Přístup ke zdravotnické dokumentaci

14.09.2012 21:14
  • Pacient má právo znát informace, které obsahuje zdravotnická dokumentace vedená o jeho léčbě.
  • Může do dokumentace nahlédnout nebo si vyžádat její kopii.
  • Nahlížení do dokumentace je možné po domluvě se zdravotníky a v jejich přítomnosti.
  • Kopii dokumentace musí zdravotnické zařízení vyhotovit do 30 dnů ode dne, kdy o to pacient požádá.
  • Za výpisy, opisy nebo kopie je možno po pacientovi požadovat úhradu, která nesmí překročit náklady spojené s jejich pořízením.
  • Žádost o kopii dokumentace se podává ke zdravotnickému zařízení, které ji vede. Doporučuje se písemná forma žádosti. Vzor žádosti o kopii dokumentace.pdf (45,6 kB)
  • Kromě pacienta má k dokumentaci přístup ten, koho určil jako osobu, jíž mohou být poskytnuty informace o zdravotním stavu.
  • U osoby nezletilé či nezpůsobilé k právním úkonům to je zákonný zástupce (rodič, opatrovník).
  • Přístup ke zdravotnické dokumentaci pacienta, který zemřel, mají osoby blízké, popřípadě osoby určené pacientem za jeho života jako osoby, které je možno informovat o jeho stavu.