Změny v systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením od 1. 1. 2018
 

Úřad práce ČR plní úkoly v oblastech:

portal.mpsv.cz/upcr

Důležité informace o zaměstnávání OZP

www.praceprozp.cz/zamestnavani-ozp

Dříve se u zdravotně postižených vydávali rekomandace, co zdravotně postižený nemůže vykonávat, dnes vykonávanou práci schvaluje lékař závodní preventivní péči nebo praktický lékař.

Ten by měl na základě diagnózy zaměstnance určit, zda konkrétní práci může vykonávat či nikoli.

 

Práce je důležitou podmínkou důstojné existence člověka,

přináší  nejen materiální prospěch,

ale současně dává pocit seberealizace a společenské užitečnosti.

Vřazuje člověka do řádu sociálních vztahů,

uspokojuje jeho potřeby ctižádosti,

sebeuplatnění a sebeúcty. 

 

Největším problémem v zaměstnávání OZP jsou bariéry. Ne v podobě schodů, výtahů, nesplněných standardů staviteli. Největší bariéry jsou v lidech. Nízká, resp. nulová informovanost zaměstnavatelů, ale i spoluobčanů o životě a potřebách osob se zdravotním postižením

https://vozickar.com/jak-se-zije-v-irsku-finsku-a-u-nas/

 

Lidem se zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce.

Pracovní rehabilitace -

souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní spojené. Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace.

Příprava k práci -

zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo na základě dohody s úřadem práce. Příprava k práci může být prováděna s podporou asistenta. Tato příprava trvá nejdéle 24 měsíců.

Specializované rekvalifikační kurzy -

jsou uskutečňovány za stejných podmínek jako ostatní rekvalifikace.

 

Aktuální informace:

www.mpsv.cz/cs/8#zozp

K 1. listopadu 2017 vešla v účinnost novela zákona o specifických zdravotních službách (373/2011 Sb.)

Týká se např. pracovnělékařských služeb - vstupní lékařská prohlídka, lékařské prohlídky pro zaměstnance, vzdání se práva na přezkum aj.

www.sagit.cz/info/sb17202

Příspěvek na podnikání pro rok 2018: až 163.320,– Kč 

Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti, zjednodušeně nazýván též příspěvek na podnikání, je jednorázová finanční výpomoc určená uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce a rozhodli se začít podnikat. https://www.prispevky.cz/nezamestnani/prispevek-na-podnikani

Stránky mladé ženy s FM jenž si chce vydělávat psaním

https://fibromyalgiaexperiment.com/

 

Jen život plný práce a odpovědnosti zajišťuje mozku ochranu před depresemi, úzkostmi, vztekem a apatií.

Jak zvládat a řídit problémové zaměstnance

Autor: Laurence Miller 2009

Na str. 159 V kapitole NEMOCNÍ A UNAVENÍ je uveden FM a Chronický únavový syndrom.

Je zde napsáno vysvětlení pro zaměstnance co bolest obnáší a jak s pracovníky jednat.

Autor je cizinec..

Přední strana obálky

https://www.grada.cz/jak-zvladat-a-ridit-problemove-zamestnance_5690/kniha/katalog/listovani/

ŽÁDOST O PRACOVNÍ REHABILITACI

formulare.mpsv.cz/okprace/cs/form/edit.jsp?FN=PrRe150623805&CMD=EditForm&SSID=i6W1rJgQz~cj~2wll0VD_eRmnpHlHPFE

STATUS OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A JEHO PROKAZOVÁNÍ

ozp_status.pdf (54,4 kB)

 ZÁKLADNÍ POUČENÍ ÚČASTNÍKA PRACOVNÍ REHABILITACE

PUPrRe100101891.pdf (41,9 kB)

INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZIC

www.istp.cz/

VAŠE PROFESE

https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/ipsys

Problémem pro osoby se zdravotním postižením není jen existence diagnózy, ale i neznalost, jak s ní žít a jaké zaměstnání s ní vykonávat. 
Zaměstnavatelé jsou na tom stejně.
Ve většině případů raději ani nepřijmou člověka s postižením do pracovního poměru z obavy, že na pracovní úkol nebude stačit..

Zaměstnávání OZP

Chráněný trh práce

01.05.2018 13:38
Chráněný trh práce je tvořen zaměstnavateli, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců a se kterými Úřad práce uzavřel písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Dohoda o uznání zaměstnavatele se uzavírá v...

Osoby zdravotně znevýhodněné

02.02.2015 18:19
Od nového roku je opět zavedena kategorie osob zdravotně znevýhodněných Zaměstnavatelé zaměstnávající v pracovním poměru více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců na chráněných pracovních místech budou moci za 1. kalendářní čtvrtletí 2015 požádat o poskytnutí...

