Zcela mimořádné podmínky

05.09.2012 16:52

Zcela mimořádnými podmínkami, za nichž je pojištěnec schopen výdělečné činnosti v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %, se rozumí zásadní úprava pracovních podmínek, pořízení a využívání zvláštního vybavení pracoviště, zvláštní úpravy stávajících strojů, nástrojů, používání zvláštních  pracovních pomůcek nebo každodenní podpora nebo pomoc na  pracovišti formou předčitatelských služeb, tlumočnických služeb nebo pracovní asistence.

Výklad

Zcela  mimořádné  podmínky  se  vymezují  v obecné  rovině  ve  vztahu  k pracovním podmínkám  nebo  pracovnímu  prostředí  tak,  aby  respektovaly  potřeby  osob,  které  mají  těžká  zdravotní  postižení  smyslová,  duševní  nebo  tělesná. Zcela  mimořádné podmínky musí být v příčinné souvislosti s charakterem, rozsahem a tíží zdravotního postižení. Za zásadní úpravu pracovních podmínek lze považovat  např.  nutnost podstatných, rozsáhlých stavebně a finančně náročných úprav uspořádání pracoviště  nad obecný rámec přístupnosti, bezpečnosti a bezbariérovosti, za zvláštní vybavení  Braillův displej k PC, za zvláštní úpravu strojů a nástrojů  jejich přestavění z ručního na  nožní  ovládání,  za  zvláštní  pracovní  pomůcky  digitální  zápisník  pro  zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem, předčitatelské služby pro nevidomé, tlumočnické služby pro osoby trpící hluchoslepotou, za pracovní asistenci pak  každodenní,  opakovaný  dohled  a  kontrolu  (velmi  často  během  pracovní  doby) při práci s nutností vedení při práci. Z posudkově  medicínského  hlediska  je  nutno  postupovat  zcela  individuálně  a  vzít  v úvahu,  že  výdělečné  činnosti  za  mimořádných  podmínek  je  schopen pojištěnec zejména   pokud jeho zdravotní stav je stabilizovaný,  je na své  zdravotní   postižení adaptován, absolvoval rehabilitaci (pracovní, sociální).

pos_sluzba.pdf (1 MB)