Fibromyalgie je klinický syndrom charakterizovaný chronickou plošnou muskuloskeletální bolestí

Fibromyalgici pravidla trpí smíšenou bolestí; jenž má nociceptivní a neuropatickou složku.

U FM byly zjištěny abnormální hodnoty mediátorů bolesti, které zesilují aferentní signály a tím i vnímání bolesti, jsou to například substance  P,  nervový růstový faktor, dynorfin A, glutamát nebo oxid dusnatý (Bystroň 2010, Rokyta, 2006).

V likvoru fibromyalgiků se nachází zvýšená koncentrace substance P a dvojnásobná hladina glutamátu.
Vyšetření pomocí SPECT https://www.anamneza.cz/vysetreni/SPECT-Jednofotonova-emisni-vypocetni-tomografie-tomograficka-scintigrafie-568 prokázaly sníženbí průtoku v kaudě i talamu u pacientů s FM. Dále se nachází hyperperfuze somatosenzorické kůry a hypoperfuze  frontálního a okcipitálního cingula, amygdaly, mediálního frontálního a parahipokalpálního gyru a cerebella. Při Funkční magnetické rezonanci (fMR) se objevilo zvýšení neurální aktivace v primární a sekundární somatosenzorické kůře, inzule a frontálním cingulu. Fibromyalgikům stačí méně než poloviční stimul, podobně je to i s tepelnými podněty. Pozitronová emisní tomografie (PET) prokázala sníženou dopaniergní aktivitu a deficit u-opiodního receptoru. Funkční zobrazovací studie souhlasně demonstrují úlohu centrálních faktorů při zpracování bolesti a poukazují na snížení tolerance bolesti u fibromyalgiků. https://www.tigis.cz/images/stories/Bolest/2014/03/03_votavova_bol_3-14.pdf 
 
Substance P (pain, bolesti) se uplatňuje ve vnímání bolesti – v míše je typická pro C vlákna, jež se umožňují právě vnímání bolestivých podnětů. Ve střevě vyvolává stahy hladké svaloviny. Mimo to má silné účinky na snižování krevního tlaku. https://cs.wikipedia.org/wiki/Substance_P
 
Lidé s FM mají významně nižší práh bolesti než lidé s chronickou bolestí.
 

Léčba chornické bolesti (kam FM spadá) má být léčena multidisciplinárně - algeziolog, neurolog, psychiatr, rehabilitační lékač a psycholog. 

Vyhledejte proto nejbližší Centrum bolesti.

 
Pacient má základní lidské právo, a to netrpět bolestí, a z toho vyplývající právo, aby tato bolest byla včas a odborně léčena. (Deklarace IASP o právech pacientů na adekvátní léčbu bolesti).

 

Pacient s FM má 7 druhů bolestí:

1) Hyperalgezie
 
 
2) Alodynie
 
 
3) Bolestivé Parestézie
 
 
4) Intenzivní bodavá bolest
 
5) Stěhovavá bolest
 
6) Pichlavá bolest
 
7) Stresové podněty - zvuk, světlo, dav aj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80% fibromyalgiků se na stupnici bolesti pohybuje od čísla 7 do čísla 10. 
60% si stěžuje na rozbolavělost. 91% pociťuje bolest v oblasti krku, 79% v oblasti boku, 50% udává bolest v jedné nebo v obou chodidlech.
 

Pokud bolest přetrvává 3 - 6 měsíců jedná se o Chronickou bolest.

 

Nejčastějšími chronickými bolestmi jsou vertebrogenní bolesti, a to hlavně v dolní části zad, bolest zad po operacích páteře, osteoartritida, revmatoidní artritida, osteoporóza, fibromyalgie, myofsciální syndrom a bolesti hlavy. Chronickou bolest doprovází poruchy spánku a chování, deprese, změny osobnosti, zhoršená kvalita života, sociální izolace, zácpa, ztráta zaměstnání, nebezpečí sebevraždy a poruchy libida. Rokyta 2009

 
 
Chronická bolest znamená pro pacienta zvýšení utrpení, zhoršení kvality života a omezení funkční kapacity.
 

Díky trvale zvýšené koncentraci glutamátu s následným influxem kalcia do neuronů má dopad nejen na funkční stav mozku. Pomocí MRI byly nalezena generalizovaná hypodenzita kůry mozkové a její ztenčení, tedy obraz stárnutí.

