Fibromyalgie je klinický syndrom charakterizovaný chronickou plošnou muskuloskeletální bolestí

Fibromyalgici pravidla trpí smíšenou bolestí; jenž má nociceptivní a neuropatickou složku.

U FM byly zjištěny abnormální hodnoty mediátorů bolesti, které zesilují aferentní signály a tím i vnímání bolesti, jsou to například substance  P,  nervový růstový faktor, dynorfin A, glutamát nebo oxid dusnatý (Bystroň 2010, Rokyta, 2006).

V likvoru fibromyalgiků se nachází zvýšená koncentrace substance P a dvojnásobná hladina glutamátu.
Vyšetření pomocí SPECT https://www.anamneza.cz/vysetreni/SPECT-Jednofotonova-emisni-vypocetni-tomografie-tomograficka-scintigrafie-568 prokázaly sníženbí průtoku v kaudě i talamu u pacientů s FM. Dále se nachází hyperperfuze somatosenzorické kůry a hypoperfuze  frontálního a okcipitálního cingula, amygdaly, mediálního frontálního a parahipokalpálního gyru a cerebella. Při Funkční magnetické rezonanci (fMR) se objevilo zvýšení neurální aktivace v primární a sekundární somatosenzorické kůře, inzule a frontálním cingulu. Fibromyalgikům stačí méně než poloviční stimul, podobně je to i s tepelnými podněty. Pozitronová emisní tomografie (PET) prokázala sníženou dopaniergní aktivitu a deficit u-opiodního receptoru. Funkční zobrazovací studie souhlasně demonstrují úlohu centrálních faktorů při zpracování bolesti a poukazují na snížení tolerance bolesti u fibromyalgiků. https://www.tigis.cz/images/stories/Bolest/2014/03/03_votavova_bol_3-14.pdf 
 
Substance P (pain, bolesti) se uplatňuje ve vnímání bolesti – v míše je typická pro C vlákna, jež se umožňují právě vnímání bolestivých podnětů. Ve střevě vyvolává stahy hladké svaloviny. Mimo to má silné účinky na snižování krevního tlaku. https://cs.wikipedia.org/wiki/Substance_P
 
Lidé s FM mají významně nižší práh bolesti než lidé s chronickou bolestí.
 

Léčba chornické bolesti (kam FM spadá) má být léčena multidisciplinárně - algeziolog, neurolog, psychiatr, rehabilitační lékač a psycholog. 

Vyhledejte proto nejbližší Centrum bolesti.

 
Pacient má základní lidské právo, a to netrpět bolestí, a z toho vyplývající právo, aby tato bolest byla včas a odborně léčena. (Deklarace IASP o právech pacientů na adekvátní léčbu bolesti).

 

Pacient s FM má 7 druhů bolestí:

1) Hyperalgezie
 
 
2) Alodynie
 
 
3) Bolestivé Parestézie
 
 
4) Intenzivní bodavá bolest
 
5) Stěhovavá bolest
 
6) Pichlavá bolest
 
7) Stresové podněty - zvuk, světlo, dav aj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80% fibromyalgiků se na stupnici bolesti pohybuje od čísla 7 do čísla 10. 
60% si stěžuje na rozbolavělost. 91% pociťuje bolest v oblasti krku, 79% v oblasti boku, 50% udává bolest v jedné nebo v obou chodidlech.
 

Pokud bolest přetrvává 3 - 6 měsíců jedná se o Chronickou bolest.

 

Nejčastějšími chronickými bolestmi jsou vertebrogenní bolesti, a to hlavně v dolní části zad, bolest zad po operacích páteře, osteoartritida, revmatoidní artritida, osteoporóza, fibromyalgie, myofsciální syndrom a bolesti hlavy. Chronickou bolest doprovází poruchy spánku a chování, deprese, změny osobnosti, zhoršená kvalita života, sociální izolace, zácpa, ztráta zaměstnání, nebezpečí sebevraždy a poruchy libida. Rokyta 2009

 
 
Chronická bolest znamená pro pacienta zvýšení utrpení, zhoršení kvality života a omezení funkční kapacity.
 

