Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby

05.09.2016 08:13

Novelizace od 1.9. 2016

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2006 Sb.
Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby
 
 
a) Mobilita
 
 
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat
 
 
1. vstávání a usedání,
 
 
2. stoj,
 
 
3. zaujímat a měnit polohy,
 
 
4. pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v bytě a běžném terénu v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu,
 
 
5. otevírat a zavírat dveře,
 
 
6. chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů,
 
 
7. nastupovat a vystupovat z dopravních prostředků včetně bariérových, a používat je.
 
 
b) Orientace
 
 
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
 
 
1. poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem,
 
 
2. mít přiměřené duševní kompetence,
 
 
3. orientovat se osobou, časem a místem,
 
 
4. orientovat se v přirozeném sociálním prostředí,
 
 
5. orientovat se v obvyklých situacích a přiměřeně v nich reagovat.
 
 
c) Komunikace
 
 
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
 
 
1. vyjadřovat se srozumitelně mluvenou řečí a dorozumět se jejím prostřednictvím s jinými osobami v rozsahu běžné slovní zásoby odpovídající věku a sociálnímu postavení,
 
 
2. chápat obsah přijímaných a sdělovaných zpráv,
 
 
3. vytvářet rukou psanou krátkou zprávu,
 
 
4. porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům a zvukovým signálům,
 
 
5. používat běžné komunikační prostředky.
 
 
d) Stravování
 
 
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
 
 
1. vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny,
 
 
2. nalít nápoj,
 
 
3. rozdělit stravu na menší kousky a naservírovat j i,
 
 
4. najíst se a napít,
 
 
5. dodržovat stanovený dietní režim,
 
 
6. konzumovat stravu v obvyklém denním režimu,
 
 
7. přemístit nápoj a stravu na místo konzumace.
 
 
e) Oblékání a obouvání
 
 
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
 
 
1. vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem,
 
 
2. rozeznat rub a líc oblečení a správně je vrstvit,
 
 
3. oblékat se a obouvat se,
 
 
4. svlékat se a zouvat se,
 
 
5. manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.
 
 
f) Tělesná hygiena
 
 
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
 
 
1. použít hygienické zařízení,
 
 
2. dodržovat tělesnou hygienu, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla,
 
 
3. provádět celkovou hygienu,
 
 
4. česat se, provádět ústní hygienu, holit se.
 
 
g) Výkon fyziologické potřeby
 
 
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
 
 
1. včas používat WC,
 
 
2. zaujmout vhodnou polohu,
 
 
3. vyprázdnit se,
 
 
4. provést očistu,
 
 
5. používat hygienické pomůcky.
 
 
h) Péče o zdraví
 
 
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
 
 
1. dodržovat stanovený léčebný režim,
 
 
2. provádět stanovené preventivní, léčebné a léčebně rehabilitační a ošetřovatelské postupy a opatření a používat k tomu potřebné léky nebo pomůcky,
 
 
3. rozpoznat zdravotní problém a v případě potřeby vyhledat nebo přivolat pomoc.
 
 
i) Osobní aktivity
 
 
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
 
 
1. navazovat kontakty a vztahy s jinými osobami,
 
 
2. plánovat a uspořádat osobní aktivity,
 
 
3. styku se společenským prostředím,
 
 
4. stanovit si a dodržet denní program,
 
 
5. vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí, například vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.
 
 
j) Péče o domácnost
 
 
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
 
 
1. nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti,
 
 
2. manipulovat s předměty denní potřeby,
 
 
3. obstarat si běžný nákup,
 
 
4. ovládat běžné domácí spotřebiče,
 
 
5. uvařit si jednoduché teplé jídlo a nápoj,
 
 
6. vykonávat běžné domácí práce, nakládat s prádlem, mýt nádobí,
 
 
7. obsluhovat topení,
 
 
8. udržovat pořádek.

