Dle statistik téměř u poloviny pacientů s fibromyalgií dochází díky jejich celkovému zdravotnímu stavu k středně těžkému či těžkému zdravotnímu postižení a u 10% je přítomno vážné zdravotní postižení.

 

  • 52% lidí s fibromyalgií nemoc omezeuje jejich kariéru.

  • 54% uvedlo, že fibromyalgie jim brání v odchodu do práce více než 10x do roka.

  • 20% uvedlo, že zaměstnání nezvládá nebo jen velmi zřídka.

  • 34% připouští, že nejsou schopni pracovat a vydělávat.

  • 30% přišlo o práci díky svému onemocnění.

 

Invalidita vzniká tehdy, pokud z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (déle než 1 rok) nastal pokles pracovní schopnosti nejméně o 35 %.

Posudkový lékař postupuje dle Vyhlášky o posuzování invalidity, jejíž součástí jsou diagnózy s procentní mírou poklesu pracovní schopnosti. 359_2009_1.pdf (6,5 MB) či www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-359.

Diagnózy ani procenta se nesčítají, je třeba žádat na tu svou diagnózu u níž je v procentech největší pokles pracovní schopnosti.

 

Procentní míry poklesu pracovní schopnosti jsou uvedeny v příloze k vyhlášce v  patnácti kapitolách, členěných podle jednotlivých skupin zdravotních postižení. V příloze jsou uvedena nejčastější zdravotní postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, která se vyskytují v populaci v České  republice a mají nejčastěji dopad na pracovní schopnost. Pokud zdravotní postižení, které bylo u pojištěnce prokázáno není citováno přímo v právním předpise, stanoví se míra poklesu pracovní schopnosti podle takového zdravotního postižení, které je s ním nejvíce srovnatelné. Jde zejména o srovnatelnost z hlediska příčiny, charakteru, rozsahu a tíže funkčních poruch a srovnatelnost dopadu na pracovní schopnost. V konkrétních položkách zdravotních postižení jsou uvedeny obvyklé/průměrné míry poklesu pracovní schopnosti v procentech, které provázejí  zdravotní postižení a příslušný rozsah funkční poruchy. pos_sluzba.pdf (1 MB)

 

3  Fibromyalgie - Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí lokální nález s přítomností bolesti při palpaci alespoň 11 z 18 fibromyalgických bodů, mimokloubní příznaky – ztuhlost, chronická únava, pocit vyčerpanosti, bolesti hlavy, poruchy spánku a dopad zjištěného stavu na celkovou výkonnost.


3a  lokální nález bez celkových příznaků,
zachována schopnost zvládat běžné zatížení 5–10 %

3b  lokální nález s celkovými příznaky,
pokles výkonu při středním zatížení 15–25 %

   (jiné podbody nejsou..)

 
Posudkový lékař pacientce řekl: fibromyalgií trpí málo lidí a proto jde o onemocnění málo známé, na které se invalidní důchod nevztahuje...

Pokud si posudkový lékaři myslí, že výskyt v populaci až 10% je málo, pak už chápu proč na ní není ID

 

Diskuze na téma Invalidní důchod pro fibromyalgii v InvAréně:

Mám fibromyalgii. Posudkář mi nechce přiznat ID

www.invarena.cz/?p=15491

Jaká je šance, že by lidé s fibromyalgií mohli získat invalidní důchod?

www.invarena.cz/?p=15658

Trpíte méně známou nemocí a nemáte ID? Boj za přiznání trvá léta

www.invarena.cz/?p=15723

 

Invalidní důchod fibromyalgikům bude uznán až tehdy pokud odborná lékařská veřejnost si u MPSV ČR vyargumentuje potřebu zvýšení procentuelního ohodnocení.

 

Apelujte tudíž na své lékaře, aby nám byly nápomocni v našem boji!

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Při invailiditě III.st. se může pobírat podpora v nezaměstnanosti

04.02.2014 13:56
Spousta lidí si myslí, že člověk v invalidním důchodě nemůže pracovat a z toho důvodu nebude ani zapsán do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadě práce, tím pádem nebude moci ani pobírat podporu v nezaměstnanosti. Tvrdí to i spoustu internetových zdrojů. Skutečnost je však zcela jiná „Základní...

Poskytování nemocenského poživatelům invalidních důchodů

02.02.2014 11:01
Pobírání invalidního důchodu samo o sobě nezakládá nárok na dávky nemocenského pojištění. Je-li však vedle něj současně vykonáváno zaměstnání či jiná činnost zakládající účast na nemocenském pojištění, nárok na dávky nemocenského pojištění při splnění stanovených podmínek vznikne. Pobírání...

Posuzování invalidity

02.02.2014 10:44
Proces posuzování invalidity, i když vychází a staví na odborných lékařských znalostech, je právně regulován, a to ustanovením § 26, § 39 a § 42 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Jednou z...

Zvýšení či snížení horní hranice míry poklesu pracovní schopnosti o 10 procentních bodů

02.11.2013 12:27
§ 3 (1) V případě, že příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce je více zdravotních postižení a v důsledku působení těchto zdravotních postižení je pokles pracovní schopnosti pojištěnce větší, než odpovídá horní hranici míry poklesu pracovní schopnosti určené podle rozhodující...

