Ergoterapie se zabývá zjišťováním schopností člověka po onemocnění nebo úrazu a snaží se ho dostat do původní kvality života.

Cílem je optimální dosažení soběstačnosti, návratu do rodinného prostředí, do školy, do práce, a umožnění aktivně trávit volný čas.
Jedná se o občany s pohybovými, psychickými, smyslovými, mentálními, interními a jinými problémy v každodenním životě.

Ergoterapeut je důležitým členem rehabilitačního týmu.

Navrhuje individuálně zaměřené pomůcky pro občany, aby se co nejdříve dostali domů.

Ergoterapii indikuje lékař a na tomto podkladě pak terapeut pracuje s pacienty a klienty v různých typech zařízení.

 

Činnosti ergoterapeuta:

Souhrnný přehled činností ergoterapeuta s odbornou způsobilostí upravuje §3 a §6, vyhlášky č.424/2004Sb., kterou sestanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Do kompetence ergoterapeuta spadají zejména následující činnosti:

▪  provádí ergoterapeutické vyšetření zaměřené na analýzu činností pacienta, hodnocení senzomotoriky, mobility a lokomoce, orientační vyšetření kognitivních funkcí ve vztahu k analýze běžných denních činností (ADL),
▪  provádí  hodnocení  a  nácvik  běžných  denních  činností  (ADL) personálních a instrumentálních v nemocničním i ve vlastním sociálním prostředí,
▪  provádí hodnocení v oblasti pracovních a zájmových aktivit v kontextu fyzického a sociálního prostředí,
▪  na základě ergoterapeutického vyšetření a analýzy funkčních schopností sestavuje krátkodobý a dlouhodobý plán ergoterapie, vybírá specifické ergoterapeutické postupy a metodiky, v rámci multidisciplinárního týmu se podílí na zpracování dlouhodobého plánu komplexní rehabilitace,
▪  aplikuje ergoterapeutické postupy a metodiky v individuální i skupinové ergoterapii s cílem zlepšení funkčních schopností pacienta,

▪  navrhuje a případně zhotovuje kompenzační a technické pomůcky a učí pacienty, jimi určené osoby a ošetřovatelský personál tyto pomůcky využívat,
▪  poskytuje poradenské služby a instruktáže v otázkách prevence vzniku komplikací a strukturálních změn u imobilních pacientů, spolupracují v tomto směru s ošetřovatelským personálem a rodinnými příslušníky klienta,
▪  zabývá se poradenstvím v oblasti adaptace a kompenzace poruch a onemocnění i v otázkách adaptace a úprav domácího prostředí i pracovního prostředí (v rámci individuálních domácích návštěv indikovaných lékařem),
▪  podílí se na ergodiagnostickém vyšetření (analýza pracovních činností a zbytkového pracovního potenciálu) a předpracovní rehabilitaci  (tréninku  tolerance zátěže, vytrvalosti, nácvik u pracovních dovedností apod.) a ve spolupráci s ostatními odborníky doporučuje vhodné pracovní a studijní začlenění osob se zdravotním postižením,
▪  ve spolupráci sostatními odborníky se podílí na rehabilitaci kognitivních funkcí a nácviku komunikačních a rozumových dovedností,

▪  podílí se na sociální rehabilitaci osob se zdravotním postižením.

Ergoterapie je poskytována ve zdravotnických zařízeních státního i nestátního typu.

a) Lůžková zařízení:
▪  Kliniky rehabilitačního lékařství
▪  Centra léčebné rehabilitace
▪  Rehabilitační oddělení
b) Ambulantní zařízení
▪  Centra a oddělení léčebné rehabilitace
▪  Denní rehabilitační stacionáře
▪  Specializované léčebné ústavy
▪  Agentury domácí péče
▪  Lázně

Kondiční ergoterapie

prevence hospitalizmu (má odpoutat pacienta od nemoci, vyplnit mu volný čas). Zaměřuje se na prevenci vzniku sekundárních komplikací, například formou kondičního cvičení či kreativních činností s cílem motivovat k projevení vlastního zájmu a iniciativy. Podporuje duševní pohodu a zároveň je přirozenou cestou pro proces učení a poznávání vztahů, souvislostí a vlastností.

