Dle statistik téměř u poloviny pacientů s fibromyalgií dochází díky jejich celkovému zdravotnímu stavu k středně těžkému či těžkému zdravotnímu postižení a u 10% je přítomno vážné zdravotní postižení.

 

  • 52% lidí s fibromyalgií nemoc omezeuje jejich kariéru.

  • 54% uvedlo, že fibromyalgie jim brání v odchodu do práce více než 10x do roka.

  • 20% uvedlo, že zaměstnání nezvládá nebo jen velmi zřídka.

  • 34% připouští, že nejsou schopni pracovat a vydělávat.

  • 30% přišlo o práci díky svému onemocnění.

 

Invalidita vzniká tehdy, pokud z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (déle než 1 rok) nastal pokles pracovní schopnosti nejméně o 35 %.

Posudkový lékař postupuje dle Vyhlášky o posuzování invalidity, jejíž součástí jsou diagnózy s procentní mírou poklesu pracovní schopnosti. 359_2009_1.pdf (6,5 MB) či www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-359.

Diagnózy ani procenta se nesčítají, je třeba žádat na tu svou diagnózu u níž je v procentech největší pokles pracovní schopnosti.

 

Procentní míry poklesu pracovní schopnosti jsou uvedeny v příloze k vyhlášce v  patnácti kapitolách, členěných podle jednotlivých skupin zdravotních postižení. V příloze jsou uvedena nejčastější zdravotní postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, která se vyskytují v populaci v České  republice a mají nejčastěji dopad na pracovní schopnost. Pokud zdravotní postižení, které bylo u pojištěnce prokázáno není citováno přímo v právním předpise, stanoví se míra poklesu pracovní schopnosti podle takového zdravotního postižení, které je s ním nejvíce srovnatelné. Jde zejména o srovnatelnost z hlediska příčiny, charakteru, rozsahu a tíže funkčních poruch a srovnatelnost dopadu na pracovní schopnost. V konkrétních položkách zdravotních postižení jsou uvedeny obvyklé/průměrné míry poklesu pracovní schopnosti v procentech, které provázejí  zdravotní postižení a příslušný rozsah funkční poruchy. pos_sluzba.pdf (1 MB)

 

3  Fibromyalgie - Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí lokální nález s přítomností bolesti při palpaci alespoň 11 z 18 fibromyalgických bodů, mimokloubní příznaky – ztuhlost, chronická únava, pocit vyčerpanosti, bolesti hlavy, poruchy spánku a dopad zjištěného stavu na celkovou výkonnost.


3a  lokální nález bez celkových příznaků,
zachována schopnost zvládat běžné zatížení 5–10 %

3b  lokální nález s celkovými příznaky,
pokles výkonu při středním zatížení 15–25 %

   (jiné podbody nejsou..)

 
Posudkový lékař pacientce řekl: fibromyalgií trpí málo lidí a proto jde o onemocnění málo známé, na které se invalidní důchod nevztahuje...

Pokud si posudkový lékaři myslí, že výskyt v populaci až 10% je málo, pak už chápu proč na ní není ID

 

Diskuze na téma Invalidní důchod pro fibromyalgii v InvAréně:

Mám fibromyalgii. Posudkář mi nechce přiznat ID

www.invarena.cz/?p=15491

Jaká je šance, že by lidé s fibromyalgií mohli získat invalidní důchod?

www.invarena.cz/?p=15658

Trpíte méně známou nemocí a nemáte ID? Boj za přiznání trvá léta

www.invarena.cz/?p=15723

 

Invalidní důchod fibromyalgikům bude uznán až tehdy pokud odborná lékařská veřejnost si u MPSV ČR vyargumentuje potřebu zvýšení procentuelního ohodnocení.

 

Apelujte tudíž na své lékaře, aby nám byly nápomocni v našem boji!

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Při invailiditě III.st. se může pobírat podpora v nezaměstnanosti

04.02.2014 13:56
Spousta lidí si myslí, že člověk v invalidním důchodě nemůže pracovat a z toho důvodu nebude ani zapsán do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadě práce, tím pádem nebude moci ani pobírat podporu v nezaměstnanosti. Tvrdí to i spoustu internetových zdrojů. Skutečnost je však zcela jiná „Základní...

