŽP   zvládnout   v obvyklé  kvalitě  a  rozsahu,  uspokojivě,  tedy způsobem, který je společností ještě přijatelný a který umožňuje, aby její potřeby byly naplněny bez vazby  na každodenní intervenci  jiné osoby. Přitom je třeba mít na paměti, že funkční  schopnosti  dané  DNZS  se  hodnotí s využíváním  zachovaných  potenciálů a kompetencí  osoby  (tj. se zachovanými funkčními schopnostmi)  a  s  využíváním  běžně  dostupných  pomůcek,  prostředků, předmětů   denní   potřeby   nebo vybavení domácnosti, veřejných prostor nebo s využitím    zdravotnického prostředku     (tzv.  „facilitátory,  facilitující  prostředky“). To znamená, že pro účely zákona o sociálních službách se hodnotí funkční dopady 
zdravotního postižení na schopnost zvládání   ZŽP s využitím  facilitujích  prostředků, které vyrovnávají případné znevýhodnění a napomáhají nebo umožňují 
samostatnost. Přitom není nezbytné  cíleně  zkoumat,  zda  osoba  takové  běžně dostupné facilitátory má nebo ne, protože z kritéria dostupnosti i charakteru jejich vymezení vyplývá, že je má přímo (jako součást prostředí kde žije) nebo si je může obstarat.  Může jít  např. o zdravotně vyhovující oblečení a obuv, hůl,  berli, chodítko, zábradlí,  madlo,  odstranění  prahu,  lžíci  na  obouvání,    kompenzační  pomůcky  jako protézy,  ortézy,  brýle,  sluchadla,  pomůcky  při  úniku  moče,    chůze  s přidržováním o   zábradlí,   vstávání   s oporou  o  nábytek,    přecvičení  praváka  na  levorukost  atd. 
Podstatné je, že posuzovaný je schopen facilitující prostředky samostatně používat nebo se na své zdravotní  postižení  adaptoval  a  může  využívat  zachovaných potenciálů  a  kompetencí  a  ZŽP  svede  alternativním,  ale  vyhovujícím  způsobem, v přijatelném standardu. Finančně a stavebně náročné úpravy bytu či okolí bytu a jiné finančně  náročné  zvláštní  pomůcky  ve  smyslu  z.  č.  329/2011  Sb.,  a  vyhlášky č. 388/2011 Sb. se  nepovažují za běžně dostupné facilitátory. pos_sluzba.pdf (1 MB)