Fibromyalgie je klinický syndrom charakterizovaný chronickou plošnou muskuloskeletální bolestí

Fibromyalgici pravidla trpí smíšenou bolestí; jenž má nociceptivní a neuropatickou složku.

U FM byly zjištěny abnormální hodnoty mediátorů bolesti, které zesilují aferentní signály a tím i vnímání bolesti, jsou to například substance  P,  nervový růstový faktor, dynorfin A, glutamát nebo oxid dusnatý (Bystroň 2010, Rokyta, 2006).

V likvoru fibromyalgiků se nachází zvýšená koncentrace substance P a dvojnásobná hladina glutamátu.
Vyšetření pomocí SPECT https://www.anamneza.cz/vysetreni/SPECT-Jednofotonova-emisni-vypocetni-tomografie-tomograficka-scintigrafie-568 prokázaly sníženbí průtoku v kaudě i talamu u pacientů s FM. Dále se nachází hyperperfuze somatosenzorické kůry a hypoperfuze  frontálního a okcipitálního cingula, amygdaly, mediálního frontálního a parahipokalpálního gyru a cerebella. Při Funkční magnetické rezonanci (fMR) se objevilo zvýšení neurální aktivace v primární a sekundární somatosenzorické kůře, inzule a frontálním cingulu. Fibromyalgikům stačí méně než poloviční stimul, podobně je to i s tepelnými podněty. Pozitronová emisní tomografie (PET) prokázala sníženou dopaniergní aktivitu a deficit u-opiodního receptoru. Funkční zobrazovací studie souhlasně demonstrují úlohu centrálních faktorů při zpracování bolesti a poukazují na snížení tolerance bolesti u fibromyalgiků. https://www.tigis.cz/images/stories/Bolest/2014/03/03_votavova_bol_3-14.pdf 
 
Substance P (pain, bolesti) se uplatňuje ve vnímání bolesti – v míše je typická pro C vlákna, jež se umožňují právě vnímání bolestivých podnětů. Ve střevě vyvolává stahy hladké svaloviny. Mimo to má silné účinky na snižování krevního tlaku. https://cs.wikipedia.org/wiki/Substance_P
 
Lidé s FM mají významně nižší práh bolesti než lidé s chronickou bolestí.
 

Léčba chronické bolesti (kam FM spadá) má být léčena multidisciplinárně - algeziolog, neurolog, psychiatr, rehabilitační lékař a psycholog. 

Vyhledejte proto nejbližší Centrum bolesti.

 
Pacient má základní lidské právo, a to netrpět bolestí, a z toho vyplývající právo, aby tato bolest byla včas a odborně léčena. (Deklarace IASP o právech pacientů na adekvátní léčbu bolesti).

 

Pacient s FM má 7 druhů bolestí:

1) Hyperalgezie
 
 
2) Alodynie
 
 
3) Bolestivé Parestézie
 
 
4) Intenzivní bodavá bolest
 
5) Stěhovavá bolest
 
6) Pichlavá bolest
 
7) Stresové podněty - zvuk, světlo, dav aj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80% fibromyalgiků se na stupnici bolesti pohybuje od čísla 7 do čísla 10. 
60% si stěžuje na rozbolavělost. 91% pociťuje bolest v oblasti krku, 79% v oblasti boku, 50% udává bolest v jedné nebo v obou chodidlech.
 

Pokud bolest přetrvává 3 - 6 měsíců jedná se o Chronickou bolest.

 

Nejčastějšími chronickými bolestmi jsou vertebrogenní bolesti, a to hlavně v dolní části zad, bolest zad po operacích páteře, osteoartritida, revmatoidní artritida, osteoporóza, fibromyalgie, myofsciální syndrom a bolesti hlavy. Chronickou bolest doprovází poruchy spánku a chování, deprese, změny osobnosti, zhoršená kvalita života, sociální izolace, zácpa, ztráta zaměstnání, nebezpečí sebevraždy a poruchy libida. Rokyta 2009

 
 
Chronická bolest znamená pro pacienta zvýšení utrpení, zhoršení kvality života a omezení funkční kapacity.
 

Díky trvale zvýšené koncentraci glutamátu s následným influxem kalcia do neuronů má dopad nejen na funkční stav mozku. Pomocí MRI byly nalezena generalizovaná hypodenzita kůry mozkové a její ztenčení, tedy obraz stárnutí.

 
 
Analýzou bylo stanoveno, že stárnutí mozku se urychluje trojnásobně
 
 
 
 

Chronický bolestivý syndrom je považován za samostatné onemocnění se změnou osobnosti.

