Zdravotní stav vylučující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku (kontraindikace)

14.09.2012 09:01

a) duševní poruchy, poruchy chování a poruchy intelektu se závažnou poruchou, s narušením rozpoznávacích a ovládacích schopností, stavy závislosti na návykové látce nebo návykových látkách, způsobují-li nemožnost užívání pomůcky,
 
Výklad
Z důvodů výše uvedených duševních poruch a závislostí osoba není schopna přímo bez zprostředkování (bez pomoci či dohledu jiné fyzické osoby) zvláštní pomůcku ovládat a využívat, tj. nemůže účelně využít benefit zvláštní pomůcky;  těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace však nejsou kontraindikací v případě příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla, neboť v tomto případě se jedná o jednu z indikací.  
 
b) hluchoněmost; tato kontraindikace platí jen ve vztahu k vodicímu psovi,  
 
Výklad
Hluchoněmost je chorobný stav způsobený ztrátou sluchu buď vrozenou, nebo získanou v časném dětství. Němota je přidruženým jevem a její příčinou je hluchota vzniklá před začátkem vývoje řeči. Hluchoněmý nemůže dávat psovi řečové povely.  
 
c) těžká polyvalentní alergie a alergie na zvířecí srst; tato kontraindikace platí jen ve vztahu k vodicímu psovi.
 
Výklad
 
Přítomnost psa ve výše uvedených případech by mohla vést ke zhoršení rozsahu a stupně alergie.  
 
 
pos_sluzba.pdf (1 MB)