Daňové a poplatkové úlevy pro ZTP a ZTP/P

15.02.2011 18:32

a) osvobození od daně ze staveb podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, § 9

Od daně ze staveb jsou osvobozeny:
a) obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá a jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému bydlení,
b) stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá a jsou držiteli průkazu ZTP, a stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví držitelů průkazu ZTP/P.

b) úleva na dani z příjmu podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, § 35ba
Základ daně lze snížit u zdravotně postižených o tyto částky:
- 23 640,- Kč na poplatníka,
- 24 840,- Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000,-Kč; je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně - průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840,- Kč na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání. U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů,
- 2 520,- Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu částečného invalidního důchodu a starobního důchodu,
- 5 040,- Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu III. stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je plně invalidní, zanikl-li nárok na plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu plného invalidního důchodu a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní,
- 16 140,- Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P,

c) poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků podle zákona č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých dalších zákonů, § 37e
Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

d) správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb.
Položka č. 5
a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu - 30,- Kč za každý podpis nebo razítko.
Od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P). Tuto výhodu poskytuje i Hospodářská komora ČR.
Výhoda neplatí v případě, že si podpis nebo listinu necháte ověřit u notáře nebo na pobočce České pošty.

Položka č.12
c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1 000,- Kč
d) Vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem - 1 000,- Kč
Od poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

Položka č.17
1. Vydání stavebního povolení
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty - 300,- Kč
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty - 1 000,- Kč
c) ke stavbě pro individuální rekreaci nebo stavbě zemědělské účelové stavby, nepřesahuje-li zastavěná plocha 70 m2 - 300,- Kč
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními - 300,- Kč
e) ke stavbě řadových garáží - 300,- Kč, 150,- Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 2 500,- Kč
f) ke změně stavby (nástavby, přístavby nebo stavební úpravy) uvedené v písmenech a) až e), ke stavbě studny, čistírny odpadních vod, přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v písmenech a) až e) - 300,- Kč
Od poplatku podle bodu 1 písmene f) této položky je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP a ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Položka č.26
a) Zápis do registru vozidel, jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly - 800,- Kč
f) Vydání řidičského průkazu - 50,- Kč
Od poplatků jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).
Osvobození od tohoto poplatku se vztahuje pouze na osobní automobil, nikoliv na čtyřkolku. (vychází ze zákona č. 56/2001 Sb., přílohy č.1)

Položka č.27
e) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole - 1 000,- Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

Položka č 36
a) Povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P) - poplatek tyto osoby nehradí.

e) poplatek za použití dálnice a rychlostní silnice
podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Od poplatku je osvobozen automobil přepravující těžce zdravotně postižené občany, kterým byly podle zvláštního právního předpisu přiznány výhody II. stupně (ZTP), s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně (ZTP/P), pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.

f) místní poplatky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- § 2 - poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, závislá a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod
- § 3 - poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají osoby nevidomé, závislé a držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci
- § 4 - poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené
- § 10 - poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města neplatí držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci

g) rozhlasové a televizní poplatky podle zákona č. 348/2005, o rozhlasových a televizních poplatcích
1) Od rozhlasového a televizního poplatku jsou osvobozeny
a) osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti,
(2) Od rozhlasového a televizního poplatku je dále osvobozena fyzická osoba,
a) jde-li o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima,
b) žije-li v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti.
Při zjišťování příjmů se postupuje podle zákona o životním a existenčním minimu.

h) slevy zemního plynu

Pro držitele průkazu ZTP/P nabízí společnost RWE slevu za odebraný zemní plyn ve výši 20 Kč/MWh (vč. DPH) dle aktuálního ceníku. Informujte se na pobočce plynárenské společnosti ve vašem kraji.Slevy na zemní plyn nejsou zaručeny závazným právním předpisem.

i) slevy elektrické energie

Pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a nebo osoby žijící s nimi ve společné domácnosti nabízí ČEZ slevu na odběr elektrické energie ve výši 120,- Kč bez DPH ročně.