Takto postižený jedinec nemůže vykonávat kvalitně svou práci ani běžné denní činnosti. Je vyčleněn, nebo se sám vyčlení ze svého sociálního prostředí.

Chronická bolest vyčerpává organizmus, narušuje mechanizmus bolesti, přirozené analgezie, hojení a někdy i strukturu tkání, mechanizmy stresu, neurohumorální procesy, imunitu, metabolizmus a homeostázu (Janig,Levine, 2006). Narušuje i celkové afektivní ladění, postoj k sobě a hodnocení sebe, chování a vztahy k blízkým lidem. Např. komplexní regionální bolestivý syndrom, fibromyalgický syndrom, syndrom osobnosti trpící chronickou bolestí. PhDr. Petr Knotek, CSc. www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=5134&magazine_id=3

 
 

Chronická bolest je v mozku, ne v mysli.

 
 
Bolest je u FM původcem fibromlhy - potíže s kognitivními funkcemi.
 
 
 
Deprese a úzkost jsou typickým doprovodným příznakem u pacientů trpících chronickou bolestí.

Je nutné nacvičit relaxační a zvládací techniky pro odopoutání od bolesti. Je vhodné, aby každý pacient s chornickou bolestí byl vyšetřen psychologem a psychiatrem, jen tak je možné zajistit komplexní léčbu bolesti. Bolest a jak s ní zacházet, Richard Rokyta a kolektiv

Pychiatrická onemocnění např. depresivní porucha, úzkostná porucha, porucha osobnosti mají velmi často negativní vliv na vnímání bolesti. Deprsivní poruchy jsou provázené bolestí v 18-52%, oba stavy je však třeba  odlišit, nelze je chápat jako jednu chorobu. Při terapii je pak třeba léčit depresivní i bolestivou poruchu, zpravidla různými prostředky. https://www.tigis.cz/images/stories/Bolest/2014/03/03_votavova_bol_3-14.pdf

U pacientů s depresivní symptomatologií bylo zaznamenáno výrazně vyšší skórování bolesti na vizuální analogové škále, než u fibromyalgických pacientů  bez  depresí. Podíl na tom má snížení prahu bolesti u depresí, ale také tendence depresivních pacientů vnímat bolest více negativně a katastroficky. Tito nemocní bolest často definují jako příšernou a nesnesitelnou. Také vnímání stresových situací je u pacientů  s fibromyalgií  intenzivnější. Proto stresující životní situace  mohou být rizikovým faktorem  vzniku  depresivní  symptomatologie. (Aguglia,  A.,  Salvi,   Maina,   Rossetto, & Aguglia, E., 2011)

 
Jediná metoda, která objektivně prokazuje existenci chronické bolesti, je funkční nukleární magnetická rezonance ukazující vyšší aktivaci kůry v oblasti SII, insuly a zadní části gyrus cingulatus při vyvolávání wind-up

 (en.wikipedia.org/wiki/Pain_wind-up) 

 
 
 
Pokud má člověk s vysokým prahem bolesti nějaké onemocnění, jeho diagnostika se prodlužuje.
 

 

Pro dlouhodobé posuzování průběhu bolestí je vhodné, aby si pacient vedl Kalendář léčby bolesti nebo Deník bolesti.

K pokroku může dojít pouze u pacientů kteří aktivně pracují na zlepšní svého zdravotního stavu a své životní situace.
 

 

Fibromyalgie představuje horší zdravotní postižení než Chronický bolestivý stav. Vyžaduje vyšší náklady na léčbu.

Fibromyalgický pacient má velkou zdravotní zátěž se současným výskytem více nemocí, sníženou produktvitu.

https://medicalxpress.com/news/2015-05-higher-disease-burden-patients-fibromyalgia.html

Léčba chronické bolesti

U silné chronické bolesti si klademe postupné cíle:

  1. zajištění klidného spánku
  2. odstranění nebo zmírnění bolesti při tělesném klidu
  3. odstranění nebo zmírnění bolesti pří tělesné aktivitě

Konečným cílem léčby chronické bolesti je odstranění či výrazné zmírnění bolesti a dosažení co nejlepší kvality života nemocného.

www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pece-o-pacienta/lecba-bolesti-1/informace-pro-nemocne-trpici-dlouhodobou-bolesti/

 

Existuje vztah mezi zhoršením bolestí a gynekologickou operací. 