Veškeré informace o Invalidním důchodu

24.10.2011 19:37
Invalidní důchod Dávka důchodového pojištění. nárok na invalidní důchod vzniká tehdy, pokud pojištěnec nedosáhl věku 65 let a stal se invalidním a získal potřebnou dobu pojištění.   Podmínky nároku na invalidní důchod: dosažení věku méně než 65 let být invalidní a získat potřebnou...
Záznamy: 1 - 5 ze 6
1 | 2 >>
Výši invalidního důchodu pozitivně ovlivňuje tzv. dopočtená doba

https://p12.helpnet.cz/aktualne/vysi-invalidniho-duchodu-pozitivne-ovlivnuje-tzv-dopoctena-doba

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Rozsah pracovní činnosti při posuzování ID

https://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1401-informace-c-54-2015-rozsah-pracovni-cinnosti-pri-posuzovani-id.html

 

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

DŮLEŽITÉ:

Náhradní doby pojištění

03.02.2013 15:20
Náhradní doba pojištění je období, ve kterém se neodvádí žádné pojistné, přesto se tyto doby započítávají do potřebných let pojištění pro důchod. A to v případě, že doba pojištění trvala alespoň jeden rok. Náhradních dob je devět. V celém rozsahu se pro stanovení výše důchodu započítává...

Náležitosti posudku o invaliditě

05.09.2012 17:15
Posudek o invaliditě obsahuje:    a)   označení orgánu sociálního zabezpečení, který posoudil zdravotní stav a  pracovní  schopnost  pojištěnce,  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení a titul příslušného lékaře a jeho podpis a razítko tohoto...

Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb.

07.09.2012 10:52
15. kapitol členěných podle jednotlivých skupin zdravotních postižení v konkrétních položkách zdravotních postižení, uvádí „obvyklé /průměrné“ míry poklesu pracovní schopnosti v procentech, které provázejí zdravotní postižení a příslušný  rozsah funkční poruchy.  V případě některých...

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav

01.09.2012 21:53
Zákon č.155/1995  Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů § 26 Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje zdravotní  stav,  který  omezuje  tělesné,  smyslové ...

Individuální pracovní schopnost

02.09.2012 14:01
Každý  pojištěnec  má  svoji  „individuální pracovní schopnost“, která se během jeho života mění, a to nejen v souvislosti se změnami  jeho zdravotního stavu (pozitivními i negativními), ale také se změnami v důsledku věku, vzdělání, zkušeností a znalostí, zejména...

Určování poklesu pracovní schopnosti

02.09.2012 14:15
Při určování poklesu pracovní schopnosti se vychází ze zdravotního stavu pojištěnce doloženého výsledky funkčních vyšetření; přitom se bere v úvahu,         a)  zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní...

Procentní míry poklesu pracovní schopnosti

05.09.2012 15:56
Vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity) § 1 Procentní míry poklesu pracovní schopnosti (1) Procentní míry...

Způsob zhodnocení a využití zachované pracovní schopnosti u invalidity I. a II. stupně

05.09.2012 16:39
V případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 69 % se stanoví, zda je pojištěnec schopen: a) vykonávat po vzniku invalidity prvního nebo druhého stupně výdělečnou činnost jen 1. s podstatně menšími nároky na tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti, 2. s podstatně menšími...

Invalidní důchod v mimořádných případech

02.09.2012 15:00
Na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně má nárok též osoba, která dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území České republiky a je invalidní pro invaliditu třetího stupně, jestliže tato invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojištění...

Posudková služba

13.02.2011 21:53
Posudkoví lékaři na OSSZ při zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídkách posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost občanů, konkrétně: plnou invaliditu a částečnou invaliditu, dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte a neschopnost občana vykonávat z důvodu tohoto...

Kontakty na posudkové služby:

13.02.2011 21:50
Odbor posudkové služby v Praze (Ministerstvo práce a sociálních věcí) Podskalská 19, 120 00 Praha 2 tel.: 950 194 784 fax: 950 193 548 datová schránka: 8v2d4ta Odbor posudkové služby v Českých Budějovicích (Ministerstvo práce a sociálních věcí) Klavíkova 7, 370 21 České Budějovice tel.: 950...

Plná moc při podání žádosti o ID

13.02.2011 20:03
    Z jejího textu musí být zřejmé, že byla udělena k podání žádosti o důchod. Protože zmocněnec musí za žadatele uvést a podepsat některá zásadní prohlášení a sdělení (například o výchově nezletilých dětí, o pobírání dávek nemocenského, o dobách odpracovaných od ukončení povinné školní...

Dopočtená doba

13.02.2011 20:18
Dopočtenou dobou je doba od vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku. Pro účely stanovení dopočtené doby se však nebere v úvahu skutečný důchodový věk pojištěnce, ale důchodový věk stanovený podle ust. § 32 zdp (důchodový věk blíže vysvětlen u starobního důchodu) pro ženy...
Záznamy: 1 - 13 ze 17
1 | 2 >>
Metodika u zaměstnávání osob v III.st ID tvrdí, že „Pokud by se tyto osoby zapojily do pravidelných pracovních aktivit v rozsahu poloviny běžné pracovní doby, a tyto aktivity trvaly po celou dobu od předchozího posouzení zdravotního stavu do kontrolní lékařské prohlídky (tj. minimálně jeden rok), mohlo by při kontrolní lékařské prohlídce dojít ke snížení stupně invalidity ze třetího (s neschopností výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek) na druhý…
Jak zahýbá rozpočtem rodiny, když se živitel stane invalidou

finance.idnes.cz/jak-spravne-nastavit-zivotni-pojistku-d9c-/poj.aspx?c=A160528_145738_poj_frp