 

Původně vyhláška platila:
a) Mobilita
Výklad
Při posuzování schopnosti mobility se zkoumá, zda posuzovaná osoba má dostatečné pohybové schopnosti a fyzickou zdatnost, a dále duševní a smyslové (zrakové) schopnosti.  Zkoumá se, zda je posuzovaná osoba schopna chůze krok za krokem bez pomoci druhé osoby. Je-  li osoba odkázána trvale na invalidní vozík z důvodu neschopnosti takové schůze, pak osoba není  chůze schopna. Schopnost chůze se uzná v případě, že k chůzi používá posuzovaná osoba podpůrné prostředky, ortézy, protézy, hole, berle, chodítko. Záleží na  celkové fyzické a psychické zdatnosti posuzované osoby, zda tyto  prostředky  je schopna používat a svede s nimi chůzi. Posuzovaná osoba musí být chůze schopna v určitém dosahu, a to alespoň 200 m, který umožňuje realizovat aktivity v přirozeném sociálním prostředí. Připouští se možnost zastavení s odpočinkem a poté pokračování v další chůzi. Chůzí po nerovném povrchu se rozumí chůze po chodníku z dlažebních kostek, schopnost překonání obrubníků. Nezkoumá se např. schopnost chůze v kamenitém nebo kluzkém  terénu. Při změně polohy těla, stoji, při chůzi, chůzi do schodů, včetně použití dopravního prostředku, se stav hodnotí s facilitátory - jako je např. madlo, zábradlí, opěrné pomůcky, vhodná obuv, ortéza, protéza apod., event. s přidržováním o stěnu, nábytek. Zaujímáním poloh se rozumí zvládnout polohu vsedě, ve stoje a vleže, neboť to jsou nejběžnější a nejčastější  fyziologické polohy. U chůze po schodech není rozhodná plynulost chůze. U osob, které využívají invalidní vozík k mobilitě jen v určitých situacích (např. při cestování na delší vzdálenosti), je potřeba individuálně posoudit schopnost a rozsah chůze. Pro používání dopravního prostředku včetně bariérového je potřebná přiměřená fyzická schopnost, schopnost přidržovat se, zvládat vstávání, usedání a stoj, mít přiměřený rozsah hybnosti v kolenou a kyčlích (zejména flexi) k zvládnutí několika schodů nutných k výstupu nebo sestoupení z dopravního prostředku. Každodenně se opakující stavy agrese (objektivně přetrvávající i přes medikaci) nebo těžké mentální postižení s pozbytím rozpoznávacích a ovládacích schopností brání schopnosti používat hromadnou dopravu, ale nebrání obecně použít dopravní prostředek. Pokud systém veřejného zdravotního pojištění poskytl osobě protézu, je nutno brát zřetel na  to, že ji potřebuje a je schopna ji využívat –  jinak by jí nebyla poskytnuta. Případné subjektivní údaje o nepoužívání je nutno posoudit prizmatem DNZS  –  tj. zda jde o každodenní nepoužívání ze zdravotních důvodů nebo jen občasné nepoužívání při dočasných otlacích nebo při chůzi na delší vzdálenosti, kdy z důvodu dyskomfortu osoba raději používá invalidní vozík. 
 
b) Orientace:
Výklad
Při posuzování schopnosti orientace se zkoumá, zda posuzovaná osoba má smyslové a duševní schopnosti k chápání v dostatečné míře toho kdo je, kde je a v jakém čase se nachází.  Samotná porucha orientace v čase, není-li každodenní, opakovaná, však nepodmiňuje   uznání závislosti. Uvedené jednotlivé schopnosti orientace musí být dostatečné i k chápání a řešení situací vyplývajících ze zvládání ZŽP, které jsou realizované v obvyklém prostředí. Přiměřenost duševních kompetencí je nutno vztáhnout k věku a ke zvládání základních životních potřeb. Obvyklost prostředí a situací se vztahuje k přirozenému sociálnímu prostředí a obvyklým každodenním situacím;  za přiměřenost reakce se považuje reakce, která je obvyklá u osoby téhož věku v daném sociokulturním prostředí.  U osob s poruchou smyslových schopností se zvládání ZŽP hodnotí s využitím kompenzačních pomůcek. 
 
