Malé dávky inhalovaného cannabisu signifikantně zlepšují neuropatickou bolest

01.06.2013 13:11
15. 5. 2013 MUDr. Marek Hakl, Ph.D., Centrum pro léčbu bolesti ARK, LF MU a FN u sv. Anny v Brně

 

Wilsey B.¹, Marcotte T.², Deutsch R.², Gouaux R.³, Sakai S.³

¹ VA Northern California Health Care System, and Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of California, Davis Medical Center, Sacramento, California
² Department of Psychiatry, University of California, San Diego, California
³ Department of Anesthesiology and Pain Medicine, University of California, Davis Medical Center, Sacramento, California

The Journal of Pain, Vol 14, No 2 (February), 2013: 136–148

 

Autoři provedli dvojitě slepou placebem kontrolovanou studii hodnotící analgetický efekt inhalovaného   cannabisu   v   nízké,   střední   a   placebo   koncentraci.   Výsledky   porovnávali   s publikovaným efektem standardní antineuropatické léčby. Cannabis pro účely studie byl vypěstován na Univezitě Missisippi pod dohledem NIDA (National Institute on Drug Abuse). Dobrovolníci ke studii byli vybíráni pomocí inzerátu a před vstupem do studie podstoupil každý dobrovolník testovací první dávku cannabisu k vyloučení závažných psychoaktivních nežádoucích účinků. Pacienti s výraznými depresivními projevy po užití testovací dávky nebyli do studie zařazeni.

Do studie bylo zařazeno 39 pacientů s centrální nebo periferní neuropatickou bolestí. Všichni zařazení pacienti podstoupili  standardizovanou  proceduru  inhalace  střední  (3,53 %),  nízké (1,29 %) nebo   placebo   dávky   cannabisu.  Mezi  jednotlivými  aplikacemi  byl  interval minimálně  3 a maximálně 14 dnů. Inhalace  byla  prováděna  pomocí  obličejové  masky  a  vaku  s inhalovanou látkou.

Základním sledovacím kritériem byla intenzita bolesti, sledovaná na vizuální analogové škále, dále výskyt psychoaktivních nežádoucích účinků a ovlivnění kognitivních funkcí.

Do studie se přihlásilo 59 pacientů, 20 z nich však nebylo zařazeno pro nesplnění vstupních kritérií (11 z „různých“ důvodů, 9 po lékařském a laboratorním vyšetření). Do studie vstoupilo 39 pacientů, žádný pacient v průběhu sledování účast ve studii předčasně neukončil. Průměrný věk pacientů byl 50 roků, převažovali muži (28) nad ženami (11). Průměrná doba trvání neuropatické bolesti byla 9 roků (nejméně 6 měsíců, nejvíce 43 roků). Nejčastěji zastoupenými diagnózami byly KRBS, diabetická polyneuropatie a postherpetická neuralgie.

Výsledky sledování neprokázaly významný rozdíl v analgetickém účinku cannabisu v obou „aktivních“ skupinách. Pacienti při inhalaci nízké a střední dávky cannabisu udávali 30% zlepšení bolesti oproti inhalaci placeba. Analgetické účinky obou koncentrací účinné látky byly totožné, rozdíly mezi různě koncentrovanými aplikacemi byly zejména v ovlivnění kognitivních funkcí. Pacienti při vyšší koncentraci cannabisu (3,53 %) dosahovali horších výsledků v učení a paměti oproti stavu po užití nižší koncentrace. Na druhou stranu nebyl prokázán statisticky významný rozdíl v ovlivnění kognitivních funkcí při porovnání placebové inhalace a inhalace nízké koncentrace (1,29 %) účinné látky. Mírně negativní ovlivnění u pacientů s nízkou koncentrací bylo prokázáno pouze u motorických dovedností dominantní ruky, zde paradoxně dosahovali lepších výsledků pacienti po inhalaci vyšší koncentrace.

V závěru autoři udávají, že nízce koncentrovaný inhalovaný cannabis dosahuje obdobných analgetických účinků, jaké jsou udávány u „tradiční“ farmakoterapie neuropatické bolesti.