 
 
Analýzou bylo stanoveno, že stárnutí mozku se urychluje trojnásobně
 
 
 
 

Chronický bolestivý syndrom je považován za samostatné onemocnění se změnou osobnosti.

Takto postižený jedinec nemůže vykonávat kvalitně svou práci ani běžné denní činnosti. Je vyčleněn, nebo se sám vyčlení ze svého sociálního prostředí.

Chronická bolest vyčerpává organizmus, narušuje mechanizmus bolesti, přirozené analgezie, hojení a někdy i strukturu tkání, mechanizmy stresu, neurohumorální procesy, imunitu, metabolizmus a homeostázu (Janig,Levine, 2006). Narušuje i celkové afektivní ladění, postoj k sobě a hodnocení sebe, chování a vztahy k blízkým lidem. Např. komplexní regionální bolestivý syndrom, fibromyalgický syndrom, syndrom osobnosti trpící chronickou bolestí. PhDr. Petr Knotek, CSc. www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=5134&magazine_id=3

 
 

Chronická bolest je v mozku, ne v mysli.

 
 
Bolest je u FM původcem fibromlhy - potíže s kognitivními funkcemi.
 
 
 
Deprese a úzkost jsou typickým doprovodným příznakem u pacientů trpících chronickou bolestí.

Je nutné nacvičit relaxační a zvládací techniky pro odopoutání od bolesti. Je vhodné, aby každý pacient s chornickou bolestí byl vyšetřen psychologem a psychiatrem, jen tak je možné zajistit komplexní léčbu bolesti. Bolest a jak s ní zacházet, Richard Rokyta a kolektiv

Pychiatrická onemocnění např. depresivní porucha, úzkostná porucha, porucha osobnosti mají velmi často negativní vliv na vnímání bolesti. Deprsivní poruchy jsou provázené bolestí v 18-52%, oba stavy je však třeba  odlišit, nelze je chápat jako jednu chorobu. Při terapii je pak třeba léčit depresivní i bolestivou poruchu, zpravidla různými prostředky. https://www.tigis.cz/images/stories/Bolest/2014/03/03_votavova_bol_3-14.pdf

U pacientů s depresivní symptomatologií bylo zaznamenáno výrazně vyšší skórování bolesti na vizuální analogové škále, než u fibromyalgických pacientů  bez  depresí. Podíl na tom má snížení prahu bolesti u depresí, ale také tendence depresivních pacientů vnímat bolest více negativně a katastroficky. Tito nemocní bolest často definují jako příšernou a nesnesitelnou. Také vnímání stresových situací je u pacientů  s fibromyalgií  intenzivnější. Proto stresující životní situace  mohou být rizikovým faktorem  vzniku  depresivní  symptomatologie. (Aguglia,  A.,  Salvi,   Maina,   Rossetto, & Aguglia, E., 2011)

 
Jediná metoda, která objektivně prokazuje existenci chronické bolesti, je funkční nukleární magnetická rezonance ukazující vyšší aktivaci kůry v oblasti SII, insuly a zadní části gyrus cingulatus při vyvolávání wind-up

 (en.wikipedia.org/wiki/Pain_wind-up) 

 
 
 
Pokud má člověk s vysokým prahem bolesti nějaké onemocnění, jeho diagnostika se prodlužuje.
 

 

Pro dlouhodobé posuzování průběhu bolestí je vhodné, aby si pacient vedl Kalendář léčby bolesti nebo Deník bolesti.

K pokroku může dojít pouze u pacientů kteří aktivně pracují na zlepšní svého zdravotního stavu a své životní situace.
 

 

Fibromyalgie představuje horší zdravotní postižení než Chronický bolestivý stav. Vyžaduje vyšší náklady na léčbu.

Fibromyalgický pacient má velkou zdravotní zátěž se současným výskytem více nemocí, sníženou produktvitu.

https://medicalxpress.com/news/2015-05-higher-disease-burden-patients-fibromyalgia.html

Léčba chronické bolesti

U silné chronické bolesti si klademe postupné cíle:

  1. zajištění klidného spánku
  2. odstranění nebo zmírnění bolesti při tělesném klidu
  3. odstranění nebo zmírnění bolesti pří tělesné aktivitě

Konečným cílem léčby chronické bolesti je odstranění či výrazné zmírnění bolesti a dosažení co nejlepší kvality života nemocného.

www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pece-o-pacienta/lecba-bolesti-1/informace-pro-nemocne-trpici-dlouhodobou-bolesti/

 

Existuje vztah mezi zhoršením bolestí a gynekologickou operací. 

