Veškeré informace o Invalidním důchodu

24.10.2011 19:37

Invalidní důchod

Dávka důchodového pojištění.

nárok na invalidní důchod vzniká tehdy, pokud pojištěnec nedosáhl věku 65 let a stal se invalidním a získal potřebnou dobu pojištění.

 

Podmínky nároku na invalidní důchod:

 • dosažení věku méně než 65 let
 • být invalidní a získat potřebnou dobu pojištění pro nárok na pobírání invalidního důchodu
 • pokud nebyly ke dni vzniku invalidity splněny podmínky nároku na řádný starobní důchod
 • nebo byl-li osobě přiznán předčasný trvale krácený starobní důchod, pokud nedosáhla důchodového věku, nebo se nestala invalidní následkem pracovního úrazu

 

Invalidita vzniká tehdy, pokud z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles pracovní schopnosti nejméně o 35 %.

 

Od 1. 1. 2010 se invalidita posuzuje podle tří stupňů invalidity:

 • 1. stupeň - pracovní schopnost poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%
 • 2. stupeň – pracovní schopnost poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%
 • 3. stupeň – pracovní schopnost poklesla nejméně o 70%

 

Hodnocení invalidity podle jednotlivých stupňů:

A) Zachování pracovní schopnosti u invalidity I. a II. stupně:

 • u invalidity I. a II. stupně se hodnotí využití zachované pracovní schopnosti
 • stanovuje se schopnost osoby vykonávat výdělečnou činnost, a to
  • s podstatně menšími nároky na tělesné, smyslové či duševní schopnosti
  • s podstatně menšími nároky na kvalifikaci
  • v podstatě menším rozsahu a intenzitě
 • pokud není pojištěnec schopen pokračovat v předchozí výdělečné činnosti, není schopen využít dosaženého vzdělání, zkušenosti a znalosti z předchozí výdělečné činnosti, pak se posoudí, zda je schopen rekvalifikace na jiný druh činnosti

B) Posouzení invalidity ve třetím stupni:

 • při uznání invalidity III. stupně, tj. nejméně 70% při poklesu pracovní schopnosti, je lékař povinen sdělit lékařské posudkové služby ÚP, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek (tj. úprava pracovních podmínek,l pořízení a využívání zvláštního vybavení pracoviště, zvláštní úpravy stávajících strojů, nástrojů, pracovních pomůcek, pomoc na pracovišti formou pracovní asistence či využití předčitatelských služeb apod.)
 • v posudkové praxi to znamená zvážit, zda pojištěnec invalidní ve III. stupni je za uvedených zcela mimořádných podmínek schopen pracovat

 

Invalidní důchod v mimořádných případech:

 • na invalidní důchod III. stupně má také v mimořádných případech nárok osoba, která dosáhla věku 18 let s trvalým pobytem na území ČR a je invalidní pro invaliditu III. stupně, pokud tato invalidita vznikla před dosaženém 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu
 • za invaliditu III. stupně se v tomto případě považuje tělesné, smyslové nebo snížení duševní schopnosti, které má za následek neschopnost soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění

 

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod:

Potřebná doba pojištění činí u pojištěnce ve věku:

 • do 20 let méně než jeden rok
 • od 20 let do 22 let jeden rok
 • od 22 let do 24 let dva roky
 • od 24 let do 26 let tři roky
 • od 26 let do 28 let čtyři roky
 • nad 28 let pět roků
 • v případě pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou také v případě, pokud tato doba je získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění pak činí 10 roků.

