Sociální šetření

13.09.2012 08:39

Zákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – stav k 1. lednu 2012.

§ 25
        (1) Krajská pobočka Úřadu práce provádí pro účely posuzování stupně  závislosti podle odstavce 3 sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí. Sociální šetření provádí sociální pracovník. O provedeném sociálním šetření vyhotovuje sociální pracovník písemný záznam, který na požádání předkládá posuzované osobě.
        (2)  Krajská pobočka Úřadu práce zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby; součástí této žádosti je písemný záznam o sociálním šetření a kopie žádosti osoby o příspěvek.
        (3)   Při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa  sociálního  zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem ošetřujícího lékaře,  z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.
        (4)  Okresní správa sociálního zabezpečení zašle příslušné krajské pobočce Úřadu práce stejnopis posudku vydaného podle zvláštního právního předpisu s uvedením základních životních potřeb, které osoba není schopna zvládat,  a dále s uvedením, zda jde o osobu s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo hluchoslepou, jestliže tato osoba nezvládá základní životní potřeby v oblasti orientace. Toto posouzení je součástí rozhodnutí o přiznání či   zamítnutí příspěvku, které obdrží žadatel.

Výklad

Sociální  šetření  provádí  sociální  pracovník  Krajské  pobočky  Úřadu  práce  (KB  ÚP). O provedeném sociálním šetření vyhotovuje  sociální  pracovník písemný záznam, který KP ÚP zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení spolu s žádostí o posouzení stupně závislosti osoby a s kopií žádosti osoby o příspěvek. Při sociálním šetření  se  zjišťuje  schopnost  samostatného  života  osoby v přirozeném sociálním prostředí. Sociální pracovník  tedy na základě metod sociální práce zjistí a popíše schopnost samostatného života (podle metodiky WHO-DAS II).
Při  posouzení stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem ošetřujícího lékaře, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.
Pro posouzení zdravotního stavu a stupně  závislosti  je nutno spolehlivě  zjistit zdravotní stav z hlediska schopnosti samostatného života. Výchozím momentem je objektivizace zdravotního stavu, tj. tělesných, smyslových a duševních schopností, ať zachovaných nebo ztracených, prostřednictvím nálezů, zpráv, vyšetření ošetřujících lékařů, psychologů, zjištění jiných zdravotnických pracovníků (ergoterapeutů, fyzioterapeutů), diagnostických zjištění laboratorních nebo přístrojových. Důraz je kladen na lékařské nálezy s popisem  funkčních  dopadů,  tj.  nálezy, ze kterých na základě   klinických, laboratorních, zobrazovacích nebo jiných vyšetření vyplývá rozsah a tíže omezení fyzických, duševních a smyslových schopností a jejich dopad na funkční schopnosti a „funkční zdraví“.Posudkový  orgán  vyhodnocuje  a  interpretuje  výsledky  sociálního  šetření z pohledu existence DNZS a příčinné souvislosti   jevů popsaných sociálním šetřením se schopnostmi  zjištěnými  lékařskými  nálezy  s funkčním zaměřením ve vztahu ke schopnosti,  resp.  neschopnosti  zvládání    základních  životních  potřeb  z důvodu DNZS.  Přitom postupuje podle pravidel a kritérií posuzování  stupně  závislosti stanovených příslušnými   právními  předpisy.  O posouzení vede posudkový orgán písemný záznam - posudek. Výstupem   z posouzení  zdravotního  stavu  a  stupně  závislosti  je  posudek,  který  je orgán  sociálního  zabezpečení  povinen  zaslat  příslušnému  správnímu  úřadu,  který vede řízení o příspěvku na péči. Posudek o zdravotním stavu a stupni závislosti  musí  být  úplný  a  přesvědčivý a reflektovat stěžejní skutečnosti uvedené v právní úpravě, a to zejména:

-  označení  orgánu  sociálního  zabezpečení,  který  posoudil  zdravotní  stav  a  stupeň  závislosti, označení fyzické osoby (dále jen osoby) jejíž zdravotní stav je posuzován,  
-účel posouzení a datum posouzení zdravotního stavu a stupně závislosti osoby,   
-výčet   rozhodujících    podkladů     o   zdravotním    stavu    osoby    a  její  schopnosti samostatného života  v přirozeném  sociálním  prostředí,  z nichž orgán sociálního zabezpečení vycházel při posouzení zdravotního stavu a stupně závislosti osoby,
-skutková zjištění o funkčním dopadu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na  schopnost zvládat základní  životní  potřeby (funkčních schopnostech),  ke kterým orgán  sociálního  zabezpečení  dospěl  při  posuzování  zdravotního  stavu  a  stupně závislosti,
-výsledek  posouzení  stupně  závislosti  s uvedením,  zda  se  jedná  o  dlouhodobě nepříznivý  zdravotní  stav,  základních  životních  potřeb,  které osoba není  schopna  zvládat   a  vyžaduje  v nich  každodenní  mimořádnou  péči  jiné  fyzické osoby nebo každodenní  dohled,  pomoc  nebo  péči  jiné  fyzické  osoby,  stupně  závislosti,  dne vzniku  stupně  závislosti,  dne  změny  stupně  závislosti  nebo  dne  zániku  stupně závislosti, doby platnosti posudku,
-odůvodnění výsledku posouzení zdravotního stavu a stupně závislosti.
V případě,  že  je  z důvodu  DNZS  prokázána  neschopnost  zvládat  základní  životní potřebu  v oblasti orientace,  posudkový orgán  dále do posudku uvede, zda jde o osobu s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo hluchoslepou nebo praktickou nebo úplnou nevidomostí pro účely vyznačení příslušného piktogramu na průkazu.
U nevidomosti tato skutečnost nevyplývá přímo z § 25 odst. 4, ale z ustanovení § 2 odst. 2 vyhlášky č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů  a  vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka.   pos_sluzba.pdf (1 MB)