Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb.

07.09.2012 10:52

15. kapitol členěných podle jednotlivých skupin zdravotních postižení v konkrétních položkách zdravotních postižení, uvádí „obvyklé /průměrné“ míry poklesu pracovní schopnosti v procentech, které provázejí zdravotní postižení a příslušný  rozsah funkční poruchy. 
V případě některých oložek je taxativně uvedena jediná hodnota míry poklesu pracovní schopnosti, a to v případech, kdy zdravotní postižení má stejný rozsah a tíži a shodný nebo obdobný dopad na pracovní schopnost pojištěnce.  
Ve většině položek, které jsou vymezeny více funkčními hledisky, je však uvedeno procentní rozpětí míry poklesu pracovní schopnosti, aby bylo možné stanovit míru poklesu zcela individuálně, podle povahy posuzovaného zdravotního postižení a rozsahu a intenzity jeho důsledků a projevů. V rámci procentního rozpětí míry poklesu pracovní schopnosti pak posuzující lékař může zohlednit vlastní dopad zdravotního postižení na pokles pracovní schopnosti i dopad více příčin dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu včetně otázek kvalifikačního nebo rehabilitačního potenciálu tak, že zvolí v rámci procentního rozpětí hodnotu minimální, střední nebo maximální.
Stanovení  míry  poklesu  pracovní  schopnosti  se  děje  prostřednictvím  rozhodující příčiny  DNZS,  druhu  zdravotního  postižení  dle  příslušné  kapitoly,  oddílu  a  položky citované  vyhlášky, podle konkrétního zdravotního postižení, etiopatogenze a klinických  projevů, přičemž obsah vymezení položky musí  korespondovat se zdravotním stavem a  funkčním postižením pojištěnce. 
Při posuzování je třeba respektovat obecné  posudkové zásady uvedené v záhlaví každé kapitoly, které určují pravidla postupu posudkového orgánu při zjišťování a hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti, jako např. nutnost hodnocení aktivity procesu, provedení stanovených vyšetření a zjišťování  (dotazníky, algofunkční indexy, posuzovací škály), dodržení rozhodného období pro posouzení v délce zpravidla jednoho roku, zhodnocení kvality života a jiné.
Následná posudková hlediska uvedená u jednotlivých zdravotních postižení upřesňují a individualizují způsob hodnocení konkrétních skutečností vztahujících se ke zdravotnímu postižení (např. zhodnocení BMI, NYHA, ejekční frakce, spirometrie, úrovně intelektu, počtu atak, délky remise, klinického stadia, celotělové kostní denzity, EMG, DAS, HAQ, svalové síly, délky zkratu a jiné).
Konkrétní funkční hlediska  uvedená u jednotlivých   položek zdravotního postižení jsou různého charakteru. Některá jsou taxativní  - tzn., že musí být zcela
jednoznačně splněna (např. amputace nohy v nártu).

U jiných položek jsou funkční hlediska uvedena příkladmo, s nejčastějšími nebo nejtypičtějšími funkčními poruchami (např. degenerativní změny na páteři a ploténkách, bez statického účinku, svalová dysbalance, postižení zpravidla jednoho úseku páteře, lokalizované blokády). V takovém případě musí být hlediska  splněna v míře  co  největší  (nepostačuje  tedy  prokázání  jen  jedné  nebo  dvou  skutečností, uvedených v právní úpravě, pokud jich položka obsahuje pět nebo šest). Pokud by bylo zjištěno funkční postižení menšího rozsahu než v citované položce, tj. jen některé funkční projevy (degenerativní změny na páteři a ploténkách), je nutno použít položky jiné, s nižším procentním hodnocením, protože rozsah a tíže funkční poruchy jsou nižší než citované, nebo stav vyhodnotit jako dlouhodobou příznivou stabilizaci a v rámci dalšího postupu míru poklesu pracovní schopnosti snížit až o 10
procentních bodů. 
Funkční hlediska mohou být také obecného charakteru (např. zaprášení plic, středně těžké  poruchy  ventilace,  se  snížením  výkonnosti),  kdy  záleží  na  medicínských znalostech posuzujícího lékaře, aby věděl, jaké jsou příslušné spirometrické hodnoty charakteristické   pro   středně   těžkou   poruchu   ventilace a ergometrické   hodnoty zátěžových  testů  svědčících  o  snížení  výkonnosti, jaké  jsou  výsledky  vyšetření funkcí  u posuzovaného pojištěnce, tj. zda splňuje nebo nesplňuje stanovená věcná a právní kritéria příslušné položky.
Příloha vyhlášky nemůže obsahovat všechna známá zdravotní postižení, ale zaměřuje se na ta, která mají charakter  DNZS, s častým výskytem v populaci a která podle poznatků  lékařské  vědy  působí  invaliditu.  V případě, že zdravotní postižení, které je příčinou DNZS a není v příloze k vyhlášce  uvedeno,   stanoví se pokles pracovní schopnosti podle takového zdravotního postižení v příloze uvedeného, které je s ním funkčním dopadem nejvíce srovnatelné.

pos_sluzba.pdf (1 MB)