ZPŮSOB HODNOCENÍ SCHOPNOSTI ZVLÁDAT ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBY

13.09.2012 09:03

Vyhláška č. 505/2006  Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  

§ 1
        (1)  Schopnost  osoby  zvládat  základní  životní  potřeby  se  pro  účely stanovení  stupně  závislosti  hodnotí  podle  aktivit, které jsou pro jednotlivé základní životní potřeby vymezeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
        (2)  Schopnost osoby zvládat základní životní potřeby pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí v přirozeném sociálním prostředí a s ohledem na věk fyzické osoby.

Výklad
Schopnost  zvládat  ZŽP se posuzuje podle jednotlivých aktivit, které  jsou uvedeny v příloze k citované  vyhlášce. Základní životní potřeby mají každodenní  charakter i když se liší různou mírou opakování během dne. Proto rovněž aktivity, kterými se ZŽP vymezují jsou každodenního, opakujícího se charakteru.  Přitom některé aktivity nemusí být v ojedinělých případech každodenně vykonávány vzhledem k osobitému způsobu života některých osob, ale je předpoklad, že by vykonávány být mohly a měly (např. používání dopravních prostředků, celková hygiena, obstarání běžného nákupu, psaná zpráva, uvařit si teplé jídlo, vzdělávání). I v  takových  případech je nutno  při  hodnocení  schopnosti zvládání příslušné aktivity vycházet z toho, zda osoba má či nemá dostatečné schopnosti, aby byla schopna konkrétní aktivitu každodenně zvládat, včetně předpokladu každodennosti pomoci, dohledu  nebo péče.   
Obdobně  jako  při  provádění  sociálního  šetření  se  schopnost  zvládání  ZŽP hodnotí v přirozeném  sociálním  prostředí.  Tím se myslí rodina a  sociální   vazby k osobám blízkým, domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými posuzovaná osoba sdílí domácnost, místa, kde osoba pracuje, vzdělává se a realizuje  běžné sociální aktivity.  Z uvedeného vyplývá, že schopnost zvládat ZŽP se  nehodnotí pouze  např. v prostoru místnosti,  kde se osoba zdržuje nebo v prostoru bytu a ve vztahu pouze k nejbližším rodinným příslušníkům, ale hodnotí se v širších souvislostech. V závislosti na věku se hodnotí zvládání ZŽP v širším kontextu, a to i ve vztahu k pracovišti, škole a  k příslušnému sociokulturnímu prostředí. U seniorů se postupuje zcela individuálně, např. i v závislosti na zvycích a způsobu  života v mladším/dřívějším  období. Nelze však předpokládat, že senior  některé  aktivity nevykonává, protože nemá potřebu je vykonávat, např. cestovat, nakupovat, uklízet. Lze vycházet   z úvahy,  že  právním  předpisem  dané  aktivity  jsou  každodenní,  resp.téměř každodenní, a podstatné je, zda-li je senior při svém zdravotním stavu, který má  charakter DNZS, samostatně svede.

(3) Při hodnocení schopnosti osoby zvládat základní životní potřeby se hodnotí
a) tělesné struktury a
b)tělesné funkce duševní, mentální, smyslové, oběhové, dechové, hematologické, imunologické, endokrinologické, metabolické, zažívací, vylučovací, neuromuskuloskeletální, včetně hrubé a jemné motoriky, a funkce hlasu, řeči a kůže, a to ve vztahu k rozsahu a tíži poruchy funkčních schopností.

(4)  Za neschopnost zvládání základní životní  potřeby  se  považuje  stav, kdy porucha funkčních schopností dosahuje úrovně úplné poruchy nebo poruchy  těžké,  kdy  i  přes  využívání  zachovaných  potenciálů  a  kompetencí fyzické osoby a využívání běžně dostupných pomůcek, prostředků, předmětů denní   potřeby  nebo  vybavení  domácnosti,  veřejných  prostor nebo  s  využitím zdravotnického   prostředku   nelze   zvládnout   životní   potřebu   v   přijatelném standardu.  Za  neschopnost  zvládání  základní  životní  potřeby  se  považuje rovněž stav, kdy režim nařízený odborným  lékařem poskytujícím
specializované  zdravotnické  služby  neumožňuje  provádění  základní  životní potřeby v přijatelném standardu.

