• Žádosti o dávku státní sociální podpory, o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou, o dávky osobám zdravotně postiženým a o příspěvek na péči se podávají na příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR.
  • Rozhodnutí vydává Úřad práce ČR.

K jednání s lékařem LPS ČSSZ je nutné mít k dispozici:

  • platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas,
  • případně doklad o trvání pracovní neschopnosti.

 

Pokud se příjemce dávky nebo žadatel o její přiznání nepodrobí ve věcech důchodového pojištění lékařskému vyšetření, může mu být zastavena výplata důchodu podmíněného dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo může být přerušeno řízení o žádosti o dávku.

 

Ve věcech nemocenského pojištění lze za závažné porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, nebo pokud pojištěnec neodevzdá při ukončení dočasné pracovní neschopnosti rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, uložit pokutu do 20 000 Kč. 

 

Náhradu mzdy bude zaměstnavatel od ledna 2014 vyplácet opět jen po dobu 14 dnů

www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/nahradu-mzdy-bude-zamestnavatel-od-ledna-vyplacet-opet-jen-po-dobu-14-dnu.htm

 

Nepříznivý zdravotní stav

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014

02.02.2014 10:24
Pro účely pojistných a nepojistných sociálních systémů provádějí posuzování zdravotního stavu okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“), takové posouzení může provádět podle zákona pouze lékař. Vypracované posudky tvoří podklady pro rozhodování příslušného správního orgánu. O dávkách...

Posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění

02.02.2014 10:58
Posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění v souladu s § 53 zákona č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o nemocenském pojištění“) zahrnuje: 1. posuzování dočasné pracovní neschopnosti, 2. posuzování pracovní schopnosti po uplynutí...

Proti verdiktu posudkového lékaře bude možné odvolání

03.02.2013 17:53
O zařazení člověka mezi zdravotně znevýhodněné osoby rozhodovaly v minulých letech úřady práce na základě zprávy posudkového lékaře. Rozhodnutí bylo důležité jak pro žadatele, tak pro firmy, jimž zaměstnávání zdravotně znevýhodněných přinášelo například úlevy na daních. Kvůli napadenému ustanovení...

Zdravotní postižení

02.09.2012 14:42
Za zdravotní postižení se považuje soubor všech funkčních poruch, které s ním souvisejí. Tzn., že při posuzování poklesu pracovní schopnosti se vychází nejen z etiopatogeneze stavu (tj. jaký patologický proces, jakým způsobem a které systémy či orgány poškodil), ale hodnotí se také stav...

Posudek o zdravotním stavu

19.02.2012 20:19
musí vycházet ze spolehlivě zjištěného zdravotního stavu posuzovaného občana a musí odpovídat posudkovým kritériím, která jsou uvedena v příslušných právních předpisech. Při posuzování posudkový orgán vychází zejména z nálezu ošetřujícího lékaře, výsledků funkčních vyšetření a popřípadě...

Lhůty pro posouzení zdravotního stavu

14.02.2011 21:51
Lékaři posudkové služby České správy sociálního zabezpečení - LPS ČSSZ vypracovávají posudky pro systémy důchodového a nemocenského pojištění, pro účely sociální péče, státní sociální podpory, sociálních služeb, hmotné nouze a zaměstnanosti. Obecná lhůta pro vydání posudku je 45 dnů, jestliže...

POSUDKOVÁ PÉČE A LÉKAŘSKÉ POSUDKY, PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY, POSUZOVÁNÍ NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-373/zneni-20171101

Byla vám zanedbaná péče?    Posudek lékaře vás poškodil?    Chcete se domoci svých práv?

 

Seznam soudních znalců v oboru zdravotnictví:

https://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm.

 

Ve vyhledávacím formuláři si můžete vybrat v jakém oboru chcete, aby znalec pracoval, vybrat jeho specializaci a kraj z jakého má být.

Formulář Vám nalezne znalce, kteří vyhovují Vašemu zadání, po kliknutí na jméno se Vám objeví přímo kontakt. 

 

Právní předpisy

° Zákon č. 48/1997 Sb.,

o veřejném zdravotním pojištění

 

° Zákon č. 20/1966 Sb.,

o péči o zdraví lidu

Stížnosti

Pokud jste nespokojeni s chováním lékaře nebo jeho přístupem, považujete podávané informace za nekvalitní, nebo máte dokonce podezření na zanedbání povinné péče, případně pochybení při operacích, můžete si na dané pochybení stěžovat.
Nejlepší je vyřešit problém přímo s dotyčným lékařem  či jeho nadřízeným.

