Posudek o zdravotním stavu

19.02.2012 20:19
musí vycházet ze spolehlivě zjištěného zdravotního stavu posuzovaného občana a musí odpovídat posudkovým kritériím, která jsou uvedena v příslušných právních předpisech. Při posuzování posudkový orgán vychází zejména z nálezu ošetřujícího lékaře, výsledků funkčních vyšetření a popřípadě výsledku vlastního vyšetření. OSSZ po uskutečněném jednání předá nebo zašle posuzovanému občanu do 7 dnů stejnopis posudku.