Výklad

Ze zjištění o zdravotním stavu fyzické osoby  vyplývá, zda a jaké  tělesné  struktury jsou   v jejím  případě    postiženy  a  zda  a  jakým  způsobem  jsou  postiženy i tělesné funkce; to vše ve vztahu k rozsahu a tíži poruchy funkčních schopností. 
Při hodnocení rozsahu a tíže poruchy funkčních schopností je rozhodující, zda porucha při využívání zachovaných schopností a dovedností a „facilitujících prostředků“ dosahuje úrovně úplné poruchy (dle MKF 95-100%) nebo poruchy těžké (dle MKF 50-94%) a zda dochází k zvládání ZŽP v přijatelnémn standardu či nikoliv. 
Za neschopnost zvládat ZŽP se považuje situace, kdy osoba i s využitím běžně dostupných facilitátorů není schopna zvládat ZŽP v přijatelném standardu (viz výklad k zákonu).
Neschopnost lze uznat i ve zvláštních případech, kdy  u  fyzické osoby  nebyl zjištěn výše  uvedený  stav,  tj.  těžká  nebo  úplná  porucha  funkčních  schopností, ale  režim nařízený odborným lékařem poskytujícím specializované zdravotnické služby neumožňuje provádění základní životní potřeby v přijatelném standardu.
Specializované zdravotní služby jsou poskytovány v rámci jednotlivých oborů zdravotní péče. Potvrzení by mělo obsahovat podrobné informace o režimu, který lékař svému  pacientovi nařídil. Léčebným režimem se rozumí soubor opatření, která podporují léčbu a minimalizují její možná  rizika, včetně doporučení  úpravy  životního stylu. Musí se tedy jednat o režim, který je v příčinné  souvislosti  se  zdravotním postižením,  je každodenní a v důsledku  každodenních  postupů,  výkonů  nebo  opatření,  není  fyzické  osobě umožněno   provádět   základní   životní   potřebu,   i   když   má   zachované   funkční schopnosti nutné pro provádění základní životní potřeby  v přijatelném standardu. 
Jedná se např. o případy, kdy dítě/osoba má nařízený klidový režim, i když u nich  nejde o neschopnost mobility  a mají  dostatek fyzických schopností    nutných pro pohyblivost  (např.  pobyt  na  lůžku  při  aseptické  nekróze   hlavice   stehenní   kosti, při závažném  porušení  celistvosti  pánevního  kruhu).  To  platí  obdobně  také  např. pro dítě s hematoonkologickým onemocněním nebo po transplantaci kmenových buněk krvetvorby, po dobu intenzivní léčby (chemoterapie - indukce, konsolidační léčba), po dobu jednoho roku a více,  kdy je podstatně  zhoršena funkce imunitního systému, dítě se nemůže  volně  pohybovat  v přirozeném  sociálním  prostředí  a  používat hromadné dopravní prostředky  a je tedy neschopno mobility,  i když je samostatně pohyblivé.    Pokud je dosaženo remise nebo nedojde k relapsu, po určité době  (po roce, popř. více než roce) zpravidla nastupuje méně intenzivní léčba (udržovací léčba  po dobu několika let) se zlepšením zdravotního stavu dítěte a včetně zlepšení funkce imunitního  systému,  odeznění  nepříznivých fenoménů léčby a  dítě  se  vrací  do obvyklého života.
O  neschopnost  zvládat základní životní potřebu mobilitu nebo základní  životní potřebu osobní aktivity se nejedná, pokud osoba (zejména dítě) s poruchou imunity nebo oslabením organismu v důsledku jiné nemoci (např. cystické fibrózy, astmatu)  mádoporučeno v době   zvýšeného   rizika   respiračních   onemocnění necestovat hromadnou  dopravou  a  vyvarovat se  pobytu  ve  větších   kolektivech osob,  tj. nejde o každodenní neschopnost mobility ani neschopnost vykonávat aktivity obvyklé věku.  
V tomto případě se nejedná o  trvalé  riziko ani  každodenní  opatření,  ale  pouze o  preventivní  opatření  v době  probíhající  epidemie.  Na mikrobiologické  prostředí přirozeného sociálního prostředí je taková osoba zvyklá, má na něj protilátky a pobyt v něm  neohrožuje  její  zdraví. V prostředcích  hromadné  dopravy  nebo  kolektivech vrstevníků   (ve   školských   zařízeních),   mimo   období   epidemií,   nejde  o   infekční prostředí, které by ohrožovalo zdraví fyzické osoby.
O neschopnost zvládat základní životní potřebu výkon fyziologické potřeby se nejedná, pokud  osoba (zejména dítě)  s poruchou imunity nebo oslabením organismu v důsledku jiné nemoci (např. cystické fibrózy, astmatu, po transplantaci) má ošetřujícím lékařem doporučeno, aby před použitím WC bylo spláchnuto, neboť s využitím  facilitátorů -  vhodným vybavením domácnosti a využíváním zachovaných potenciálů   (tj. spláchnutím  WC při uzavřeném víku WC před vlastním použitím WC nebo použití WC s ústní rouškou) je dosaženo potřebného cíle.