Díky trvale zvýšené koncentraci glutamátu s následným influxem kalcia do neuronů má dopad nejen na funkční stav mozku. Pomocí MRI byly nalezena generalizovaná hypodenzita kůry mozkové a její ztenčení, tedy obraz stárnutí.

 
 
Analýzou bylo stanoveno, že stárnutí mozku se urychluje trojnásobně
 
 
 
 

Chronický bolestivý syndrom je považován za samostatné onemocnění se změnou osobnosti.

Takto postižený jedinec nemůže vykonávat kvalitně svou práci ani běžné denní činnosti. Je vyčleněn, nebo se sám vyčlení ze svého sociálního prostředí.

Chronická bolest vyčerpává organizmus, narušuje mechanizmus bolesti, přirozené analgezie, hojení a někdy i strukturu tkání, mechanizmy stresu, neurohumorální procesy, imunitu, metabolizmus a homeostázu (Janig,Levine, 2006). Narušuje i celkové afektivní ladění, postoj k sobě a hodnocení sebe, chování a vztahy k blízkým lidem. Např. komplexní regionální bolestivý syndrom, fibromyalgický syndrom, syndrom osobnosti trpící chronickou bolestí. PhDr. Petr Knotek, CSc. www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=5134&magazine_id=3

 
 

Chronická bolest je v mozku, ne v mysli.

 
 
Bolest je u FM původcem fibromlhy - potíže s kognitivními funkcemi.
 
 
 
Deprese a úzkost jsou typickým doprovodným příznakem u pacientů trpících chronickou bolestí.

Je nutné nacvičit relaxační a zvládací techniky pro odopoutání od bolesti. Je vhodné, aby každý pacient s chornickou bolestí byl vyšetřen psychologem a psychiatrem, jen tak je možné zajistit komplexní léčbu bolesti. Bolest a jak s ní zacházet, Richard Rokyta a kolektiv

Pychiatrická onemocnění např. depresivní porucha, úzkostná porucha, porucha osobnosti mají velmi často negativní vliv na vnímání bolesti. Deprsivní poruchy jsou provázené bolestí v 18-52%, oba stavy je však třeba  odlišit, nelze je chápat jako jednu chorobu. Při terapii je pak třeba léčit depresivní i bolestivou poruchu, zpravidla různými prostředky. https://www.tigis.cz/images/stories/Bolest/2014/03/03_votavova_bol_3-14.pdf

U pacientů s depresivní symptomatologií bylo zaznamenáno výrazně vyšší skórování bolesti na vizuální analogové škále, než u fibromyalgických pacientů  bez  depresí. Podíl na tom má snížení prahu bolesti u depresí, ale také tendence depresivních pacientů vnímat bolest více negativně a katastroficky. Tito nemocní bolest často definují jako příšernou a nesnesitelnou. Také vnímání stresových situací je u pacientů  s fibromyalgií  intenzivnější. Proto stresující životní situace  mohou být rizikovým faktorem  vzniku  depresivní  symptomatologie. (Aguglia,  A.,  Salvi,   Maina,   Rossetto, & Aguglia, E., 2011)

 
Jediná metoda, která objektivně prokazuje existenci chronické bolesti, je funkční nukleární magnetická rezonance ukazující vyšší aktivaci kůry v oblasti SII, insuly a zadní části gyrus cingulatus při vyvolávání wind-up

 (en.wikipedia.org/wiki/Pain_wind-up) 

 
 
 
Pokud má člověk s vysokým prahem bolesti nějaké onemocnění, jeho diagnostika se prodlužuje.
 

 

Pro dlouhodobé posuzování průběhu bolestí je vhodné, aby si pacient vedl Kalendář léčby bolesti nebo Deník bolesti.

K pokroku může dojít pouze u pacientů kteří aktivně pracují na zlepšní svého zdravotního stavu a své životní situace.
 

 

Fibromyalgie představuje horší zdravotní postižení než Chronický bolestivý stav. Vyžaduje vyšší náklady na léčbu.