Autoimunitní, endokrinní a gynekologické onemocnění se vyskytují častěji u žen s FM, než u žen s chronickou bolestí. 

chronicfatigue.about.com/od/Research/fl/Fibromyalgia-Tied-to-Hysterectomy-Gynecologic-Disease.htm?utm_content=20150918&utm_medium=email&utm_source=exp_nl&utm_campaign=list_chronicfatigue&utm_term=list_chronicfatigue

 

Nalezen nový mechanizmus odpovědný za rozvoj chronické bolesti

www.europapress.es/salud/investigacion-00669/noticia-hallan-nuevo-mecanismo-responsable-cronificacion-dolor-20121009110221.html

Studie neurálních oscilací u pacientů s FM potvrdila, že thalamokortikální arytmie se podílí na chronické bolesti

fibromyalgianewstoday.com/2016/05/16/fibromyalgia-might-be-caused-by-disturbed-rhythmicity-of-brain-waves/

 

Bolest prsou u FM

Mastalgie - bolest v krajině prsní žlázy bez patologické příčiny, mastodynie je u FM natolik běžná, že by mohla být potenciálním syndromem fibromyalgie. 
 
 
Hladiny prozánětlivých cytokinů IL-1, IL-6, IL-8 a TNF nemají žádný příspěvek k svalové bolesti u pacientů FM.
 

 

Psychologické aspekty chronické bolesti - PhDr. Petr Knotek, CSc.

Oddělení klinické psychologie a Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů, FN Motol, Praha.

www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=5134&magazine_id=3

Proč se u některých lidí rozvine chronická bolest

Studie ukázala, že lidé s chronickou bolestí ztrácí šedou hmotu, což znamená, že mají méně neuronů, které jsou nezbytné pro komunikaci mezi oblastmi mozku. www.emaxhealth.com/1020/why-some-people-develop-chronic-pain-it%E2%80%99s-all-head

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Chronická bolest je spojena se zvýšeným rizikem cévních tuhosti

03.11.2012 17:53
Arteriální tuhost u pacientek s fibromyalgií a její vztah k chronické emocionální a fyzické zátěži. Zdroj Division of Rheumatology, Maryknoll Medical Center, Busan, Korea. Oddělení revmatologie, Maryknoll Medical Center, Busan, Korea. Abstract U pacientů s fibromyalgickým...

Dolorimetr

01.11.2012 19:55
Dolorimetr je nástroj používaný k měření prahu a tolerance bolesti. Existuje několik druhů dolorimetrů. Vytvářejí stálý tlak, teplo nebo elektrickou stimulaci k určité oblasti a zjišťují jaká úroveň tepla, tlaku, elektrického proudu či množství pohybů vytváří pocit...

Neuromuskulární únava a cvičební kapacita u fibromyalgie

01.10.2012 11:42
Zvýšená svalová kontraktilita (stažitelnost) svalů je spojena se zvýšeným vnímáním bolesti a snižuje cvičební kapacitu u pacientů s fibromyalgií. Neuromuskulární postižení by mělo být považováno za důležitý faktor, který je základem funkčního omezení u pacientů s...

PŮVOD CHRONICKÉ BOLESTI

13.09.2012 21:58
Pro pochopení, jak je možné ovlivnit chronickou bolest, je účelné stručně zopakovat známé fyziologické mechanismy.Vznik bolesti je za normálních okolností spjat spoškozením tkáně. Z buněkse uvolňuje draslík, adenosin, nekontrolovaným metabolismem vznikají prostaglandiny, objevuje se histamin,...

Syndrom chronické bolesti

09.02.2013 19:46
Je diagnóza, pokud se nepodaří objasnit příčinu bolesti. Vyznačuje se nízkou účinností lékařské léčby. Na snížení bolesti mají vliv psychologické faktory, které se podílejí na mechanizmech vzniku tohoto syndromu.   Chronická bolest se může projevovat v kterékoliv části těla. Neexistují...

Hierarchie analgezie

16.08.2012 11:12
Světová zdravotnická organizace (WHO) vyvinula třístupňový analgetický „žebříček“, založený na vzrůstající síle analgetik, jehož cílem je podpoření postupného používání analgetik a rezervování silných opiátů pro perzistentní intenzivní bolest. Tento postupný přístup však není vhodný pro všechny...