Všední denní činnosti - ADL

Personální ADL:

01.10.2012 18:30
Přesuny (vozík, židle, lůžko, manipulace s vozíkem, přesun na WC, přesun vana/sprcha) Osobní hygiena (čištění zubů, mytí obličeje, česání, holení, make-up, péče o nehty) Koupání (mytí, osušení, použití vany/sprchy, opláchnutí, mytí hlavy) Oblékání (svlékání, zapínání,...

Instrumentální ADL:

01.10.2012 18:38
Nákup (psaní seznamu, komunikace s prodavači, vybírání zboží, manipulace s penězi, transport nákupu domů) Příprava a vaření jídla (jednoduchého/složitého, používání receptů a spotřebičů, pohyb a přenášení předmětů po kuchyni) Domácí práce (mytí nádobí, péče o podlahové krytiny, utírání...

Ergoterapeutické pomůcky:

01.10.2012 19:02
kompenzace zhoršené kvality pohybu (přesnost, síla), kompenzace zhoršené kvantity pohybu (rozsah, manipulace 1 rukou), protiskluzový úchop, prodloužený úchop, zvětšená plocha úchopu, často fixace pomůcky k podkladu, možná fixace ruky / předmětu k pomůcce, pomůcky z odolných...

Pomůcky pro sebeobsluhu

01.10.2012 20:31
Do této kategorie lze zařadit celou řadu výrobků, které nám usnadňují provádění běžných denních aktivit. Patří sem pomůcky k oblékání, osobní hygieně, kuchyňské potřeby a doplňky, podavače, držáky, dávkovače a drtiče léků, pomůcky na úklid, nákupy a mnoho dalších. Pomůcky tohoto typu...
Záznamy: 1 - 4 ze 4

Soběstačnost lze znovuzískat, zvýšit její úroveň nebo uchovat ve stávajícím stavu, a to:

  • Výběrem vhodné kompenzace (např. pomůcky)
  • Úpravou bytu a jeho okolím (jednoduché úpravy bez použití pomůcek, s pomocí běžně dostupných pomůcek, speciální úpravy architektonických bariér)
  • Prevencí (poradenství, informovanost; např. prevence úrazů, zhoršení stavu aj.)

Úpravy domácího prostředí:

  • Jednoduché, bez nutnosti pomůcek (přemístění nábytku, odstranění koberečků aj.)
  • S využitím běžně dostupných pomůcek (pro mobilitu, pro použití v koupelně a na WC, vybavení nejvíce využívaných místností, ale i vybavení např. spotřebiči aj.)
  • Speciální, složitější (př. úpravy architektonických bariér, zvedací zařízení aj.)

Ergoterapie ve vztahu k prostředí:

Ergonomie

01.10.2012 19:17
Cílem je dosáhnout přizpůsobení pracovních podmínek výkonnostním možnostem člověka. cs.wikipedia.org/wiki/Ergonomie Ergonomie je vědní obor zabývající se ochranou zdraví člověka při práci. Vliv pracovní polohy na pohybový systém člověka. Nesprávná ergonomie práce vede k nepřiměřené pracovní...

Škola zad

01.10.2012 19:28
Hlavním cílem je snížení bolesti, pracovních neschopností a léků pomocí zvládnutí správných pohybových stereotypů.   Základy školy zad is.muni.cz/do/fsps/e-learning/kapitolysportmed/pages/24-skola-zad.html Základní...
Záznamy: 1 - 2 ze 2
Rehabilitační centra, zaměřená na ergodiagnostické hodnocení a předpracovní rehabilitaci:

www.praceprozp.cz/kontakty-ozp/rehabilitacni-pracoviste