Fibromyalgický pacient má velkou zdravotní zátěž se současným výskytem více nemocí, sníženou produktvitu.

https://medicalxpress.com/news/2015-05-higher-disease-burden-patients-fibromyalgia.html

Léčba chronické bolesti

U silné chronické bolesti si klademe postupné cíle:

  1. zajištění klidného spánku
  2. odstranění nebo zmírnění bolesti při tělesném klidu
  3. odstranění nebo zmírnění bolesti pří tělesné aktivitě

Konečným cílem léčby chronické bolesti je odstranění či výrazné zmírnění bolesti a dosažení co nejlepší kvality života nemocného.

www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pece-o-pacienta/lecba-bolesti-1/informace-pro-nemocne-trpici-dlouhodobou-bolesti/

 

Existuje vztah mezi zhoršením bolestí a gynekologickou operací. 

Autoimunitní, endokrinní a gynekologické onemocnění se vyskytují častěji u žen s FM, než u žen s chronickou bolestí. 

chronicfatigue.about.com/od/Research/fl/Fibromyalgia-Tied-to-Hysterectomy-Gynecologic-Disease.htm?utm_content=20150918&utm_medium=email&utm_source=exp_nl&utm_campaign=list_chronicfatigue&utm_term=list_chronicfatigue

 

Nalezen nový mechanizmus odpovědný za rozvoj chronické bolesti

www.europapress.es/salud/investigacion-00669/noticia-hallan-nuevo-mecanismo-responsable-cronificacion-dolor-20121009110221.html

Studie neurálních oscilací u pacientů s FM potvrdila, že thalamokortikální arytmie se podílí na chronické bolesti

fibromyalgianewstoday.com/2016/05/16/fibromyalgia-might-be-caused-by-disturbed-rhythmicity-of-brain-waves/

 

Bolest prsou u FM

Mastalgie - bolest v krajině prsní žlázy bez patologické příčiny, mastodynie je u FM natolik běžná, že by mohla být potenciálním syndromem fibromyalgie. 
 
 
Hladiny prozánětlivých cytokinů IL-1, IL-6, IL-8 a TNF nemají žádný příspěvek k svalové bolesti u pacientů FM.
 

 

Psychologické aspekty chronické bolesti - PhDr. Petr Knotek, CSc.

Oddělení klinické psychologie a Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů, FN Motol, Praha.

www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=5134&magazine_id=3

Proč se u některých lidí rozvine chronická bolest

Studie ukázala, že lidé s chronickou bolestí ztrácí šedou hmotu, což znamená, že mají méně neuronů, které jsou nezbytné pro komunikaci mezi oblastmi mozku. www.emaxhealth.com/1020/why-some-people-develop-chronic-pain-it%E2%80%99s-all-head

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Opioidy

12.04.2011 14:30
K léčbě opioidy je indikován nemocný, jehož kvalita života je chronickou bolestí výrazně alterována.   Rozhodující je intenzita bolesti, ne její původ.   Chronická opioidní léčba je u vybraných a pravidelně sledovaných pacientů s chronickou bolestí účinným farmakoterapeutickým postupem....

Nový lék na léčbu silné chronické bolesti YANTIL retard

15.05.2011 14:48
  V lednu byl zaregistrován v ČR přípravek Yantil retard - obsahová látka tapentadol. Zatím nemá stanovenou cenu ani úhradu ze zdrav. pojištění. To se stanovuje ve správním řízení a to trvá dost dlouho. Je to lék proti bolesti nového typu. Využívá se v něm dvojí mechanismus ovlivnění...

Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů

04.12.2010 17:03
Fakultní nemocnice v Motole, INFO-LINKA: 224 435 587 od 14.00 do 19.00 hod. Pracoviště se zabývá léčením chronické bolesti onkologického i neonkologického původu, ve své lůžkové části hospitalizuje zvláště závažné případy. Na péči se podílí kmenový multidisciplinární tým s víceoborovým zaměřením...
Záznamy: 35 - 37 ze 37
<< 1 | 2 | 3

Strach z opiátů a závislosti vede velmi často k zanedbání analgetické léčby.

