AFÁZIE JE ZÍSKANÁ PORUCHA ŘEČI

- ztráta již nabyté schopnosti komunikovat.

 

Vzniká na základě ložiskového poškození mozku. Nejčastějšími příčinami jsou příčiny vaskulární (ischemie či hemoragie v povodí ACI (artreria karotis interna)), dále tumory a traumata hlavy. Projevuje se narušením schopnosti užívat jazyk ve všech jeho rovinách.

Mezi symptomy afázie řadíme poruchy řečové fluence, poruchy porozumění řeči, parafázie, anomie, agramatismy.

Mohou se vyskytovat echolálie, řečové automatismy, perserverace, cirkumlokuce, satiace, poruchy čtení a psaní.

 

Poruchy řeči jsou předmětem mezioborového výzkumu, kterého se účastní:

 • neurologie
 • neuropsychologie
 • neuropsychiatrie
 • lingvistika
 • anatomie
 • zobrazovací metody
 • počítačové vědy
 • kulturní antropologie
 • filosofie

Ohledně potíží s Afázií jsme oslovily paní  Paed Dr. Danu Kutálkovou

z pražské nemocnice Na Homolce

 

 • Jak by se měl zachovat pacient s fibromyalgií, když jej trápí afázie?
 • Je vhodná léčba na logopedii?
 • Měl by být prohlédnut foniatrem?
 • Musí být doporučení praktického lékaře?
 • Většinou se lidé za svou poruchu stydí, je možné provádět trénink řeči, čtení, psaní samy doma?
 • Je vhodné užívat nějaké léky či doplňky?
 • Jaké jsou vyhlídky do budoucna?

 

Zdůraznily jsme, že součástí naší léčby je mimo jiné trénink paměti a relaxace.

 

Přetiskujeme odpověď paní doktorky:

 

Dobrý den ,

jakékoli potíže s řečí typu afazie patří samozřejmě do péče klinického logopeda.

Foniatrické vyšetření může být vhodné podle okolností - většinou rozhodne ošetřující lékař nebo logoped podle konkrétních okolností a příznaků.

Doporučení na logopedii je potřebné zejména kvůli nutným informacím zdravotním a kontaktu na ošetřujícího lékaře.

Terapii řeči naplánuje logoped, naučí pacienta nebo jeho příbuzné základní postupy a pak se podle jeho pokynů pracuje zpravidla doma.

Stydět se není za co, ale chápu to. Většinou je ale zapotřebí pomoc další osoby, aspoň občas a u některých postupů.

Trénink paměti i relaxaci lze vhodně propojit s terapií logopedickou.

Vzhledem k povaze onemocnění je většinou nutná spolupráce s lékařem, prognózu nelze obecně odhadnout, záleží na celé
řadě okolností, které jsou často velmi individuální.

Léky i potravové doplňky patří v tomto případě výhradně do rukou lékaře.

Srdečně zdravím , dr. Dana Kutálková

(https://www.grada.cz/setkani-s-autory/rady-pro-rodice/paeddr-kutalkova-dana/)

Články - afázie:

Dělení - klasifikace afázie

01.10.2010 20:49
Klasifikace Dělení I. kortikální (korové) afázie subkortikální (podkorové) afázie Dělení II. Brocova (expresivní, motorická) afázie - chápání zachované, řeč není plynulá, bez opakování Wernickeho (percepční, senzorická) afázie - špatné chápání, řeč plynulá, ale postrádá...

Druhy afázie

01.10.2010 20:51
Brocova (motorická) afázie je neplynulá, pacienti říkají méně než 10 slov za min., přestávky v řeči jsou delší než doba po kterou hovoří. Řeč je namáhavá s charakteristickým přízvukem. Základním příznakem je agramatismus - neschopnost tvorby vět podle gramatických pravidel a chybné používání...

Symptomy afázie

01.10.2010 21:05
    Název symptomu Popis symptomu Poruchy řečové fluence Nonfluentní projev - těžkopádná řeč s pomalým tempem působící monotónně,...

Afázie je často provázena dalšími příbuznými deficity, například alexií tj. narušení schopnosti čtení, agrafií tj. narušení ovládání psané řeči, agnozií tj. narušení schopnosti poznávání apod..

01.10.2010 21:25
Afázie je narušení již vyvinuté schopnosti porozumění a produkce řeči. Vzniká po organickém poškození, zpravidla levé mozkové hemisféry a nejčastější příčinou jsou cévní mozkové příhody, úrazy hlavy, nádory mozku či degenerativní onemocnění. Uvedená porucha komunikace se v převážné míře týká...

Objev afázie, dyslexie, alexie a slovní hluchoty

01.10.2010 21:29
  Důležitým objevem bylo zjištění německého neurologa O. Wernickeho (1874), že v blízkosti Brocových center se nacházejí jiná centra, která jsou přednostně odpovědna za porozumění mluvené řeči a za obsahovou složku našeho mluvního projevu. Omezení schopnosti mluvit nebo porozumět řeči...

Jak komunikovat s osobou s afázií - základní rady

01.10.2010 22:20
● Pamatujte na vysokou míru unavitelnosti osob s afázií - jakákoli řečová aktivita (rozumění i produkce) si vyžaduje zvýšenou námahu. Hovořte i cvičte raději krátce. ● Z počátku se vyvarujte rušivých vjemů při komunikaci - vypněte...
Záznamy: 1 - 6 ze 6