c) Komunikace:
Výklad
Při schopnosti zvládání komunikace se zkoumají duševní a smyslové schopnosti, schopnosti mluvidel a jemná motorika rukou, které se podílí na schopnosti řeči, mluvení a schopnosti psaní. Za schopnost zvládání komunikace se nepovažuje hlas při používání elektrolarynxu u stavů  po laryngektomii, protože nejde o schopnost řeči v přijatelném standardu. Základními obrazovými symboly se rozumí např. piktogramy signalizující místnost s WC, vyznačení přechodu pro chodce, světelná signalizace na přechodu pro chodce. Zvukovým signálem se rozumí např. troubení auta nebo oznámení poplachu. Běžnými komunikačními prostředky se rozumí  schopnost telefonování (s facilitujícím prostředkem), psanou zprávou zpráva stručného obsahu a malého rozsahu (s facilitujícím prostředkem, zpráva psaná rukou,  strojem nebo PC -  záleží na zvyklostech jedince). U analfabetů nutno zkoumat, proč se psát osoba nenaučila, zda z důvodu nedostatečných duševních kompetencí nebo protože k tomu neměla příležitost nebo chuť nebo činnosti nikdy nebyla nucena požívat.  V takovém případě se k neschopnosti psát nepřihlíží, protože osoba může využít facilitátor (má zachované kompetence a může se psát naučit). 
 
d) Stravování:
Výklad
Při schopnosti zvládání stravování se zkoumají duševní a smyslové schopnosti, schopnost příjmu potravy a jemná motorika rukou. Zkoumá se, zda posuzovaná osoba je schopna si vybrat samostatně hotovou stravu v tekutém i pevném stavu, nápoje si nalít, tekutou a pevnou stravu dát na talíř, stravu naporcovat (přičemž za přijatelný standard lze připustit i použití lžíce), přemístit  stravu (přenést, přesunout, převézt na vozíku tzn., že způsob přemístění není rozhodující) na místo konzumace (na stůl), a to i s použitím potřebných pomůcek, stravu požít obvyklým způsobem (přičemž za přijatelný standard lze  připustit i použití lžíce). Při hodnocení schopnosti dodržování diety se hodnotí, zda osoba má dostatek duševních  schopností nutných k vybrání  stravy odpovídající nařízené dietě. 
 

e) Oblékání a obouvání:
Výklad
Při schopnosti zvládání oblékání a obouvání se zkoumají duševní a smyslové schopnosti a fyzické schopnosti (schopnost vstávání a usedání, ohnutí horních a dolních končetin a přiměřená motorika rukou). Jednotlivé aktivity se zkoumají s  využitím  facilitujících  prostředků;  u osob se  zdravotním postižením, zvl. pak s poruchami zraku, je důležité zhodnotit přínos sociální rehabilitace na zvládání ZŽP. Pro schopnost oblékat si dolní části těla (kalhoty a manipulace s oděvem) je podstatná schopnost opřít se nebo nadzvednout  dolní končetiny a alespoň mírně nadzvednout hýždě.   