U chronických bolestí je nedostatečná analgezie hrubou chybou, která může pacientovi zcela minimalizovat kvalitu života a společenské uplatnění.
Léčba analgetik má být zvláště zkraje doplněna o antidepresiva. I ty mají za úkol snížit bolest, zlepšit psychickou pohodu. 
 
Nevysvětlitelná bolest ruky a potíže s udržením předmětů, příznak FM
Ruce příliš fyzicky nezatěžujte, omezte psaní, pozor na polohu paží při spánku. Negativní vliv mají změny počasí a prostředí.  Zvolte vhodný typ masáže a rukavic. Pomáhá i Epsomská sůl, jóga, cičení. www.fightfibromyalgia.net/continuous-hand-pain-a-constituent-for-fibromyalgia/

Bolest ramene a omezený pohyb paže

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Bolest a praxe všímavosti

oupat-cibuli.wz.cz/bolest-a-praxe-vsimavosti.html

Bolest třísel

cs.medixa.org/priznaky/bolest-trisel

 
English (auto-detected) » Hungarian
 
Dorzalgie - bolesti zad

Diagnóza M54 https://en.wikipedia.org/wiki/Dorsalgia

VAS

Vertebrogenní algický syndrom - bolest v různých oblastech páteře s omezením pohyblivosti páteřního úseku, s neurologickou symptomatikou nebo bez ní. www.wikiskripta.eu/index.phptebrogenn%C3%AD_algick%C3%BD_syndrom

 

Bolest lze chápat jako varující mechanismus před poškozením, ale je i průvodním jevem tohoto poškození, zranění.

Léčba bolesti by měla být přizpůsobená stavu základního onemocnění, měla by být kontinuální, kompaktní. Neměly by se vyskytovat opakované změny terapie a nepromyšlené zásahy do léčby. Pacient potřebuje jasný obraz o plánu, včetně srozumitelných vysvětlení každé změny léčby. Nevysvětlené a náhlé změny vyvolávají nedůvěru pacienta v léčebný tým. Kontinuita léčby je proto velmi důležitá. Při zahájení léčby je vhodné řídit se doporučením WHO, tedy použít WHO Leader.

www.zdn.cz/clanek/sestra/bolest-fyziologie-faze-a-lecba-464377

 

Ten, kdo příliš myslí na svoji bolest, příliš sleduje své zdravotní potíže je na tom hůře než ten, kdo se od své bolesti a zdravotních potíží dokáže odpoutat pomocí svých koníčků (Distrakce), které dovoluje jeho zdravotní stav. 

Např. film, muzika, četba, malování, šití, hry na PC. Také mazlíčci, děti a kontakt s rodinou nebo přáteli odvedou vaši pozornost od vašich zdravotních potíží. 

www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pece-o-pacienta/lecba-bolesti-1/informace-pro-nemocne-trpici-dlouhodobou-bolesti/

Podle některých vědeckých studií je vnímání bolesti dáno pouze genetickou výbavou. Gen SCN9A se podílí na tvorbě sodíkových kanálů v nervových buňkách, které přenášejí nervové vzruchy do mozku. Pokud dojde k mutaci tohoto genu, ovlivní se i funkce sodíkových kanálů. Porucha tohoto genu způsobuje snadné otevírání Na+ kanálů nebo jejich trvalé otevření. Lidé s touto poruchou vnímají bolest více.

bolest-a-dalsi-priznaky.zdrave.cz/prah-bolesti/

72% pacientů s FM trápí bolest zad

28% žen s chronickou bolestí zad má i FM.

www.fmnetnews.com/latest-news/how-back-pain-affects-fibromyalgia

Zvýšené hladiny MEAP u fibromyalgie

- práh bolesti byl významně nižší ve skupině fibromyalgie, než u chronické bolesti...

painmedicinenews.com/ViewArticle.aspx?d=Clinical+Pain+Medicine&d_id=82&i=February+2005&i_id=115&a_id=4234

 

10 výrobků, které zmírní fibromyalgickou bolest

www.health.com/health/m/gallery/0,,20327048,00.html

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Který článek páteře způsobuje určitý zdravotní problém:

www.chiroone.net/why_chiropractic/index.html