Autoimunitní, endokrinní a gynekologické onemocnění se vyskytují častěji u žen s FM, než u žen s chronickou bolestí. 

chronicfatigue.about.com/od/Research/fl/Fibromyalgia-Tied-to-Hysterectomy-Gynecologic-Disease.htm?utm_content=20150918&utm_medium=email&utm_source=exp_nl&utm_campaign=list_chronicfatigue&utm_term=list_chronicfatigue

 

Nalezen nový mechanizmus odpovědný za rozvoj chronické bolesti

www.europapress.es/salud/investigacion-00669/noticia-hallan-nuevo-mecanismo-responsable-cronificacion-dolor-20121009110221.html

Studie neurálních oscilací u pacientů s FM potvrdila, že thalamokortikální arytmie se podílí na chronické bolesti

fibromyalgianewstoday.com/2016/05/16/fibromyalgia-might-be-caused-by-disturbed-rhythmicity-of-brain-waves/

 

Bolest prsou u FM

Mastalgie - bolest v krajině prsní žlázy bez patologické příčiny, mastodynie je u FM natolik běžná, že by mohla být potenciálním syndromem fibromyalgie. 
 
 
Hladiny prozánětlivých cytokinů IL-1, IL-6, IL-8 a TNF nemají žádný příspěvek k svalové bolesti u pacientů FM.
 

 

Psychologické aspekty chronické bolesti - PhDr. Petr Knotek, CSc.

Oddělení klinické psychologie a Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů, FN Motol, Praha.

www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=5134&magazine_id=3

Proč se u některých lidí rozvine chronická bolest

Studie ukázala, že lidé s chronickou bolestí ztrácí šedou hmotu, což znamená, že mají méně neuronů, které jsou nezbytné pro komunikaci mezi oblastmi mozku. www.emaxhealth.com/1020/why-some-people-develop-chronic-pain-it%E2%80%99s-all-head

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Práva pacientů na léčbu bolesti

03.02.2018 08:11
  (Prohlášení vydaly: The Australian and New Zealand College of Anaesthetists and Faculty of Pain Medicine and Joint Faculty of Intensive Care Medicine‘s)   ANZCA uznala, že krutá nepolevující bolest může způsobit nežádoucí fyzické a psychické následky u pacientů a jejich rodin,...

Zvládání chronické bolesti

01.07.2017 09:35
  Buďte realističtí Měli byste se smířit se skutečností, že se budete setkávat s bolestí každý den. Snažte se vypořádat se strachem, obavami a zhoršenou náladou, které patří k Vašemu onemocnění.   Zapojte se Zaujměte aktivní roli v péči o své zdraví, pracujte sami na jeho...

OSTEOCHONDRÓZA

01.05.2018 14:19
  Osteochondróza je onemocnění páteře, při kterém jsou postiženy meziobratlové ploténky (pružné chrupavčité destičky) a další tkáně páteře. Považuje se za hlavní příčinu bolestí v zádech. V ploténkách probíhá distrofický proces (porucha látkové výměny), následkem čehož dochází k...

Piriformis Syndrom

04.09.2015 17:44
Piriformis syndrom je neuromuskulární porucha způsobená stlačeným nebo podrážděným sedacím nervem. G57.0 Poškození sedacího nervu – nervi ischiadici   AfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese...

Může FM za bolest nohou?

02.01.2015 13:01
  Toto je velmi nepříjemný a častý projev FM. Po probuzení máte pocit, že jste prostály několik hodin, šlapaly po ostrých věcech, měly řezné rány na chodidlech. Jsme nároční na výběr ponožek a bot, vyhovují nám jen příjemné, lehké a pohodlné. Tento příznak se nemusí objevit v prvních letech FM...

Fyzická bolest je konzistentní rizikový faktor pro vznik sebevražedných myšlenek a chování

01.12.2015 20:39
  To potvrdily výsledky nedávného metaanalýzy, jenž analyzuje data z mnoha na sobě nezávislých studií zveřejněné v Journal of psychiatrické Research. Raffaella Calati s kolegy z La Colombiere Hospital, University of Montpellier UM1, Francie. Relevantní studie byly prováděny u osob s jakýmkoliv...

FM je spojena s abnormální aktivitou v částech mozku, které zpracovávají signály bolesti a spojují je s dalšími oblastmi

01.12.2014 16:07
Švédský lékař Dr. Pär Flodin s kolegy z Karolinska institut ve Stockholmu informoval o tomto novém zjištěni v časopise Brain Connectivity. Snížené připojení mozku u pacientů s fibromyalgií. Ve své studii výzkumníci srovnávali mozkovou aktivitu u žen s nebo bez FM. U pacientů s fibromyalgií našli...

