Řízení motorových vozidel s opiáty

01.07.2015 22:28

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, § 89a:

Lékař, který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle obvyklého bydliště nebo místa studia žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění.
Vyhláška MZ ČR č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel v platném znění, příloha 3:

1. Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel je vyloučena u žadatele nebo řidiče, který
... pravidelně užívá psychoaktivní látky nebo léčiva, jejichž účinek nebo jejich kombinace může snížit schopnost bezpečně řídit motorové vozidlo, a to v takovém množství, které má negativní vliv na jejich řízení.
Na základě této vyhlášky není nutno paušálně zakazovat řídit motorové vozidlo pacientům, kteří užívají psychoaktivní léčiva, jestliže neprokážeme jejich sníženou či znemožněnou schopnost řídit motorové vozidlo.

Aby nebylo nutné všem pacientům s chronicky užívanou opioidní medikací paušálně odebírat řidičské průkazy, vypracovala Společnost pro studium a léčbu bolesti po konzultaci s dopravními psychology a právníky doporučení k provedení krátkého screeningového testu. Po poučení pacient podstoupí jeden ze dvou testů na reakční čas (reakční test CompACT-SR Hogrefe TestSystem). Toto testování je prováděno na počítači, délka trvání nepřesahuje 10 minut. Testy jsou k dispozici na  www.testcentrum.cz . Testováni by měli být pouze pacienti léčení stabilními dávkami opioidů, pacienti v době nastavování medikace by měli být poučeni o dočasném zákazu řízení. Pacienti s výsledkem testu v normě nemusí být ohlašováni jako nezpůsobilí pro řízení motorového vozidla, u pacientů s výsledkem mimo povolené rozhraní se doporučuje následné speciální dopravněpsychologické vyšetření (prováděné certifikovaným psychologem). www.remedia.cz/Clanky/Prehledy-nazory-diskuse/Opioidni-analgetika-v-lecbe-chronicke-bolesti/6-F-1oP.magarticle.aspx

 
English (auto-detected) » Hungarian