Poskytování nemocenského poživatelům invalidních důchodů

02.02.2014 11:01
Pobírání invalidního důchodu samo o sobě nezakládá nárok na dávky nemocenského pojištění. Je-li však vedle něj současně vykonáváno zaměstnání či jiná činnost zakládající účast na nemocenském pojištění, nárok na dávky nemocenského pojištění při splnění stanovených podmínek vznikne. Pobírání...

Posuzování invalidity

02.02.2014 10:44
Proces posuzování invalidity, i když vychází a staví na odborných lékařských znalostech, je právně regulován, a to ustanovením § 26, § 39 a § 42 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Jednou z...

Zvýšení či snížení horní hranice míry poklesu pracovní schopnosti o 10 procentních bodů

02.11.2013 12:27
§ 3 (1) V případě, že příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce je více zdravotních postižení a v důsledku působení těchto zdravotních postižení je pokles pracovní schopnosti pojištěnce větší, než odpovídá horní hranici míry poklesu pracovní schopnosti určené podle rozhodující...

Veškeré informace o Invalidním důchodu

24.10.2011 19:37
Invalidní důchod Dávka důchodového pojištění. nárok na invalidní důchod vzniká tehdy, pokud pojištěnec nedosáhl věku 65 let a stal se invalidním a získal potřebnou dobu pojištění.   Podmínky nároku na invalidní důchod: dosažení věku méně než 65 let být invalidní a získat potřebnou...
Záznamy: 1 - 5 ze 6
1 | 2 >>
Výši invalidního důchodu pozitivně ovlivňuje tzv. dopočtená doba

https://p12.helpnet.cz/aktualne/vysi-invalidniho-duchodu-pozitivne-ovlivnuje-tzv-dopoctena-doba

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Rozsah pracovní činnosti při posuzování ID

https://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1401-informace-c-54-2015-rozsah-pracovni-cinnosti-pri-posuzovani-id.html

 

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

DŮLEŽITÉ:

Sankce

14.02.2011 19:12
Pokud se nepodrobíte vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření, ačkoli jste k tomu byli vyzváni orgánem sociálního zabezpečení, může vám být výplata dávky z důchodového pojištění zastavena, pokud jste byli ve výzvě na tento následek upozorněni. Dále jste povinni na výzvu orgánu...

Nesouhlas s posudkem

13.02.2011 22:05
Posudky o zdravotním stavu nejsou rozhodnutími a nelze proti nim podávat opravné prostředky. Posudky slouží jako podklad orgánu, který podle zákona rozhoduje o dávce nebo službě. Posouzení zdravotního stavu vždy vyžádá orgán, který o dávce nebo službě rozhoduje. V případě nesouhlasu s rozhodnutím...

Písemná námitka

14.02.2011 19:08
Proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení (ČSSZ/ Ministerstva obrany/ Ministerstva vnitra/ Ministerstva spravedlnosti) ve věcech důchodového pojištění lze od 1. 1. 2010 jako řádný opravný prostředek podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení. Námitky musí obsahovat...

Invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

13.02.2011 20:16
V případě pojištěnce staršího 38 let se tedy nejdříve zjišťuje splnění podmínky 5 let v posledních 10 letech před vznikem invalidity, pokud tato podmínka splněna není, tak se zjišťuje splnění podmínky získání 10 let v posledních 20 letech před vznikem invalidity, a není-li splněna ani tato...
Záznamy: 14 - 17 ze 17
<< 1 | 2
Metodika u zaměstnávání osob v III.st ID tvrdí, že „Pokud by se tyto osoby zapojily do pravidelných pracovních aktivit v rozsahu poloviny běžné pracovní doby, a tyto aktivity trvaly po celou dobu od předchozího posouzení zdravotního stavu do kontrolní lékařské prohlídky (tj. minimálně jeden rok), mohlo by při kontrolní lékařské prohlídce dojít ke snížení stupně invalidity ze třetího (s neschopností výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek) na druhý…
Jak zahýbá rozpočtem rodiny, když se živitel stane invalidou

finance.idnes.cz/jak-spravne-nastavit-zivotni-pojistku-d9c-/poj.aspx?c=A160528_145738_poj_frp