Jak předcházet nežádoucím účinkům léčiv?

22.10.2010 21:44

Než se léčivé přípravky dostanou k nám, pacientům, musí projít schvalovacím řízením, které nazýváme registrace léčivého přípravku (udělení povolení k uvedení na trh).

V rámci tohoto procesu se hodnotí účinnost, bezpečnost a jakost léčivého přípravku. Léčiva jsou přísně kontrolována a testována na pacientech, jejichž počet je však omezený a nikdy neobsáhne celistvosti populace, která bude lék užívat po uvedení do praxe. Přestože jsou tedy na trh léky uváděny jako bezpečné a prověřené, v praxi může docházet v souvislosti s jejich podáním ke vzniku nežádoucích účinků, které je nutné neustále sledovat a vyhodnocovat. Kdo se věnuje sledování nežádoucích účinků v České republice? A co mám dělat, pokud mám podezření na nežádoucí účinek?

Obecně je možné říci, že každý lék může vyvolat nežádoucí účinek. Obor, který se detekcí, hodnocením, pochopením a prevencí nežádoucích účinků léků zabývá, se nazývá farmakovigilance. Cílem farmakovigilance je časné upozornění na možná rizika spojená s používáním léčivých přípravků. Oddělení farmakovigilance Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) proto shromažďuje informace o nežádoucích účincích od lékařů, lékárníků a dalších zdravotnických pracovníků, kteří mají zákonem danou povinnost SÚKL informovat o případných závažných či neočekávaných nežádoucích účincích.

Každé hlášení podezření na nežádoucí účinek SÚKL zaeviduje a přidělí mu světově unikátní číslo. Informace o případech ze všech hlášení poté vloží do databáze nežádoucích účinků České republiky, Evropské unie i Světové zdravotnické organizace, kde jsou pečlivě vyhodnocovány. Pokud se podaří prokázat nové riziko spojené s podáváním léčivého přípravku, SÚKL ve spolupráci s držitelem rozhodnutí o registraci přijímá veškerá dostupná opatření potřebná pro snížení nově zjištěného rizika, mezi něž patří například: změny textů provázejících léčivé přípravky tzv. příbalové letáky, omezení indikací pro použití léčivého přípravku či změna dávkování. V krajních případech, kdy převáží rizika spojená s léčbou nad jejich přínosem, může přistoupit SÚKL až k okamžitému stažení léku z trhu.

Pokud užíváte lék a zpozorujete u sebe závažný nežádoucí účinek, je nutné to neprodleně oznámit svému ošetřujícímu lékaři, který Vám lék předepsal.

Ošetřující lékař zná Váš zdravotní stav a rozhodne o tom, zda v léčbě pokračovat nebo ji nahradit jinou. O výskytu nežádoucích účinků je tedy v prvé řadě důležité hovořit se zdravotnickým personálem, který poté podává hlášení na SÚKL. Česká republika také jako jedna ze čtyř prvních zemí Evropské unie umožnila přímo pacientům hlásit podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím Informačního portálu pro veřejnost SÚKL (www.leky.sukl.cz). V levém sloupci stránky je kolonka „Potřebuji“, kde stačí navolit „…nahlásit nežádoucí účinek léku“ a vyplnit příslušný formulář. Před samotným hlášením je však vždy nutné o výskytu nežádoucího účinku informovat svého ošetřujícího lékaře, jehož jméno musí být ve formuláři vyplněno.

Pokud užíváte více léků najednou nebo chodíte k více lékařům najednou, je bezpodmínečně nutné každého z nich informovat o své stávající léčbě, resp. lécích, které již užíváte. Platí pravidlo, že čím více léků užíváte, tím většímu riziku vzniku nežádoucích účinků se vystavujete. Nepodceňujte proto toto nebezpečí a vždy svému lékaři, příp. lékárníkovi sdělte, které léky již užíváte.