Blokáda nervů - poslední možnost při nesnesitelné bolesti

02.05.2012 12:27
Jedná se o chirurgické řešení s trvalými následky. * Kordotomie – blokuje se bolest a vnímání teploty pod úrovní přerušení spinotalamického anterolaterálního traktu. Obvykle se provádí při bolestech v dolních končetinách a trupu. * Rizotomie – přerušuje přední nebo zadní nervové kořeny...

Gen SCN9A může souviset s těžkým stupněm FM

18.03.2012 18:45
Gen SCN9A se podílí na tvorbě sodíkových kanálů v nervových buňkách, které přenášejí nervové vzruchy do mozku. Pokud dojde k mutaci tohoto genu, ovlivní se i funkce sodíkových kanálů. Porucha tohoto genu způsobuje snadné otevírání Na+ kanálů nebo jejich trvalé otevření. Lidé s touto poruchou...

Seznam Center bolesti v ČR

17.10.2010 16:59
Toto je seznam Center bolesti jež se mi podařil sehnat. Neprověřovala jsem zda vše co je v této tabulce uvedeno platí. Pokud zjistíte, že některá Centra přibyla, jiná ubyla, je změna v kontaktech či ordinačních hodinách velmi uvítám vaše upozornění a vše uvedu na pravou míru. Název...

LÉČBA onemocnění páteře

23.07.2011 10:56
  resp. bolesti páteře je komplexní. Zahrnuje jasně danou pohybovou rehabilitační aktivitu, úpravu všedních pohybových stereotypů a neodmyslitelně i medikamentosní léčbu bolesti. Aplikace léků je v současné době již velmi variabilní, od klasické tablety proti bolesti s různými...

Druhy bolesti

04.12.2010 18:16
Akutní bolest Akutní bolest vzniká při poškození tělesné tkáně úrazem, chorobou nebo operačním zákrokem. Trvá několik hodin, dnů nebo týdnů. Varuje před nebezpečím. Chronická (dlouhodobá) bolest Chronická bolest nemusí přímo souviset s poraněním či nějakým jiným poškozením tkáně a často je...

NĚKDY OD BOLESTÍ MŮŽE ULEVIT TEPLO

22.10.2011 11:51
Elektrický nákrčník Jde o výrobek podobný elektrické dečce. Poskytuje účinnou úlevu od místních bolestí za krkem, krčních obratlů a v horní části zad....

Endorfin, dopamin, serotonin

05.02.2011 14:51
Když je člověk zraněn, do mozku putují páteří příslušné signály a zraněný cítí bolest. Mozek reaguje mimo jiné tím, že začne produkovat endorfin (a také enkephalin), který v mozku bolest tlumí. Jde o látku podobnou morfinu – a způsob jejího působení je podobný – váže se...

Neuropatická bolest

25.10.2011 08:55
Neuropatická bolest Tento typ bolesti následuje po poškození centrálního nebo periferního nervového systému. Nejsou do ní zapojeny žádné konkrétní receptory a vzniká dysfunkcí nervových buněk. Nervová bolest vzniká v samotném nervovém systému. V případě takzvané „sympatické“ bolesti tato bolest...

Nocicepční bolest

25.10.2011 08:47
Je způsobena stimulací periferních nervových vláken. Nociceptory jsou receptory senzorických neuronů, které jsou umístěny v kůži nebo na sliznici nebo ve vnitřních orgánech. Bolest se objevuje, když jsou tyto receptory aktivovány případným škodlivým podnětem. Různé typy nociceptorů vnímají...

Vztek zesiluje bolest

08.11.2011 21:18
Vědci z univerzity v Utrechtu, kteří zkoumali vliv negativních emocí na vnímání bolesti u žen s fibromyalgií a bez ní, zjistili, že vztek a smutek zesilují bolest v obou skupinách stejně. Výsledky této studie byly publikovány v říjnovém vydání Arthritis...

Léky proti bolesti

04.12.2010 18:40
Základem léčby bolesti je podávání analgetik, léků odstraňujících či zmírňujících bolest. Podle síly bolesti jsou nasazována analgetika různého stupně účinnosti: nejslabšími jsou neopioidní analgetika (např. Paralen, Aspirin, Acylpyrin, Ibuprofen) pro léčbu středně silné až silné bolesti...
Záznamy: 18 - 34 ze 37
<< 1 | 2 | 3 >>

Strach z opiátů a závislosti vede velmi často k zanedbání analgetické léčby.