Světové výzkumy prokazují vyšší účinost léčby FM konopím než běžnými léky.

01.06.2014 11:51
Na Chronickou neutišitelnou bolest vám může lékař v ČR předepsat konopí. www.sukl.cz/sukl/informace-pro-lekare   vaporizer  Inhalace pomocí vaporizéru Při inhalaci pomocí vaporizéru dodržujte vždy návod výrobce vaporizéru. Při inhalaci konopí pro léčebné použití jsou aktivní složky rychle...

Bolest v dutině ústní a bolest zubů u FM/CFS

05.03.2014 15:02
Máte problémy se zuby nebo ústy, o kterých si myslíte, že mají spojitost s fibromyalgií nebo chronickým únavovým syndromem? Hodně lidí o tom uvažuje; bohužel se jedná o oblast, která nebyla příliš prozkoumána. TMJ a Bruxismus Problémy, o kterých toho víme nejvíce  jsou TMJ...

Neuralgie trojklaného nervu

01.02.2014 16:51
Mnoho fibromyalgiků si často stěžuje na bolesti v obličeji. Trigeminální neuralgie je charakterizována velmi bolestivými a náhlými záchvaty v částech obličeje, které připomínají elektrické šoky. Bolest se obvykle vyskytuje pouze v jedné polovině obličeje, často kolem oka, tváře a spodní části...

Kde nás to bolí nejvíce

01.02.2014 07:14
Po dotazování u několika stovek lidí s fibromyalgií, přišli vědci se soupisem míst na těle, ve kterých cítíme bolest: Krk: 91% Postranní část horní poloviny zad: 82 % Postranní část spodní poloviny zad: 80% Boky: 79 % Prostřední část spodní poloviny zad: 79% Prostřední část horní poloviny zad:...

Bolest chodidel u fibromyalgie

01.02.2014 06:57
Fibromyalgická bolest může zasáhnout jakoukoliv část těla. Standartní léčebné postupy zabývající se léčbou mohou pomoci i vašim chodidlům, ale kromě toho je vhodné vyhledat specifickou léčbu, která se zaměřuje přímo na chodidla. Rovněž je důležité vzít v potaz, že může být bolest ve vašich...

Až 40 procent pacientů po operaci v oblasti bederní páteře trpí dále bolestmi zad.

06.05.2013 08:52
FBSS - Failed back surgery syndrome - přetrvávající, časně recidivující nebo progredující bolesti páteře či končetiny po chirurgickém výkonu v oblasti lumbální páteře.     FBSS syndrom lze pozorovat u některých pacientů, kteří podstoupili operační výkon v oblasti bederní páteře. Tito...

Hodnocení bolesti

11.12.2012 10:04
Neverbální metody hodnocení bolesti Nejčastěji je používaná vizuální analogová škála (VAS), která má mnoho grafických modifikací. Nejvíce užívaná je horizontální úsečka, existují ale i škály s vertikálním nebo diagonálním průběhem, nebo v podobě teploměru používaná u dětí. Levý okraj úsečky je...

Psychologie bolesti

09.12.2012 15:13
Bolest vnímáme nejen pomocí fyzických počitků, ale také jako prožitek duševní.   Je to jakási subjektivní realita, na jejímž prožívání se podílí citové ladění, typ osobnosti a faktory prostředí. Intenzita prožívání bolesti je dána intenzitou bolestivých podnětů, ale také mírou pozornosti....

Úponová bolest

10.11.2012 22:10
Svalová bolest vzniká při nadměrném zatížení stehenních svalů, při kterém jsou namáhány zejména svalové úpony, tedy místa připojení svalů na kost. Proto se tento typ bolesti někdy označuje jako tzv. úponová bolest. Vznikají často při špatném zapojování jednotlivých svalových skupin. U dolních...

Práh bolesti

03.11.2012 18:24
Každý vnímá bolest rozdílným způsobem. Někdo vydrží i trhání zubu bez injekce. Druzí to vnímají opačně. Každý má jiný práh bolesti, ale proč? Práh bolesti je moment, kdy začíná člověk určitou bolest vnímat, to znamená čím vyšší je práh bolesti, tím více bolesti dotyčný vydrží. Rozdílný...
Záznamy: 1 - 17 ze 37
1 | 2 | 3 >>

Strach z opiátů a závislosti vede velmi často k zanedbání analgetické léčby.

