Příspěvek na mobilitu

01.01.2014 00:00

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, jež je určena osobě starší jednoho roku:

  • která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P přiznaného po 1. lednu 2014 nebo která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace nebo které byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně, a to po dobu platnosti průkazu mimořádných výhod ZTP nebo ZTP/P, nejdéle do 31. prosince 2015,
  • která se za úhradu opakovaně v  kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována,
  • které nejsou poskytovány  pobytové sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, v  domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče (z  důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, která uvedené služby využívá).

Dané podmínky musí být splněny kumulativně. Výše dávky činí 400  Kč měsíčně. Vyplácí se tzv. pozadu, tedy do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který náleží.

 

Řízení o odvolání a řízení o rozkladu podaném proti usnesení o přerušení řízení o příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku podle § 24 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem 1.1.2014, zahájená a pravomocně neskončená před tímto dnem, se dokončí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Nárok na příspěvek na mobilitu poskytovaný podle právních předpisů účinných přede dnem 1.1.2014 zaniká nejpozději dnem 31. prosince 2015.

Řízení o příspěvku na mobilitu zahájená a pravomocně neskončená přede dnem 1.1.2014 se dokončí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Nárok na takto přiznaný příspěvek na mobilitu zaniká nejpozději dnem 31. prosince 2015. Krajská pobočka Úřadu práce zahájí před uplynutím této doby řízení z moci úřední o nároku na příspěvek na mobilitu podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 
Detect language » Hungarian