Farmakoterapie FM

27.01.2011 17:22

K léčbě fibromyalgie byla na základě patofyziologických představ zkoušena léčiva z různých skupin s rozličnými výsledky a efektem.

Nejčastějšími zástupci jsou farmaka ze skupin antidepresiv, selektivních ineselektivních inhibitorů noradrenalinu, selektivních inhibitorů serotoninu, anxiolytik, inhibitorů MAO (monoaminooxidázy), antiepileptik, NSA (nesteroidních antirevmatik), ale ihypnotik, kortikoidů, amyorelaxancií.

Studie zroku 2004 prokázala, že 47,2 % ze 127 pacientů má problém pokračovat v předepsané léčbě.

Amitriptilin -

je prvním léčivem, jehož účinnost byla zkoumána a ověřena v klinických studiích. Nežádoucím účinkem léčby tímto preparátem může být suchost v ústech, což jej činí nevhodným u pacientů se Sjögrenovým syndromem.
Fluoxetin -
V randomizované dvojité slepé studii byl prokázán efekt kombinované léčby samitriptylinem při podávání 20mg fluoxetinu ráno a25mg amitriptylinu večer.

Dalšími skupinami léčiv, která jsou uvažována jako možná pro léčbu fibromyalgie, jsou inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu, inhibitory monoaminooxidázy a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu. Podstatou účinku je selektivní blokáda transportního mechanismu pro aminy. Inhibitory transportéru norepinefrinu tak díky tomuto působení mají analgetický efekt, který je dán zesílením noradrenergního přenosu. Vychází se z předpokladu, že toto inhibiční půobení funguje obdobným mechanismem, jako je tomu např. u neuropatické bolesti. Proto byla studována i antiepileptika, jmenovitě pregabalin.


Pregabalin -
byl dosud používán při léčbě parciálních záchvatů aneuropatické bolesti (neuropatie hlavně diabetické nebo ichronické radikulopatie). Na základě výsledků klinických studií byl v červnu roku 2007 americkým úřadem FDA (U.S. Food and Drug Administration) pregabalin schválen jako lék volby u fibromyalgie. Doporučeny jsou dávky 300mg a 450mg na den. Mezi nejčastěji popisované nežádoucí účinky patří závratě, ospalost, suchost vústech, nárůst tělesné hmotnosti, otoky rukou
a nohou.
Duolexitin -
V roce 2008 byl FDA schválen ve formě kapslí pro terapii fibromyalgie u dospělých. Schválení bylo založeno na výsledcích dvou provedených studií (dvojitě zaslepené randomizované studie), které hodnotily výsledky léčby upacientů s primární fibromyalgií. První studie, která trvala tři měsíce, se účastnilo 354 žen a ve druhé, trvající šest měsíců, bylo zařazeno 520 mužů a žen. Obě studie srovnávaly efekt duloxetinu v dávce 60mg a 120mg, ve druhé studii ještě i 20mg, v porovnání s placebem. Dle výsledků klinického výzkumu nepřineslo podávání vyšších dávek (120mg) duloxetinu ani v jedné studii významnější efekt než denní dávka
60mg. Proto je v této indikaci doporučena pro léčbu fibromyalgie dávka 60mg denně, zahajující dávka by měla být 30mg denně po dobu jednoho týdne. Nejčastěji pozorovaným nežádoucím účinkem je nauzea, sucho vústech, obstipace, snížení chuti k jídlu, somnolence nebo naopak agitace .

Milnacipran -
je selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu anoradrenalinu. Registrace látky v USA vtéto indikaci vycházela ze závěrů dvou klinických studií fáze III, které hodnotily efektivitu atolerabilitu léčiva. Zařazeno zde bylo 2084 pacientů s fibromyalgií, 1460 dostávalo milnacipran a 624 placebo. Milnacipran byl podáván vdávkách 100mg a200mg na den, v prvé studii po dobu šesti měsíců, ve druhé po dobu tří měsíců. Hodnocení pozitivního výsledku ve smyslu účinnosti bylo podmíněno klinicky významným zmírněním bolesti, celkovým zlepšením dle subjektivního hodnocení pacienta a zlepšením fyzických schopností. Léčivo bylo dobře
tolerováno, většina nežádoucích účinků byla mírné až střední intenzity, konkrétní závratě, návaly horka (flash), hyperhidróza, nauzea, obstipace, vomitus, tachykardie, dysurie.

 

Počet pacientů s tímto diagnostikovaným onemocněním v Evropě stoupá, proto byla vroce 2007 publikována doporučení (guidelines) EULAR (European League Against Rheumatism).

Jako doporučená léčiva se zde uvádějí tramadol, antidepresiva a antiepileptika.

Mezi vhodná antidepresiva jsou fiazeny:

amitriptylin, fluoxetin, duloxetin, moklobemid. Z antiepileptik je doporučován topisteron, pramipexol a pregabalin. Kortikoidy a silné opioidy doporučeny nejsou.

 

V Evropě není v současné době pro tuto klinickou jednotku registrována řádná farmakologická léčba.

EMEA a CHMP (Committee for Medicinal Products for Human) při posledních hodnoceních vroce 2008 – nedoporučily pregabalin ani duloxetin k registraci v této indikaci.

V březnu 2009 byly publikovány závěry otevřené klinické studie s intravenózní aplikací lidokainu. Celkem 23 pacientům byl vpûti sekvencích aplikován intravenózně 2% lidokain v infuzi v dávce 2–5mg/kg. V závěrečném hodnocení autoři konstatují, že infuzní podání lidokainu v uvedeném schématu je efektivní pro léčbu fibromyalgie (hodnoceno bylo FIQ skóre, VAS).