 

Výše invalidního důchodu se skládá:

 • ze základní výměry a z procentní výměry
 • výše základní výměry činí od 1. 1. 2011 2 230 Kč měsíčně
 • do doby pojištění se započítává i tzv. dopočtená doba, kterou je doba ode dne vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku stanoveného pro bezdětné ženy – to platí i pro muže stejného data narození
 • do doby pojištění se započítává také tzv. náhradní doba pojištění

Výše procentní výměry invalidního důchodu činí za každý celý rok doby pojištění:

 • 0,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně
 • 0,75 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně
 • 1,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně
 • při změně stupně invalidity se nově stanoví výše invalidního důchodu, a to ode dne, od něhož došlo ke změně stupně invalidity
 • mění se pouze výše procentní výměry invalidního důchodu, a to tak, že se procentní výměra ve výši, v jaké náležela ke dni předcházejícímu dni změny stupně invalidity, vynásobí příslušným koeficientem

Koeficient činí při změně:

 • z prvního stupně na druhý 1,5
 • z prvního stupně na třetí 3
 • z druhého stupně na třetí 2
 • z třetího stupně na druhý 0,5
 • z třetího stupně na první 0,3333
 • z druhého stupně na první 0,6667

 

Zanik nároku na invalidní důchod:

 • v případě zániku invalidity, tj. pojištěnec již není invalidní ani v I. stupni invalidity
 • pokud poživatel tohoto důchodu dosáhl věku 65 let
 • tímto dnem zároveň vzniká nárok na starobní důchod ve výši, v jaké náležel dosavadní invalidní důchod, tj. neprovádí se výpočet starobního důchodu
 • poživatel tohoto starobního důchodu však může požádat i o výpočet starobního důchodu podle standardních pravidel, v takovém případě mu bude náležet starobní důchod, který bude vyšší

 

Pracovní rehabilitaci doporučují OSSZ v rámci kontrolní lékařské prohlídky osobám, které přestaly být invalidními.

 

Lidé, kteří pobírají invalidní důchod (bez ohledu na stupeň invalidity), mohou pracovat bez omezení - samozřejmě s ohledem na svůj zdravotní stav a možnosti.

 

Žádost o důchod:

 • sepisují okresní správy sociálního zabezpečení (dále též "OSSZ"), Pražská správa sociálního zabezpečení (dále též "PSSZ") nebo Městská správa sociálního zabezpečení Brno (dále též "MSSZ"), příslušné podle místa trvalého bydliště oprávněné osoby.

 • je možno sepsat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání.

 • musíte podat na originálním tiskopisu. Tiskopisy České správy sociálního zabezpečení jsou k dispozici na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

 • může kromě oprávněného občana podat i jeho zmocněnec, a to na základě plné moci.

V rámci řízení o invalidní důchod se žádné správní poplatky nehradí

 

ani případné ověření pravosti listinných dokumentů (pořízených opisů podle originálu) předkládaných spolu se žádostí o důchod, provádí bezplatně příslušná OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

 

 

Potřebné doklady:

Při podávání žádosti o starobní nebo invalidní důchod se předkládá:

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
 • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
 • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
 • ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí,
 • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
 • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,
 • pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“,
 • doklady prokazující zaměstnání v cizině,
 • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost - potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj.,
 • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá jej zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ.

 

Rozhodování o důchodu:

Všechny žádosti o důchod postupují OSSZ/PSSZ/MSSZ České správě sociálního zabezpečení, která o nich rozhoduje.

Délka vyřízení žádosti závisí na tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady, či nikoliv.

Může se stát, že chybí, například proto, že zaměstnavatelé dříve nesplnily svou zákonnou povinnost a neposlaly potřebné dokumenty ČSSZ. V takovém případě se musí chybějící doby pojištění došetřit.

ČSSZ může o důchodu rozhodnout teprve poté, co je evidence kompletní.

V průměru se doba vyřízení žádosti o důchod při došetřování chybějících dob pojištění pohybuje kolem 3 měsíců.

Ve výjimečných případech, kdy žádost nelze definitivně vyřídit z důvodu nezbytného šetření poskytuje ČSSZ žadateli před vydáním rozhodnutím o důchodu zálohu.

 

Výplata důchodu:

Důchod se vyplácí přímo oprávněnému nebo jeho zákonnému zástupci. A to v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence nebo bankovním převodem na účet. Formu výplaty si při podání žádosti o důchod volí sám žadatel.