O neschopnost mobility se nejedná také v případech, kdy osoba s duševní poruchou nebo poruchou chování je schopna každodenně se zdržovat  a pohybovat  se v  přirozeném  sociálním  prostředí  a  kolektivech  lidí,  ale  má  problémy   v hromadné dopravě  jen  v určitých  neobvyklých  situacích  nebo  méně  obvyklém  prostředí,  na které se zatím nestačila adaptovat, ale adaptaci je reálné  po zácviku očekávat.  
Obecně platí, že pokud zdravotní postižení (bez ohledu na jeho druh) a každodenní režim, nařízený odborným lékařem osobě nebrání, aby ZŽP vykonávala 
v přijatelném standardu, nelze uznat neschopnost zvládat ZŽP.

Pro uznání neschopnosti  z důvodu nařízeného  režimu musí být vždy  splněny následující   podmínky:  

musí se jednat o  formu výslovného a  každodenního zákazu odborným lékařem, nikoliv  o obvyklé lékařské doporučení,  musí se jednat o dlouhodobé či trvalé izolační opatření (více jak rok), musí být prokázána příčinná souvislost tohoto opatření s DNZS a nelze využít přínos  dostupných facilitátorů.

§ 2

(1) Při hodnocení schopnosti osoby zvládat základní životní potřeby se posuzuje, zda z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je rozsah duševních, mentálních,  tělesných a smyslových funkčních schopností dostatečný k pravidelnému zvládání základní životní  potřeby a zda je fyzická  osoba schopna rozpoznat, provést a zkontrolovat správnost zvládnutí základní životní potřeby. Přitom se přihlíží k tomu, zda dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav trvale ovlivňuje funkční schopnosti, k výsledku rehabilitace a k adaptaci na zdravotní postižení.

(2)   U osob, u nichž průběžně dochází ke zhoršování a zlepšování zdravotního stavu, trvá sledované období rozhodné pro posouzení závislosti zpravidla  jeden rok; funkční schopnost zvládat základní životní potřebu se  v takovém  případě  stanoví tak, aby odpovídala převažujícímu rozsahu schopnosti ve sledovaném období.

Výklad
Při  hodnocení  zdravotního  stavu  a  schopnosti  zvládat  ZŽP  vychází  lékař  ze  stavu integrity organismu a integrity funkčních schopností a  z rozsahu a tíže poruchy. Pro posouzení  schopnosti  zvládat  základní  životní  potřeby  je  rozhodující  „dostatek“ fyzických, duševních a smyslových funkčních schopností. Zvládnutí každé základní životní  potřeby  vyžaduje  všechny  komponenty  -  rozměry  konání,  přitom  však  ale v případě  jednotlivých  ZŽP   je  třeba  jednotlivých  funkčních  schopností    v různém rozsahu. Proto  není  podstatná  samotná  diagnóza  onemocnění,  ale  tíže  funkční  poruchy. 
Přitom  musí  jít  o  úplnou  nebo  těžkou  poruchu  ve  smyslu  MKF (nikoliv  ve  vztahu k etiopatogenetickému  pojetí  kdy  např.  těžké  astma  a  těžká  porucha  ventilace nezakládá funkční poruchu ve vztahu k řadě aktivit).   Funkční schopnosti se hodnotí po proběhlé rehabilitaci, zejména po absolvování léčebné rehabilitace.   Je potřebné je  znovu posoudit      po absolvování sociální nebo pracovní rehabilitace, které mohou přispět  k obnovení  některých  schopností  a  dovedností  a  tím  mít  dopad  na  snížení stupně závislosti.Podstatná  je  i  adaptace  na zdravotní postižení,   tzn., že posuzovaný    léčbou  a  rehabilitací  nebo  používáním  facilitátorů  nabyl,  popřípadě znovu nabyl schopnosti a dovednosti ztracené či omezené zdravotním postižením. 
Při  hodnocení  funkčních  schopností  se  přihlíží  k  tomu,  zda  dlouhodobě  nepříznivý zdravotní  stav  trvale  ovlivňuje  tyto  schopnosti.  Jsou-       li  funkční  schopnosti  trvale negativně omezeny v  důsledku  DNZS, zjištění má zejména vliv na stanovení doby platnosti posudkových závěrů.
V řadě  případů  zdravotní  postižení  má  vzhledem  ke  svému  charakteru  a  průběhu kolísavý   vliv na funkční schopnosti; v průběhu  roku dochází  ke   zhoršování a  zlepšování  zdravotního  stavu,  atakám,  exacerbacím,  stabilizacím  nebo remisím, bezpříznakovým obdobím. V takových případech se   stanoví schopnost zvládat základní životní potřeby  tak, aby  odpovídala  převažujícímu  rozsahu úrovně schopnosti ve sledovaném období. Jedná se zejména o kolísání projevů  např. u   psychiatrických,  neurologických,  pohybových postižení a dalších, probíhajících v atakách. § 2a