U chronických bolestí je nedostatečná analgezie hrubou chybou, která může pacientovi zcela minimalizovat kvalitu života a společenské uplatnění.
Léčba analgetik má být zvláště zkraje doplněna o antidepresiva. I ty mají za úkol snížit bolest, zlepšit psychickou pohodu. 
 
CBD fibromyalgikům pomáhá s různými zdravotními potížemi, např. s bolestí -  je schopné razantně zefektivnit účinek morfinu, kterého je tím pádem za dosažení stejného efektu potřeba aplikovat o něco méně.  
 
Nevysvětlitelná bolest ruky a potíže s udržením předmětů, příznak FM
Ruce příliš fyzicky nezatěžujte, omezte psaní, pozor na polohu paží při spánku. Negativní vliv mají změny počasí a prostředí.  Zvolte vhodný typ masáže a rukavic. Pomáhá i Epsomská sůl, jóga, cičení. www.fightfibromyalgia.net/continuous-hand-pain-a-constituent-for-fibromyalgia/

Bolest ramene a omezený pohyb paže

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Bolest a praxe všímavosti

oupat-cibuli.wz.cz/bolest-a-praxe-vsimavosti.html

Bolest třísel

cs.medixa.org/priznaky/bolest-trisel

 
English (auto-detected) » Hungarian
 
Dorzalgie - bolesti zad

Diagnóza M54 https://en.wikipedia.org/wiki/Dorsalgia

VAS

Vertebrogenní algický syndrom - bolest v různých oblastech páteře s omezením pohyblivosti páteřního úseku, s neurologickou symptomatikou nebo bez ní. www.wikiskripta.eu/index.phptebrogenn%C3%AD_algick%C3%BD_syndrom

 

Bolest lze chápat jako varující mechanismus před poškozením, ale je i průvodním jevem tohoto poškození, zranění.

Léčba bolesti by měla být přizpůsobená stavu základního onemocnění, měla by být kontinuální, kompaktní. Neměly by se vyskytovat opakované změny terapie a nepromyšlené zásahy do léčby. Pacient potřebuje jasný obraz o plánu, včetně srozumitelných vysvětlení každé změny léčby. Nevysvětlené a náhlé změny vyvolávají nedůvěru pacienta v léčebný tým. Kontinuita léčby je proto velmi důležitá. Při zahájení léčby je vhodné řídit se doporučením WHO, tedy použít WHO Leader.

www.zdn.cz/clanek/sestra/bolest-fyziologie-faze-a-lecba-464377

 

Ten, kdo příliš myslí na svoji bolest, příliš sleduje své zdravotní potíže je na tom hůře než ten, kdo se od své bolesti a zdravotních potíží dokáže odpoutat pomocí svých koníčků (Distrakce), které dovoluje jeho zdravotní stav. 

Např. film, muzika, četba, malování, šití, hry na PC. Také mazlíčci, děti a kontakt s rodinou nebo přáteli odvedou vaši pozornost od vašich zdravotních potíží. 

www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pece-o-pacienta/lecba-bolesti-1/informace-pro-nemocne-trpici-dlouhodobou-bolesti/

Podle některých vědeckých studií je vnímání bolesti dáno pouze genetickou výbavou. Gen SCN9A se podílí na tvorbě sodíkových kanálů v nervových buňkách, které přenášejí nervové vzruchy do mozku. Pokud dojde k mutaci tohoto genu, ovlivní se i funkce sodíkových kanálů. Porucha tohoto genu způsobuje snadné otevírání Na+ kanálů nebo jejich trvalé otevření. Lidé s touto poruchou vnímají bolest více.

bolest-a-dalsi-priznaky.zdrave.cz/prah-bolesti/

72% pacientů s FM trápí bolest zad

28% žen s chronickou bolestí zad má i FM.

www.fmnetnews.com/latest-news/how-back-pain-affects-fibromyalgia

Zvýšené hladiny MEAP u fibromyalgie

- práh bolesti byl významně nižší ve skupině fibromyalgie, než u chronické bolesti...

painmedicinenews.com/ViewArticle.aspx?d=Clinical+Pain+Medicine&d_id=82&i=February+2005&i_id=115&a_id=4234

 

10 výrobků, které zmírní fibromyalgickou bolest

www.health.com/health/m/gallery/0,,20327048,00.html

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Který článek páteře způsobuje určitý zdravotní problém:

www.chiroone.net/why_chiropractic/index.html