Výsledky FIM - test funkční míry nezávislosti prokázal, že pacienti s FM potřebují pomoc druhé osoby v mnoha oblastech života, mají sníženou kvalitu života. 

Potřebují pomoci např. v oblastech péče, osobní hygieny, koupání, stravování, oblékání, toalety. Přesuny z lůžka, na WC, do sprchy, po schodech atd. Mají problémy s kognitivním porozuměním, pamětí, sociální interakcí a vyjadřováním.

Pro uznání závislosti v příslušné základní životní potřebě musí existovat příčinná souvislost mezi poruchou funkčních schopností z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a pozbytím schopnosti zvládat základní životní potřebu v přijatelném standardu. Schopnost osoby zvládat základní životní potřeby se hodnotí v přirozeném sociálním prostředí a s ohledem na věk posuzované osoby.

 

 • 108/2006 Sb. ZÁKON o sociálních službách
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách 
 • Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2006 Sb.b - Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-505

 

Příspěvek na péči:

Je určen těm, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb. Nárok na příspěvek na péči má osoba starší jednoho roku. Příjemce si z  něj hradí pomoc, kterou mu může podle jeho rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost (ta se neposuzuje u osob do 18 let).

 

Při stanovení stupně závislosti vychází okresní správa sociálního zabezpečení:

 • ze zdravotního stavu člověka doloženého nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb,

 • z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb dotyčného,

 • popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a

 • z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

 
Zákon rozeznává 4. stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou.

O příspěvek je možné požádat na krajské pobočce Úřadu práce ČR, v jejímž spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt.

Pro posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby dle § 9 zákona

(kompletně nový model posuzovaní LPS – 10 ucelených úkonů v oblasti každodenního života)

 • Mobilita 
 • Orientace 
 • Komunikace 
 • Stravování 
 • Oblékání a obouvání 
 • Tělesná hygiena 
 • Výkon fyziologické potřeby 
 • Péče o zdraví 
 • Osobní aktivity 
 • Péče o domácnost

fibromyalgik.webnode.cz/news/vymezeni-schopnosti-zvladat-zakladni-zivotni-potreby-/

Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve:

 • stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři základní životní potřeby,
 • stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb,
 • stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb,
 • stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve:

 • stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby,
 • stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb,
 • stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb,
 • stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby.

Posuzování stupně závislosti pro účely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby

05.09.2016 08:13
Novelizace od 1.9. 2016 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby     a) Mobilita     Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat     1. vstávání...

Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti

09.09.2012 09:57
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, Okresní správy sociálního zabezpečení posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost fyzických osob pro účely sociálního zabezpečení  a pro účely poskytnutí dávek a mimořádných výhod...
Záznamy: 1 - 2 ze 8
1 | 2 | 3 | 4 >>

DŮLEŽITÉ:

Jak podat správní žalobu u příspěvku na péči?

01.06.2018 17:48
Pokud neuspějete se svým odvoláním proti rozhodnutí o příspěvku na péči, můžete podat správní žalobu, případně podat svou žádost znovu, nejlépe s určitým časovým odstupem a novými lékařskými zprávami. Správní žalobu tedy můžete podat až po vyčerpání řádných opravných prostředků (odvolání). V...

Posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči

02.02.2014 11:04
Příspěvek na péči se poskytuje v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Zákonem č. 366/2011Sb., který novelizoval zákon o sociálních službách, byl s účinností od...

Změna nároku na příspěvek při lázeňské či nemocniční péči

03.03.2014 17:09
Nárok na příspěvek na péči nemáte v případě, že je vám po celý kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu (neplatí pro domovy osob se zdravotním postižením). V takovém případě by vám za tento měsíc příspěvek na péči nenáležel (nikdy...

Zvýšení příspěvku na péči o 2 000Kč

01.01.2014 16:57
Příspěvek na péči se zvyšuje o částku 2 000 Kč měsíčně, a to v případě splnění podmínek jednoho ze dvou následujících důvodů: 1. z důvodu nízkého příjmu oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných, a to nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči...

Prokazování příspěvku na péči jako příjmu, danění

03.03.2014 17:12
Příspěvek na péči se nepovažuje za příjem pro účely zákona o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů). Výplata příspěvku na péči tedy neovlivní výši takových dávek, jako je přídavek na dítě nebo příspěvek na bydlení. Příspěvek na péči...

Asistent sociální péče

08.03.2012 16:43
    Péči o osoby závislé na péči jiné fyzické osoby mohou podle zákona o sociálních službách poskytovat profesionální poskytovatelé sociálních služeb, osoby blízké nebo asistent sociální péče. Asistent sociální péče je jinou fyzickou osobou než osobou blízkou, která může...

Pojištění pečující osoby, Důchod pečujících osob

03.03.2014 17:22
Pojištění pečující osoby Nárok na úhradu zdravotního pojištění vzniká podle zákona č. 48/1997, § 7, odst. 1, písm. g) a na sociální pojištění (resp. započtení doby péče do doby důchodového pojištění) podle zákona č. 155/1995 Sb., § 5, odst. 1, písm. s). Sociální pojištění jako takové hrazeno státem...

Příspěvek na péči v roce 2013

01.01.2013 20:32
Nově je možné pobírat současně rodičovský příspěvek a příspěvek na péči. Příspěvek na mobilitu budou dostávat – v případech hodných zvláštního zřetele – i lidé, kteří využívají pobytové sociální služby. Rovněž se o 2 000 Kč zvýší příspěvek na péči pro nezaopatřené dítě ve věku 4 až 7 let, kterému...

Co lze platit z Pnp, kontrola využití, informace pro pečující

07.03.2012 13:57
Na co je příspěvek určen Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které...

Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby od 1.1.2012

19.02.2012 18:18
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2006 Sb.   a) Mobilita: Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň...
Záznamy: 1 - 10 ze 14
1 | 2 >>