Pokud osoba není schopna z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu zvládat alespoň jednu z aktivit, která je pro schopnost zvládat základní
životní potřebu vymezena v příloze č. 1 k této vyhlášce, není schopna základní životní  potřebu  zvládat,  a  to  bez  ohledu  na  příčinu  dlouhodobě  nepříznivého zdravotního stavu.

Výklad

K uznání neschopnosti zvládat ZŽP  stačí  neschopnost  zvládat  alespoň  jednu z příslušných  aktivit,  která  má  tak  jako  ZŽP,  každodenní  charakter.    Z principu každodennosti  mimořádné  péče  jiné  fyzické  osoby  nebo  každodennosti  pomoci, dohledu  nebo  péče  jiné  fyzické  osoby  při  zvládání  základních  životních  potřeb vyplývá,     že nejen    všechny     základní    životní  potřeby  se  pravidelně,  každodenně a  soustavně  opakují,  ale  i následně  všechny  aktivity,  kterými  se  základní  životní potřeby vymezují v prováděcím právním předpise, jsou považovány za každodenního charakteru   a   neschopnost je zvládat vede k potřebě každodenní pomoci, dohledu, péče nebo mimořádné péče. Přitom některé aktivity nemusí být zcela bezpodmínečně   každodenně   vykonávány   vzhledem   k svému   charakteru   (např. vzdělávání  -  školní  výuka  je  jen  pět  dní  v  týdnu)  nebo  nemusí  být  každodenně vykonávány        z důvodu   svébytného   způsobu života, ale je předpoklad,  že by vykonávány být mohly a měly  (např.celková hygiena,   používání   dopravních prostředků,   obstarání   běžného   nákupu,   vaření   aj.). Posudkově   rozhodná   je schopnost/ neschopnost příslušnou aktivitu každodenně zvládat.

§ 2b

Pokud  osoba  do  18  let  věku  nemá  z  důvodu   nízkého   věku   a   tomu odpovídajícímu stupni biopsychosociálního vývoje ještě vyvinutou schopnost 
zvládat  některou  ze základních  životních  potřeb  nebo  některou  aktivitu,  které jsou vymezeny v příloze č. 1 k této vyhlášce, není pro účely posuzování stupně závislosti  považována  za  osobu,  která  je  neschopna  základní  životní  potřebu zvládat. To  neplatí, pokud  osoba z  důvodu dlouhodobě        nepříznivého zdravotního  stavu  při  zvládání  základní  životní  potřeby  nebo  některé  aktivity, které  jsou  vymezeny  v  příloze  č.  1  k  této  vyhlášce,  vyžaduje  každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

Výklad
Vzhledem   k přirozenému  vývoji  lidského  organizmu  (osob  do  18  let  věku)  a  vývoji schopností,   které   jsou   nezbytné   pro   zvládání   ZŽP   a   aktivit, které je determinují,  je zřejmé, že některé schopnosti nemá posuzovaná osoba z důvodu nízkého věku ještě vyvinuty. V takovém případě nelze uznat při nezvládání takové aktivity/ŽŽP závislost. V případě, že osoba do 18 let ještě samostatně určitou aktivitu/ZŽP z důvodu věku nezvládá,   ale   z důvodu  DNZS  vyžaduje  významně  větší  pomoc  druhé  osoby  při zvládnutí aktivity/ZŽP než stejně staré zdravé dítě, charakteru mimořádné péče, pak 
se závislost uzná.

§ 2c
Při hodnocení základních životních potřeb pro účely stanovení stupně závislosti se základní životní potřeby, u nichž bylo zjištěno, že je osoba z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu  není schopna zvládat, sčítají.
 
Výklad
K uznání neschopnosti zvládat ZŽP stačí neschopnost zvládat alespoň jednu z příslušných aktivit, která má tak jako ZŽP každodenní charakter.  Pro stanovení stupně závislosti se jednotlivé ZŽP sčítají. 
   pos_sluzba.pdf (1 MB)