Pojištění pečující osoby, Důchod pečujících osob

03.03.2014 17:22

Pojištění pečující osoby
Nárok na úhradu zdravotního pojištění vzniká podle zákona č. 48/1997, § 7, odst. 1, písm. g) a na sociální pojištění (resp. započtení doby péče do doby důchodového pojištění) podle zákona č. 155/1995 Sb., § 5, odst. 1, písm. s).
Sociální pojištění jako takové hrazeno státem není, doba péče se však v případě, že pečujete o závislou osobu, které náleží příspěvek na péči II. - IV. stupně, nebo o závislou osobu, které náleží příspěvek na péči I. stupně a která je mladší 10 let, započítává jako náhradní doba důchodového pojištění (tzn. jako odpracované roky pro nárok na invalidní nebo starobní důchod).
Nárok na započtení doby péče má však pouze pečující osoba, která pokytuje péči v největším rozsahu a zároveň se jedná o osobu blízkou, nebo se závislou osobou žije ve společné domácnosti.
Pokud je závislá osoba dlouhodobě mimo domov ve zdravotnickém zařízení (nemocnice, lázně, ...), započítává se doba péče jako náhradní doba důchodvého pojištění pouze v případě, že doba pobytu závislé osoby mimo domov nepřekročí 90 dní nepřetržitě nebo 120 dní v průběhu celého roku. Přesáhne-li délka umístění závislé osoby ve zdravotnickém zařízení některou z výše uvedených dob, považuje se osoba za osobu pečující v období prvních 90, resp. 120 kalendářních dnů pouze v případě, že v tomto období závislou osobu v zařízení pravidelně navštěvovala a a dle vyjádření tohoto zařízení se osobně podílela na péči o závislou osobu. (uvedené informace vyplývají z vyjádření ČSSZ).
!!!POZOR!!! Aby Vám byla doba péče započtena jako náhradní doba důchodového pojištění, je třeba o poskytování péče osobě závislé informovat OSSZ, pod kterou spadáte dle místa bydliště, a to nejpozději do dvou let od ukončení poskytování péče (nebo při podání žádosti o důchod, pokud žádost podáváte ještě před ukončením péče) !!!POZOR!!!
Zdravotní pojištění je za pečující osobu hrazeno státem v případě, že pečuje o závislou osobu, které náleží příspěvek na péči II. - IV. stupně, nebo pečuje o závislou osobu, které náleží příspěvek na péči I. stupně a která je mladší 10 let.
Zdravotní pojištění je hrazeno za všechny osoby, které jsou v žádosti o příspěvek na péči uvedeny jako osoby pečující. Není však hrazeno v době, kdy byla závislé osobě výplata příspěvku na péči zastavena.


Důchod pečujících osob
Zákon č. 306/2008 Sb., kterým se novelizuje zákon o důchodovém pojištění, přinesl od 1.7.2009 změnu v důchodech pečujících osob.
U osob pečujících déle než 15 let se provede tzv. srovnávací výpočet, prakticky tedy dva typy výpočtu výše dávky:
a) Období celé péče se považuje za dobu vyloučenou a operuje se pouze s příjmy z výdělečné činnosti, kterých pečovatel dosahoval před a po výkonu péče. Tyto příjmy se zprůměrují pouze na období, ve kterých jich bylo opravdu dosahováno, období péče se vyloučí, a to včetně případných přivýdělků, které zde pečovatel získal.
b) Do období výkonu péče po roce 2006 se dosadí jako "fiktivní příjem" celá částka příspěvku na péči, která je poskytovaná opečovávané osobě na základě zákona o sociálních službách (i kdyby z ní pečující osoba dostávala třeba jen část), a do let před rokem 2007, kdy se příspěvek na péči ještě nevyplácel, částka 96 000,-Kč vynásobená příslušným koeficientem, a tento "fiktivní příjem" se přičte k případným přivýdělkům. Pečující osobě se po provedení těchto dvou výpočtů přizná výměra důchodu v té výši, která pro něj vyjde výhodněji.

Pokud péče netrvala alespoň výše zmíněných 15 let, je možnost zažádat si při podání žádosti o starobní či invalidní důchod alespoň o vyloučení doby péče - to je výhodné zejména v případě, že pečující osoba dosahovala v době péče nízkých nebo nulových výdělků - vyloučením doby péče dojde k tomu, že tyto nízké výdělky nebudou při výpočtu důchodu zohledněny a celkový výdělek se nebude rozpočítávat i na vyloučenou dobu. I v případě, že si necháte dobu péče (resp. výdělky z této doby) vyloučit, bude Vám doba péče započtena jako náhradní doba důchodového pojištění (tedy odpracované roky).

ligavozick.skynet.cz/ip/prispevky.php?oblast=9000095

 

 
English (auto-detected) » Hungarian