 

f) Tělesná hygiena:
Výklad
Při schopnosti zvládání tělesné hygieny se zkoumá stav duševních a fyzických schopností, včetně přiměřené motoriky rukou. Hodnotí se schopnost umytí se u umyvadla, v případě použití přenosného umyvadla (např. u lůžka nebo na jiném místě v bytě, pokud není koupelna) musí existovat schopnost osoby nádobu připravit, zajistit vodu a vylít. Dále se hodnotí schopnost celkové hygieny, tj. umýt si celé tělo postupným umýváním jednotlivých částí, kdy posudkově rozhodné není místo provádění celkové hygieny, vybavení ani technický způsob provedení (ve stoje, v sedě, ve sprše nebo ve vaně).  Tyto schopnosti se hodnotí i s využitím facilitátorů  jako opěrných pomůcek, madel, sedáku ve vaně, protiskluzové podložky, včetně zdravotně přiměřeného holícího přístroje aj. 
 
g) Výkon fyziologické potřeby:
Výklad
Při schopnosti zvládání výkonu fyziologické potřeby se zkoumá stav duševních a fyzických schopností, včetně motoriky rukou. Nehodnotí se schopnost chůze, tedy dosažení WC ani manipulace s oděvem v souvislosti s WC-  to  je předmětem jiných ZŽP.  Podstatná však je, podobně jako u oblékání, schopnost opřít se o nohy nebo dolní končetiny, nazvednout se, posadit se na WC/ přemístit se na WC (např. z lůžka, z invalidního vozíku), vyprázdnit se (i použitím léčebných prostředků) a otřít  se.  Za včas použité WC se považuje situace, kdy se osoba včas vyprázdní do WC; občasné selhání osoby z důvodu, že to nestihne a ušpiní se, není posudkově rozhodné. U močení lze za včasné použití WC považovat situaci, kdy v důsledku  lehké inkontinence dojde k lehkému předčasnému úniku moče, ale převážná kapacita močového měchýře je vyprázdněna fyziologickým způsobem nebo  kdy k  selhání dojde jen někdy (např. při rozrušení, smíchu, kašli). U použití hygienických pomůcek  je podstatná schopnost jak  zavedení pomůcky, tak odstranění pomůcky. Jedná se nejčastěji  o menstruační vložky,  vložky- absorpční pomůcky při inkontinenci moče, stomické sáčky.
 
h) Péče o zdraví:
Výklad
Při schopnosti zvládání výkonu péče o zdraví se zkoumá stav duševních a fyzických schopností, včetně jemné motoriky rukou, popř. i  smyslových schopností pokud jsou potřebné  ve vztahu ke konkrétním  opatřením (např. zrak pro aplikaci inzulinu). Schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se hodnotí vždy ve vztahu ke konkrétnímu zdravotnímu postižení a režimu stanovenému ošetřujícím lékařem. V případě, kdy určitý režim (rehabilitace, převazy, inhalace) nebo aplikace injekcí nebo používání pomůcky nejsou nařízeny nebo nejsou každodenní, nehodnotí se tyto skutečnosti stejně jako opatření  preventivní. Nepřihlíží se k hyperprotektivní péči osob blízkých o zdravotně postižené, u nichž takovou péči charakter  DNZS nevyžaduje a je poskytována nad rámce schopností posuzované osoby. Při dodržování léčebného režimu je nutno vzít v úvahu facilitátory  jako  např. dávkovače léků aj. Schopnost dodržování diety se v rámci této ZŽP nehodnotí, neboť je součástí hodnocení ZŽP stravování.  Léčebným režimem se rozumí soubor opatření, která podporují léčbu a minimalizují její možná rizika, včetně doporučení úpravy životního stylu. V případě malých dětí (předškolního věku) lze proto při uznání potřeby mimořádné péče zohlednit na přechodnou dobu i mimořádnou péči v oblasti  úpravy a nácviku životního stylu (např.astmatika, epileptika,  dítěte s nutností dietního stravování aj.). Musí se tedy jednat o režim, který je v příčinné souvislosti se zdravotním postižením (DNZS), je každodenní  v důsledku každodenních postupů, výkonů nebo  opatření. 
 