 

Pokud to nejde nebo to k ničemu nevede, lze stížnost podat:

  • vedoucímu zdravotnického zařízení (např. ředitel nemocnice),
  • zřizovateli zdravotnického zařízení (krajskému úřadu nebo v případě fakultních nemocnic a většiny psychiatrických léčeben ministerstvu zdravotnictví),
  • orgánu státní správy, který zdravotnické zařízení registroval (krajské úřady, Magistrát hlavního města Prahy – pokud se jedná o nestátní zařízení),
  • České lékařské komoře nebo České stomatologické komoře (pouze pokud se stížnost týká lékaře; typicky v případech porušení profesní etiky),
  • zdravotní pojišťovně.

Stížnost nesmí být anonymní, měla by obsahovat dostatek informací pro její vyřízení příslušným orgánem. Jedná-li se o složitější situaci, je často vhodné nejprve si vyžádat kopii zdravotnické dokumentace a poradit se s odborníkem. Uvedené stížnosti je možné kombinovat.

Vzor stiznosti.pdf (49,6 kB)

Sociálně právní informace

Kompetence lékařské posudkové služby v nepojistných sociálních systémech

14.09.2012 20:46
Přijetím zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,  zákona č. 366/2011 Sb.,  kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve...

Návštěva lékaře či doprovod blízké osoby k němu

09.07.2012 07:40
K lékaři musí čas od času každý. A někdy to nejde jinak než v pracovní době. Pamatuje na to i zákoník práce a navazující předpisy. Vyčíslují, na jakou dobu vás musí zaměstnavatel uvolnit kvůli návštěvě lékaře (nejen vaší, ale i člověka, který je na vás závislý) a kolik z ní musí...

Odškodné za špatnou diagnózu a užívání nevhodných léků

23.03.2011 15:56
  Březen 2011 – mění se posuzování nároků pacientů v ČR na odškodné.   Zásadní případ, který změnil soudní praxi: Žena 40 let brala nevhodný lék na onemocnění, kterým vůbec netrpěla. V roce 1962, jí bylastanovena nesprávně diagnóza - myastenický syndrom. Musela dlouhodobě užívat...

S čím ombudsman může pomoci a s čím ne

13.02.2011 22:20
Může pomoci: Když nesouhlasíte s rozhodnutím nebo postupem úřadu Když je úřad nečinný – tj. nevydal rozhodnutí ve stanovené lhůtě, nezahájil řízení apod. Když si myslíte, že jste měl být účastníkem řízení, ale nepřizvali vás k němu Když se domníváte, že se úřad nebo úředník k vám...

Mediace: mimosoudní řešení sporů

13.02.2011 22:27
Mediace je způsob řešení problému například mezi pacientem a nemocnicí, při němž bude na rozdíl od veřejného soudního řízení zachována důvěrnost projednávaných informací. Mediace probíhá za účasti mediátora - prostředníka, který je nestrannou a nezaujatou osobou a má za úkol pomoci oběma stranám...
Záznamy: 6 - 10 ze 11
<< 1 | 2 | 3 >>

Léky u nichž se nesmí řídit motorová vozidla a obsluhovat žádné stroje

Zejména ne na začátku opioidní léčby a při zvyšování dávek. Obvyklá praxe je, že pacientům se při stabilní dávce opioidu a absenci nežádoucích účinků povoluje řízení motorových vozidel. Zde však narážíme na legislativní problém, protože:

ze zákona je zakázáno řízení motorových vozidel pod vlivem omamných a návykových látek

  • Pacienti s opioidní medikací by měli v případě podstoupení testu na přítomnost drog výsledek pozitivní.
  • Z těchto důvodů je vhodné pacienty vybavit potvrzením o užívání opioidu z léčebného důvodu.

Studenti často nevědí, že sociální pojištění za ně stát platí jen po dobu šesti let vysokoškolského studia. Když začnou studovat v 18 a studium se protáhne, od 24 let musejí platit sami. Pokud vznikne dluh musíte jej doplatit. https://www.invarena.cz/?p=21181

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Parkovací karta v EU

 
Detect language » Hungarian
 

www.euroskop.cz/gallery/71/21475-parkovaci_karta.pdf

 
Detect l