Zřízená společensky účelná pracovní místa, Vyhrazená společensky účelná pracovní místa

01.01.2014 15:52
Zřízená společensky účelná pracovní místa Zaměstnavatel může získat příspěvek na zřízení místa pro zdravotně postiženého uchazeče, kterého přijal do pracovního poměru z evidence ÚP ČR. Příspěvek firma dostává na pořízení vybavení, které potřebuje pro vytvoření místa.   Vyhrazená společensky...

Rekvalifikace

01.01.2014 14:54
Jednou z  forem pracovní rehabilitace jsou specializované rekvalifi kační kurzy pro osoby se zdravotním postižením. Po dobu konání těchto kurzů náleží dotyčnému (pokud nepobírá dávky nemocenského pojištění, starobní důchod nebo mzdu nebo náhradu mzdy), podpora při rekvalifi kaci, a to i v...

Příprava k práci

01.01.2014 14:41
Formou přípravy k práci je osoba se zdravotním postižením zapracovávána na vhodné pracovní místo. Získá znalosti, dovednosti a návyky nutné pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.   Příprava k  práci může trvat nejdéle 24 měsíců a provádí se: • na pracovištích...

Zcela mimořádné podmínky

05.09.2012 16:52
Zcela mimořádnými podmínkami, za nichž je pojištěnec schopen výdělečné činnosti v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %, se rozumí zásadní úprava pracovních podmínek, pořízení a využívání zvláštního vybavení pracoviště, zvláštní úpravy stávajících strojů, nástrojů, používání...

NAŘÍZENÍ VLÁDY, kterým se provádí zákoník práce NV č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah JINÝCH DŮLEŽITÝCH OSOBNÍCH PŘEKÁŽEK V PRÁCI

01.08.2012 08:29
  Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci  1. Vyšetření nebo ošetření a) PRACOVNÍ VOLNO S NÁHRADOU MZDY nebo platu se poskytne NA NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU, bylo-li VYŠETŘENÍ NEBO OŠETŘENÍ provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní...

Zaměstnavatelé jsou povinni - ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

01.08.2012 08:27
  ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI § 72… (2) Příprava k práci osoby se zdravotním postižením se provádí a) na pracovištích jejího zaměstnavatele INDIVIDUÁLNĚ PŘIZPŮSOBENÝCH ZDRAVOTNÍMU STAVU TÉTO OSOBY; PŘÍPRAVA K PRÁCI MŮŽE BÝT PROVÁDĚNA S PODPOROU ASISTENTA, § 80 Zaměstnavatelé jsou povinni a)...

Zákon č. 262/2006 Sb., ZÁKONÍK PRÁCE myslí i na osoby se zdravotním postižením

01.08.2012 08:23
§ 103 (5) Zaměstnavatel je povinen pro zaměstnance, který je osobou se ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, ZAJIŠŤOVAT NA SVŮJ NÁKLAD TECHNICKÝMI A ORGANIZAČNÍMI OPATŘENÍMI, ZEJMÉNA POTŘEBNOU ÚPRAVU PRACOVNÍCH PODMÍNEK, ÚPRAVU PRACOVIŠŤ, zřízení chráněných pracovních míst , zaškolení nebo zaučení těchto...

KDO JE OSOBA SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

12.02.2011 19:08
Definice osob se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, definuje osoby se zdravotním postižením, kterým je poskytována zvýšená ochrana na trhu...

Job club

13.02.2011 16:30
Je poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat jeho účastníky k  uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání. V jaké formě Job club probíhá? formou opakovaných skupinových setkávání...

PRACOVNÍ REHABILITACE

01.01.2014 00:00
  Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením. Uskutečňuje se na základě Individuálního plánu pracovní rehabilitace, který v  součinnosti s  osobou se zdravotním postižením sestavuje ÚP ČR....

ERGODIAGNOSTIKA

12.02.2011 20:59
proces vyšetření pracovního potenciálu člověka s disabilitou. Jde o metodou, při které se používají vyšetření a testovací metody. Velmi úzce propojuje práci lékaře, sestry, fyzioterapeuta, ergoterapeuta, logopeda, speciálního pedagoga, psychologa a sociálního pracovníka. Dalšími členy...

POVINOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ

12.02.2011 19:19
  Každá firma, jež má v pracovním poměru více než 25 zaměstnanců, musí podle zákona zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu, který činí 4 %. Uvedenou povinnost mohou zaměstnavatelé plnit třemi rovnocennými způsoby nebo jejich...

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁNÍ

12.02.2011 20:49
Podporované zaměstnání je časově omezená služba na dobu dvou, příp. tří let spočívající v individuální a flexibilní podpoře lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním na trhu práce a jejich zaměstnavatelů. Je určená lidem, kteří chtějí získat a udržet si placené zaměstnání v běžném pracovním...
Záznamy: 1 - 15 ze 15