 i) Osobní aktivity:
Výklad
Při schopnosti zvládání výkonu osobní aktivity se zkoumá stav duševních, smyslových a fyzických schopností. Hodnotí se, zda osoba je schopna navazovat vztahy s osobami blízkými, ale i jinými, které se v jejím přirozeném sociálním prostředí vyskytují, plánovat si a dodržet denní program.  Dále se hodnotí schopnosti ve vztahu k pravidelnému každodennímu vykonání aktivit, a to vzhledem k věku a vzhledem k aktivitám vykonávaným před vznikem DNZS. Za aktivity se považují činnosti, které souvisí s realizací každodenních základních životních potřeb, velmi často až každodenně se opakující.  U osob do 18 let věku se hodnotí jako aktivita obvyklá věku schopnost zapojit se do předškolní výchovy nebo do základní školní docházky nebo do přípravy na budoucí povolání. Za neschopnost vzdělávání se považuje stav, kdy osoba k tomu vyžaduje každodenní osobní asistenci. U osob v produktivním věku se za neschopnost zaměstnání považuje stav, kdy osoba invalidní ve třetím stupni vyžaduje k výkonu zaměstnání osobní asistenci; skutečnost, že invalidní osoba nepracuje, není pro účely tohoto právního předpisu  posudkově rozhodná. U volnočasových aktivit (které by měly být opakujícího se, až každodenního charakteru) a vyřizování svých záležitosti se přihlíží i k situaci před vznikem  DNZS. Volnočasovými aktivitami  se rozumí návštěva kroužků, kulturní a sportovní aktivity, kontakt s vrstevníky či známými osobami. Svými záležitostmi se rozumí osobní věci související s existencí ve společnosti, kontakt s úřady apod., zde je nutno zohlednit individuální situaci posuzované osoby a její potřeby-  tj. dosadit konkrétní skutečnosti ze života posuzované osoby. Pokud zdravotně postižená osoba při svých aktivitách potřebuje každodenně přítomnost a pomoc asistenta, pak aktivity  nezvládá. Rovněž  se musí vzít v úvahu realizace této potřeby s facilitátory.  


j) Péče o domácnost: 
Výklad
Při schopnosti zvládání výkonu péče o domácnost se zkoumá rozsah duševních a fyzických schopností, včetně chůze a jemné motoriky rukou. Schopností nakládat s penězi se rozumí schopnost vést domácí rozpočet a manipulovat s penězi v jeho rozsahu, v rozsahu příjmů posuzované osoby. To znamená rozeznat hodnotu jednotlivých bankovek a mincí a schopnost realizovat zaplacení potřebných osobních nákladů a nákladů domácnosti. V rámci zajištění chodu domácnosti se hodnotí rozsah schopností souvisejících s udržováním chodu domácnosti, ovládáním běžných domácích spotřebičů (např. sporák, mikrovlnná trouba, lednice, rozhlas, TV), manipulací s běžnými předměty (nádobí, oblečení, potraviny), s běžným úklidem (povrchy), obsluhou topení (ovládat kohouty u topení, event. tlačítka elektrického a plynového kotle, WAW, akumulačních kamen event. přiložení uhlí a dřeva do kamen). Nehodnotí se donáška uhlí.  Běžným úklidem se rozumí každodenní činnosti jako např. mytí nádobí (nikoliv mytí oken, velké prádlo, převlékání lůžka či jiné činnosti, které se nevykonávají denně, ale s malou frekvencí). Uvařením teplého jídla se rozumí uvaření jednoduchého teplého jídla, tj. polévky a hlavního jídla s malým
počtem surovin. U obstarání nákupu se jedná o běžný každodenní nákup  -  výběr zboží, jeho umístění do nákupního koše, tašky a  zaplacení nákupu, nikoliv o velký nákup. Posudkově rozhodné není způsob  dopravení nákupu (donesení nebo dovezení), ale naplnění cíle - obstarání nákupu.  Opět je nutno vzít v úvahu  využití facilitátorů  při provádění péče o domácnost.  Tato základní životní potřeba se nehodnotí u osob do 18 let věku.

pos_sluzba.pdf (1 MB)