Průkaz osoby se zdravotním postižením TP, ZTP, ZTP/P 

MIMOŘÁDNÉ VÝHODY

Průkaz OZP

02.05.2019 18:35
Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu https://www.facebook.com/fibromyalgik/photos/a.762146857453873/841306322871259/?type=3&theater, které podstatně...

Za co neplatí majité aut se ZTP a ZTP/P

01.01.2016 17:16
Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P mohou být osvobozeni od tzv. eko-daně při koupi staršího motorového vozidla. Pro uplatnění osvobození od tohoto poplatku je však důležité, aby držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P byl v technickém průkazu vozidla zapsán jako jeho provozovatel. Držitelé průkazu ZTP či...

Posuzování zdravotního stavu pro účely průkazu osoby se zdravotním postižením

02.02.2014 10:18
Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Nárok na průkaz...

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb.

01.02.2014 07:41
Zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením 1. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni středně těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace lze považovat...

Průkaz osoby se zdravotním postižením

01.01.2014 22:32
Průkaz osoby se zdravotním postižením nahradí průkaz mimořádných výhod osvědčujících stupeň zanikajícího institutu „mimořádné výhody“. Existující papírové kartičky TP, ZTP a ZTP/P budou nahrazeny průkazem osoby se zdravotním postižením, který zažité zkratky přebírá. Ačkoli je institut...

Příspěvek na mobilitu

01.01.2014 00:00
Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, jež je určena osobě starší jednoho roku: která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P přiznaného po 1. lednu 2014 nebo která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace nebo které byly přiznány mimořádné...
Záznamy: 1 - 6 ze 13
1 | 2 | 3 >>

Nárok na příspěvek na mobilitu je vázán přímo na nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P. 

 

Kompenzační pomůcky:

Příspěvek na zvláštní pomůcku

01.12.2017 21:16
  Je jednou z dávek určených osobám se zdravotním postižením ke zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování. Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové...

Posuzování zdravotního stavu pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku

02.02.2014 10:10
Pro účely řízení o příspěvku na zvláštní pomůcku se posuzuje zdravotní stav v souladu s § 9 odst.1 až 4 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zde je vymezen dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a...

Podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku

01.01.2014 11:10
Náleží osobě, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, těžké sluchové postižení nebo těžké zrakové postižení. Nárok na příspěvek na motorové vozidlo nebo zádržní systém má ten, kdo má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou či hlubokou mentální retardaci. Okruh...

Zdravotní stav vylučující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku (kontraindikace)

14.09.2012 09:01
a) duševní poruchy, poruchy chování a poruchy intelektu se závažnou poruchou, s narušením rozpoznávacích a ovládacích schopností, stavy závislosti na návykové látce nebo návykových látkách, způsobují-li nemožnost užívání pomůcky,   Výklad Z důvodů výše uvedených duševních poruch a...

Povinnosti žadatele o dávku

13.09.2012 11:20
Žadatel o dávku je povinen podrobit se vyšetření zdravotního stavu lékařem plnícím  úkoly okresní správy sociálního zabezpečení, popřípadě lékařem  určeným Českou správou sociálního zabezpečení, podrobit se vyšetření zdravotního stavu ve zdravotnickém zařízení určeném okresní správou...

Příloha k zákonu č. 329/2011 Sb.

13.09.2012 11:28
Zdravotní  postižení  odůvodňující  přiznání  příspěvku  na  zvláštní  pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání I. Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku 1. Za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí se...
Záznamy: 1 - 6 ze 6