Zdravotnické prostředky předepisované na poukaz

01.09.2012 16:16

V Číselníku jsou uvedeny Zdravotnické prostředky, které pojišťovna hradí za účelem:

a) pokračování v léčebném procesu,
b) podpoření  stabilizace zdravotního  stavu pojištěnce, jeho  výrazného  zlepšení  či vyloučení  jeho zhoršení,
c)  kompenzace  nebo  zmírnění  následků  zdravotní  vady  včetně  náhrady  nebo  modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu.

Pojišťovna hradí vždy zdravotnický prostředek v základním provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení.
Úhrada   typu   pomůcek,   neuvedených   v   Číselníku,   důležitých  při   stabilizaci  handicapu  
(zdravotní  postižení  je  již  trvalého  charakteru,  pomůcka  umožňuje  integritu  do  vnějšího  
prostředí, usnadňuje zdravotně postiženým běžný život v domácnosti nebo v povolání), spadá  
do sociální sféry.
Způsob předepisování na Poukaz:
Na  Poukaz (doklad VZP 13/2009) lze předepsat pouze jednu  položku uvedenou v Číselníku  
(rovněž  viz  Metodika  pro  pořizování  a  předávání  dokladů  VZP  ČR).  V  případě  položky  
označené "Z" v poli ZVL, musí být každý Poukaz potvrzen revizním lékařem VZP.
Předepsat  na  Poukaz  lze  pouze  ZP,  kterému  byl  přidělen  sedmimístný  kód  VZP.  Poukaz  
vyplněný lékařem musí  splňovat (obsahovat) tyto náležitosti (viz Metodika pro pořizování a  
předávání dokladů VZP ČR):
1. jméno a příjmení, číslo pojištěnce, adresu pojištěnce
2.  kód zdravotní pojišťovny, u které je pacient registrován
3.  kód ZP, pod kterým je předepisovaný ZP uveden v Číselníku
   Výjimka:
         Poukaz  na  brýle  a  optické  pomůcky        (doklad  VZP  12/2009):  požadované  kódy  
           vyplňuje optik.
         Poukaz  na  mammární  epitézu:  druh  epitézy  vyplní  dodavatel  dle  typu  vhodného  
           pro pacientku.
4.  údaj o typu úhrady: plná úhrada pojišťovnou / částečná úhrada pojišťovnou / hradí pacient
5.  diagnózu
6.  podpis předepisujícího lékaře a datum vystavení poukazu
7.  čitelný otisk razítka zdravotnického zařízení a jmenovky lékaře
8.  vyplněné  čestné prohlášení  pojištěnce  stvrzující nárok úhrady  ZP  z prostředků  veřejného  
   zdravotního pojištění
9.  pokud je  uvedeno v  Číselníku u předepisované položky "Z" je  nutné  schválení revizního  
   lékaře Pojišťovny

Jestliže  lékař  předepíše  ZP,  na  jehož  úhradě  se  podílí  pacient,  je  lékař  povinen  na  tuto  
skutečnost pacienta upozornit.

Spoluúčast pacienta
Maximální úhrada Pojišťovny vychází ze základního provedení ZP.