Lékařské tajemství

Povinností každého zdravotnického pracovníka je zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v přímé souvislosti s výkonem zdravotnického povolání.

Mlčenlivost musí být zachována jak o skutečnostech medicínského tak nemedicínského charakteru.

Lékař ani ostatní zdravotnický personál nesmí poskytovat informace o diagnóze, o léčebných postupech či o rodině.

Povinnost mlčet je časově neomezená.

To mimo jiné znamená, že například zdravotní sestra musí lékařské tajemství zachovávat, i když už jako zdravotní sestra nepracuje.

 

Zdravotnický pracovník není povinnou mlčenlivostí vázán v těchto případech:

  • pokud pacient souhlasí s poskytnutím informací,

  • pokud dojde ke zproštění povinnosti nadřízeným orgánem (ministerstvo zdravotnictví nebo Česká lékařská komora) v důležitém veřejném zájmu,

  • pokud zvláštní právní předpis stanoví ohlašovací povinnost (např. trestní zákon - § 186 neoznámení trestného činu).

 

Časová dostupnost péče a čekací lhůty: Dvanáct rad pro pojištěnce

www.zdravotnipojistenci.cz/article/TZ_dostupnost

Důležité:

Práva pacienta

03.05.2019 02:12
Léčba fibromyalgického syndromu má probíhat pomocí multidisciplinárního týmu, ve kterém jsou přítomni odborní lékaři, které pacient potřebuje k léčbě všech svých symptomů. Nejdůležitějším členem tohoto týmu, je dobře informovaný pacient. Pacient, který je dobře obeznámen se svou diagnózou, zná...

Informace o zdravotním stavu pacienta a o navržených zdravotních službách

02.05.2019 22:16
Víte, že váš lékař je povinen vás informovat, tak, aby to bylo pro vás srozumitelné o vašem zdravotním stavu, zkonzultovat s vámi léčbu, předem upozornit na možné doplatky v lékárně, odpovědět na všechny vaše dotazy ohledně svého zdravotního stavu, pojišťovna vám uhradí konzultaci u odborníka u...

Povinnosti pacienta a jiných osob

02.05.2019 19:52
Mimo toho, že pacient má svá práva má také své povinnosti např. dodržovat léčbu jenž mu lékař stanovil, informovat pravdivě lékaře o svém zdravotním stavu, léčbě kterou užívá, dbát o své zdraví, chodit na preventivní prohlídky atd. Práva a povinnosti pacientů je oblast zdravotnictví, která si...

Přístup ke zdravotnické dokumentaci

14.09.2012 21:14
Pacient má právo znát informace, které obsahuje zdravotnická dokumentace vedená o jeho léčbě. Může do dokumentace nahlédnout nebo si vyžádat její kopii. Nahlížení do dokumentace je možné po domluvě se zdravotníky a v jejich...

Dříve vyslovené přání

14.09.2012 20:59
 (1) Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit (dále jen „dříve vyslovené...
Záznamy: 1 - 5 ze 7
1 | 2 >>

Zdravotnictví

Dočasná pracovní neschopnost

01.05.2014 20:07
Upozornění pro pacienty Do ordinace praktických lékařů se velmi často dostavují pacienti pro ošetření u jiného lékaře nebo v některé z nemocnic pouze pro doklad o pracovní neschopnosti ("neschopenku"). Často jde dokonce o zcela absurdní situace, např. pacient po ošetření zlomeniny s "nechodící"...

Úkony placené z veřejného zdravotního pojištění

08.02.2013 12:15
Vyhláška č. 467/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.   Pojišťovna lékaři proplácí i např. Ošetření handicapovaného pacienta při klinickém vyšetření, Minimální...

Platba za telefon s lékařem

08.02.2013 11:52
Výkon telefonické konzultace pacienta s lékařem je definován platnou právní úpravou, vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Touto vyhláškou je určen kód, název i obsah výkonu, jeho časový limit (tento by měl...

Desatero komunikace s pacienty s pohybovým postižením

06.01.2013 12:07
Zdravotnický pracovník komunikuje při zjišťování anamnézy zásadně s pacientem s pohybovým postižením a nikoliv s jeho případným doprovodem. Při nezbytné manipulaci s pacientem (uložení na lůžko aj.) mu vysvětlíme, co konkrétně potřebujeme, a požádáme jej, aby nám říkal, jak máme...

Přeshraniční zdravotní péče 

Je péče o pacienty členských státu EU v jiné zemi než v té, v které je pacient/ka pojištěný/á. Pacienti často vyhledávají tuto péči mimo svůj stát, není-li specifická péče dostupná, je-li péče v jiném státě lepší, či na doporučení lékaře. Směrnice o přeshraniční zdravotní péči (2011/24/EU) je zásadní část legislativy EU, která přímo ovlivňuje životy lidí se zdravotním postižením a lidí s chronickými chorobami, kteří by mohli hledat zdravotní péči v jiném členském státě EU. 

Pracovní neschopnost

https://www.cssz.cz/cz/lekarska-posudkova-sluzba/cinnost/informace-pro-osetrujici-lekare-zakon-c-187-2006-sb-o-nemocenskem-pojisteni.htm

 
Detect language » Hungarian
 
Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb

www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-307