Zdravotní postižení

02.09.2012 14:42

Za zdravotní postižení se považuje soubor všech funkčních poruch, které s ním souvisejí.

Tzn., že při posuzování poklesu pracovní schopnosti se vychází nejen z etiopatogeneze stavu (tj. jaký patologický proces, jakým způsobem a které systémy či orgány poškodil), ale hodnotí se také stav funkčního zdraví. Funkčním zdravím se rozumí hodnocení zachovaných  schopností/funkcí a porušení nebo ztráta funkcí na systémech, orgánech, částech těla, které se zdravotním postižením souvisejí ať přímo jako nedílné klinické projevy či nepřímo v důsledku  nepříznivých  průvodních  jevů  léčby,  komplikací,  průvodních duševních poruch a jiné.
Protože nedílnou součástí je posouzení stabilizace zdravotního stavu a zda a jak je pojištěnec  na  své  zdravotní  postižení adaptován, vymezuje  se obsah  uvedených  posudkových kategorií. Stabilizace je kategorií zdravotní, odrážející průběh zdravotního postižení a výsledky léčby včetně léčebné rehabilitace na stav pracovní schopnosti. Stabilizace  může  být  docíleno  nejen  tím,  že se zdravotní stav  ustálí (vlivem  léčby,  rehabilitace,  režimových  opatření) ale  i  tím,  že  se  např.  omezí/sníží počet záchvatů, atak, recidiv, zmírní zánětlivé nebo bolestivé projevy postižení a jiné.
Kategorie  adaptace  na  zdravotní  postižení  odráží  výsledky  rehabilitace  léčebné, sociální, pracovní nebo pedagogické ale také vliv prostředí a motivaci pojištěnce. Jde především   o   osvojení   si   schopností   a   dovedností   s využíváním zachovaných potenciálů  a  kompetencí  (např.  přecvičení  praváka na  leváctví,  zvládnutí  chůze s odlišným    stereotypem,  využívání    jiných   pohybových mechanismů, zlepšení srozumitelnosti řeči), s využíváním dostupných pomůcek, prostředků (např. zvládnutí chůze s opěrnou pomůckou, používání zdravotně vhodného oblečení a obutí, zdravotně vhodného   sezení), zdravotnických prostředků (např. přínos protézy končetiny, ortézy).   

pos_sluzba.pdf (1 MB)