Prokazování příspěvku na péči jako příjmu, danění

03.03.2014 17:12

Příspěvek na péči se nepovažuje za příjem pro účely zákona o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů). Výplata příspěvku na péči tedy neovlivní výši takových dávek, jako je přídavek na dítě nebo příspěvek na bydlení.
Příspěvek na péči se nepovažuje pro účely zákona o pomoci v hmotné nouzi (zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi) za příjem osoby, které tento příspěvek náleží, protože dávka je účelově zaměřena na úhradu péče. Toto pravidlo stanoví zákon o životním a existenčním minimu (§ 7 odst. 5 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu).
Osoba, které příspěvek na péči náleží, může tuto dávku využít k zakoupení sociální služby (péči mu poskytne registrovaný poskytovatel sociálních služeb) nebo může poskytnout určitou finanční částku osobě, která péči poskytuje (rodinný příslušník nebo jiná osoba), popřípadě může docházet ke kombinaci obou možností. V takovém případě použije např. část prostředků z příspěvku na péči na nákup služby nebo na nákup speciálních hygienických prostředků apod. a část poskytne např. rodinnému příslušníku, který o ni pečuje.
Pro účely dávek pomoci v hmotné nouzi se příspěvek na péči ani jeho část (např. částky, které si matka za péči ponechá) nepovažuje za příjem v případech, kdy se tato dávka využije v rámci osob společně posuzovaných s osobou, které náleží příspěvek na péči (např. matka pečuje o dítě, kterému náleží tento příspěvek).
Jiná je situace, kdy požádá o dávky pomoci v hmotné nouzi osoba, se kterou se osoba, o niž pečuje, do okruhu společně posuzovaných osob nepočítá (např. v případě, že pečuje známý nebo soused). V takovém případě se finanční částky, které za vykonávanou péči dostává, pokud mají znaky opakujícího se nebo pravidelného příjmu, považují podle zákona o životním a existenčním minimu za příjem pečující osoby.

Další neméně podstatnou záležitostí je danění příspěvku na péči. Novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. reaguje na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, a to tak, že doplňuje § 4, odst. 1, písmeno i) takto:
(1) Od daně jsou osvobozeny:
i) dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, sociální služby, dávky státní sociální podpory, příspěvky z veřejných rozpočtů a státní dávky (příspěvky) upravené zvláštními předpisy nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí, příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, a to do výše poskytovaného příspěvku, je-li tato péče vykonávána fyzickou osobou, u níž se nevyžaduje registrace podle zákona o sociálních službách; jde-li však o péči o jinou osobu než osobu blízkou, je od daně měsíčně osvobozena v úhrnu maximálně částka do výše příspěvku pro osobu se IV. stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách.
Pokud o vás tedy pečuje osoba blízká, nemusí od vás přijatý příspěvek na péči danit; pokud však o vás pečuje i jiná fyzická osoba (asistent sociální péče), nemusí příspěvek na péči danit pouze v případě, že výše přijatého příspěvku nepřesáhne částku 12 000 Kč měsíčně, což by bylo možné v případě, že by tento asistent sociální péče poskytoval péči zároveň více osobám.

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

ligavozick.skynet.cz/ip/prispevky.php?oblast=9000095