U chronických bolestí je nedostatečná analgezie hrubou chybou, která může pacientovi zcela minimalizovat kvalitu života a společenské uplatnění.
Léčba analgetik má být zvláště zkraje doplněna o antidepresiva. I ty mají za úkol snížit bolest, zlepšit psychickou pohodu. 
 
Nevysvětlitelná bolest ruky a potíže s udržením předmětů, příznak FM
Ruce příliš fyzicky nezatěžujte, omezte psaní, pozor na polohu paží při spánku. Negativní vliv mají změny počasí a prostředí.  Zvolte vhodný typ masáže a rukavic. Pomáhá i Epsomská sůl, jóga, cičení. www.fightfibromyalgia.net/continuous-hand-pain-a-constituent-for-fibromyalgia/

Bolest ramene a omezený pohyb paže

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Bolest a praxe všímavosti

oupat-cibuli.wz.cz/bolest-a-praxe-vsimavosti.html

Bolest třísel

cs.medixa.org/priznaky/bolest-trisel

 
English (auto-detected) » Hungarian
 
Dorzalgie - bolesti zad

Diagnóza M54 https://en.wikipedia.org/wiki/Dorsalgia

VAS

Vertebrogenní algický syndrom - bolest v různých oblastech páteře s omezením pohyblivosti páteřního úseku, s neurologickou symptomatikou nebo bez ní. www.wikiskripta.eu/index.phptebrogenn%C3%AD_algick%C3%BD_syndrom

 

Bolest lze chápat jako varující mechanismus před poškozením, ale je i průvodním jevem tohoto poškození, zranění.

Léčba bolesti by měla být přizpůsobená stavu základního onemocnění, měla by být kontinuální, kompaktní. Neměly by se vyskytovat opakované změny terapie a nepromyšlené zásahy do léčby. Pacient potřebuje jasný obraz o plánu, včetně srozumitelných vysvětlení každé změny léčby. Nevysvětlené a náhlé změny vyvolávají nedůvěru pacienta v léčebný tým. Kontinuita léčby je proto velmi důležitá. Při zahájení léčby je vhodné řídit se doporučením WHO, tedy použít WHO Leader.

www.zdn.cz/clanek/sestra/bolest-fyziologie-faze-a-lecba-464377

 

Ten, kdo příliš myslí na svoji bolest, příliš sleduje své zdravotní potíže je na tom hůře než ten, kdo se od své bolesti a zdravotních potíží dokáže odpoutat pomocí svých koníčků (Distrakce), které dovoluje jeho zdravotní stav. 

Např. film, muzika, četba, malování, šití, hry na PC. Také mazlíčci, děti a kontakt s rodinou nebo přáteli odvedou vaši pozornost od vašich zdravotních potíží. 

www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pece-o-pacienta/lecba-bolesti-1/informace-pro-nemocne-trpici-dlouhodobou-bolesti/

Podle některých vědeckých studií je vnímání bolesti dáno pouze genetickou výbavou. Gen SCN9A se podílí na tvorbě sodíkových kanálů v nervových buňkách, které přenášejí nervové vzruchy do mozku. Pokud dojde k mutaci tohoto genu, ovlivní se i funkce sodíkových kanálů. Porucha tohoto genu způsobuje snadné otevírání Na+ kanálů nebo jejich trvalé otevření. Lidé s touto poruchou vnímají bolest více.

bolest-a-dalsi-priznaky.zdrave.cz/prah-bolesti/

72% pacientů s FM trápí bolest zad

28% žen s chronickou bolestí zad má i FM.

www.fmnetnews.com/latest-news/how-back-pain-affects-fibromyalgia

Zvýšené hladiny MEAP u fibromyalgie

- práh bolesti byl významně nižší ve skupině fibromyalgie, než u chronické bolesti...

painmedicinenews.com/ViewArticle.aspx?d=Clinical+Pain+Medicine&d_id=82&i=February+2005&i_id=115&a_id=4234

 

10 výrobků, které zmírní fibromyalgickou bolest

www.health.com/health/m/gallery/0,,20327048,00.html

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Který článek páteře způsobuje určitý zdravotní problém:

www.chiroone.net/why_chiropractic/index.html